Emil Voellnagel ››› Przegl?d Techniczny nr 9-12, 20 marca 1917

Zegary s?oneczne nowoczesne (cz. 1)

20 listopada 2015, godz. 22:15
Aktualizacja: 6 grudnia 2015, godz. 00:41
Zegary s?oneczne, ongi? tak popularne, nie odgrywaj? dzi? w naszym ?yciu praktycznym prawie ?adnej roli, a to w my?l opinii, jak? o nich mamy: przyznajemy im mianowicie warto?? zabytku przesz?o?ci, kt鏎y ?wiadczy o tern, jak od najdawniejszych czas闚 umys? ludzki stara? si? wykorzysta? ruch s?o?ca dla podzia?u dnia; przyznajemy im warto?? naukow? – modelu astronomicznego, kt鏎y przypomina nam o naszej zale?no?ci od s?o?ca i o ruchu naszej ziemi w przestrzeni – wreszcie przyznajemy im warto?? ozdoby dla naszych ogrod闚 i budowli i w tym charakterze najcz??ciej jeszcze mie? z nimi do czynienia chcemy. Natomiast lekcewa?ymy je z powodu, i? nie wskazuj?, gdy s?o?ce nie ?wieci, a przede wszystkim pomawiamy je rycza?towo o niedok?adno?? i nie stosujemy ich, cz?stokro? ku w?asnej szkodzie nawet tam, gdzie u?ycie ich by?oby zupe?nie na miejscu.
Opinia taka kszta?tuje si? na zegarach dawnych, jakie najcz??ciej widujemy, a wi?c takich, jakim przodkowie nasi dali odpraw? w ?yciu codziennym lat temu 150 i kt鏎e od tego czasu uleg?y prawie wszystkie uszkodzeniom. Nie jest ta opinia odpowiedni? dla zegar闚 typ闚 nowoczesnych, kt鏎e np. nie s? ani zabytkiem, ani, o ile maj? charakter instrument闚 mierniczych, ozdob?, ani te?: nie s? niedok?adne.
liczba wizyt: 3590 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowe ?owy w Italii

Aiello del Friuli – miasto zegar闚 s?onecznych

11 wrze郾ia 2015, godz. 20:44
 
Dziedziniec muzeum w Aiello del Friuli. Zobaczy? na nim mo?na ponad 20 r?nego typu zegar闚 s?onecznych.W Europie znanych jest przynajmniej kilka miejscowo?ci szczyc?cych si? mianem miasta (b?d? wioski) zegar闚 s?onecznych. Niew?tpliwie nale?y tu wymieni? Saint-V廨an we Francji, Saluzzo i Bellino w Piedmoncie (W?ochy), R飆tingen i Gernsbach w Niemczech, czy nawet nasz J?drzej闚, kt鏎y co prawda oficjalnie owego statusu nie posiada, ale trzeba przyj??, ?e za takie uchodzi. Do grupy tej nale?y te? miasteczko Aiello del Friuli le??ce w regionie Udine w Italii, kt鏎e w kategorii liczebno?ci s?onecznik闚 deklasuje wszystkich konkurent闚. Wakacyjna podr? do W?och pozwoli?a nam pozna? Aiello i potwierdzi? jego pozycj? lidera w niniejszym rankingu. Znajduj?ce si? tam zegary s?oneczne charakteryzuj? si? zar闚no urokiem kompozycji, pomys?owo?ci? konstrukcji, jak i niezwyk?? precyzj? dzia?ania.
liczba wizyt: 6990 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› XVII Ma?opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

By? sobie czas w Ma?opolsce

26 lipca 2015, godz. 12:45
 
Ok?adka ksi??ki pilotuj?cej krakowsk? imprez?W dwa nast?puj?ce po sobie weekendy – 16-17 i 23-24 maja 2015 – Ma?opolski Instytut Kultury zorganizowa? w Krakowie oraz kilku okolicznych miejscowo?ciach szereg imprez w ramach XVII Ma?opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tegoroczna edycja odbywa?a si? pod has?em CZAS. Dla mi?o?nik闚 gnomoniki najciekawszymi punktami programu by?y: zwiedzanie kolekcji zegar闚 s?onecznych i piknik w ogrodzie czasu przy Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowie oraz spacer po Krakowie szlakiem krakowskich s?onecznik闚, kt鏎e mia?y miejsce w drugi weekend.
Darek Oczki ››› J?drzej闚 miastem zegar闚 s?onecznych?

Otwarcie Ogrodu Czasu w J?drzejowie

28 pa寮ziernika 2014, godz. 16:57
 
Ogr鏚 Czasu po kapitalnym remoncieW sobot? 25 pa?dziernika 2014 w Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowie mia?a miejsce uroczysta inauguracja nowo wyremontowanego ogrodu. Na przestrze? t? sk?ada si? zesp? basen闚 z kaskadami wody, altana, w kt鏎ej opisane s? odmiany lokalnych ryb, mur ze znakami astronomicznymi wykonanymi w technice sgraffito, oraz – co najwa?niejsze dla mi?o?nik闚 s?onecznego czasu – Ogr鏚 Czasu obejmuj?cy a? jedena?cie zegar闚 s?onecznych. Cztery z tych czasomierzy to instrumenty zabytkowe, jeden jest rekonstrukcj? zegara, kt鏎y sta? tu przed laty, za? pozosta?e wykonano w tym roku, by demonstrowa?y r?ne mo?liwo?ci gnomoniki. Ca?y obraz uzupe?nia wielki zegar na pawilonie wystawowym, wykonany przez Tadeusza Przypkowskiego.
liczba wizyt: 5665 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Tadeusz Przypkowski ››› Ziemia, nr 2, grudzie? 1956

Zegary s?oneczne w Polsce

22 pa寮ziernika 2014, godz. 21:25
 
Autor artyku?u by? badaczem historii i teorii zegar闚 s?onecznych oraz ich projektantem i wykonawc?. Jego dzie?em s? m.in. zegary przed Pa?acem Kultury i Nauki w Warszawie. Fot. A. KaczkowskiO popularno?ci zegar闚 s?onecznych w wieku XVI ?wiadczy fraszka naszego najwi?kszego 闚czesnego poety: Jana Kochanowskiego "na ?las?". "Sta? ku s?o?cu, a rozdziew g?b?, panie ?lasa! A ju? nie b?dziem szuka? inszego kompasa; bo ten nos, co to g?by ju? ledwie nie minie, na z?bach nam uka?e, o kt鏎ej godzinie."
liczba wizyt: 5252 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Aktualizacja Katalogu

1000 zegar闚 s?onecznych w Polsce

17 lipca 2014, godz. 16:28
Aktualizacja: 18 lipca 2014, godz. 09:56
Mo?emy oficjalnie ?wi?towa? – w naszym Katalogu polskich zegar闚 s?onecznych w?a?nie pojawi? si? tysi?czny rekord, co oznacza, ?e mamy zarejestrowanych 1000 s?onecznik闚. Oczywi?cie w skali Europy nie jest ?adne wielkie osi?gni?cie, ale patrz?c na nasze lokalne podw鏎ko 1000 to ogromny kamie? milowy i wreszcie do niego dotarli?my.
liczba wizyt: 3205 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Feliks Przypkowski ››› Wszech?wiat 43 (1074), 26 pa?dziernika 1902

Przyrz?d najprostszy do oznaczenia czasu

1 lutego 2014, godz. 15:17
 
M?ody Feliks Przypkowski prezentuje odczyt czasu na jednym z zegar闚 s?onecznych ze swej j?drzejowskiej kolekcji, kt鏎y dawniej sta? w przymuzealnym ogrodzie.Pod powy?szym tytu?em profesor S. Glasenapp opisa? w "Nowoje Wremia" nr. 9459 z dnia 19 lipca roku bie??cego przyrz?d, kt鏎ego historia jest nast?puj?ca. Obmy?li? go i zbudowa? profesor uniwersytetu w Bonn, astronom Fryderyk Wilhelm August Argelander (1799-1875), lecz nigdzie nie opisa?. Udzieli? natomiast o nim wiadomo?ci dzi? ju? nie?yj?cemu astronomowi- obserwatorowi dostrzegalni kijowskiej D. I. Fabriciusowi, ten za? w r. 1873 opisa? jego budow? profesorowi Glasenappowi.
liczba wizyt: 2932 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Awangarda w s?u?bie gnomoniki

Anachroniczny czasomierz w Zachodniej Australii

1 grudnia 2013, godz. 11:21
 
Projekt zegara dla Uniwersytetu Zachodniej Australii w PerthNa mi?dzynarodowej li?cie dyskusyjnej po?wi?conej zegarom s?onecznym przeczyta?em wczoraj wiadomo?? o tegorocznej realizacji nowego zegara s?onecznego na Uniwersytecie Zachodniej Australii (The Univesity of Western Australia – UWA) w Perth. Zegar powsta? na zachodniej ?cianie budynku Klubu Uniwersyteckiego (The University Club). Jest to unikatowy czasomierz wskazuj?cy liczb? godzin pozosta?ych do zachodu s?o?ca, kt鏎y wkomponowano w przepi?kn?, wielobarwn? szklan? mozaik? zaprojektowan? przez artyst?, Shauna Tana, absolwenta UWA i autora wielu abstrakcyjnych grafik.
liczba wizyt: 3074 | ocena: 5,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 2
Krzysztof Przegi?tka ››› Kartonowy model dla ka?dego

Uniwersalny zegar s?oneczny

25 listopada 2013, godz. 10:33
Aktualizacja: 28 listopada 2012, godz. 22:15
Dwustronny kartonowy model uniwersalnego, r闚nikowego zegara   s?onecznego. Strona z tarcz? zimow? i opisem u?ytkowania zegara.W?a?nie teraz, jesieni? 2013 roku, ukaza? si? drukiem kartonowy model uniwersalnego, r闚nikowego zegara s?onecznego [1]. Dzi?ki temu, ka?dy ma wreszcie mo?liwo??, aby od r?ki zosta? posiadaczem funkcjonalnego zegara s?onecznego, kt鏎y bardzo ?atwo mo?na samemu dostosowa? do konkretnej lokalizacji. Kt? bowiem nie chcia?by u?ywa? zegara odmierzaj?cego tylko s?oneczne godziny?
liczba wizyt: 7817 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 7
Darek Oczki ››› D?ugo na to czekali?my

Katalog zegar闚 s?onecznych

27 pa寮ziernika 2013, godz. 22:01
 
Ok?adka Katalogu zegar闚 s?onecznychDruga po?owa pa?dziernika bie??cego roku ucieszy?a nas wszystkich pojawieniem si? d?ugo oczekiwanego Katalogu zegar闚 s?onecznych prezentuj?cego zbiory rodziny Przypkowskich z J?drzejowa. Zgodnie z pierwotnym za?o?eniem ksi??ka mia?a trafi? do dystrybucji jeszcze w sierpniu, jednak termin ten okaza? si? by? ma?o realnym.
liczba wizyt: 4502 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 6
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)