Darek Oczki ››› Trzecia ods?ona naszej kalendarzowej serii

Kalendarz 2013 – Zegary s?oneczne Tadeusza Przypkowskiego

13 grudnia 2012, godz. 22:27
 
10 pa?dziernika 2012 w dawnym Kr鏊ewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich w Londynie mia?a miejsce ceremonia ods?oni?cia wyj?tkowego zegara s?onecznego. Oryginalnie zaprojektowa? go w 1968 roku Polak, Tadeusz Przypkowski (1905-1977) z J?drzejowa, mekki wsp?czesnej polskiej gnomoniki, czyli sztuki budowania s?onecznych czasomierzy. Niestety zegar wykonano wtedy z drewna, tote? nie przetrwa? on pr鏏y czasu.
Rekonstrukcja zegara s?onecznego zaprojektowanego w 1969 roku przez Tadeusza PrzypkowskiegoNow? form? zegara zaprojektowa? Christopher Daniel z British Sundial Society, a Ben Jones, r闚nie? cz?onek tego stowarzyszenia, wyrze?bi? go w zielonym marmurze. Tym samym spo?eczno?? brytyjskich mi?o?nik闚 zegar闚 s?onecznych odda?a cze?? pami?ci wielkiego mistrza i autorytetu o ?wiatowym formacie.
liczba wizyt: 2985 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 2
Tadeusz Przypkowski ››› Naoko?o ?wiata nr 27/1926

Z zabytk闚 gnomonicznych

26 listopada 2012, godz. 00:59
 
Przeci?tny typ poziomego zegara s?onecznego (fot. Tadeusz Przypkowski)S? nauki jak na przyk?ad astrologia, alchemia, kt鏎e mo?na nazwa? zamar?ymi, mimo to og? zna je przynajmniej z nazwy: gnomonika [1] za?, czyli nauka o zegarach s?onecznych mimo i? nie ca?kiem wymar?a nawet z nazwy, jest obc? w czasach obecnych. Nic dziwnego – zegar spr??ynowy, przeszed?szy rozmaite udoskonalenia, wypar? bezpowrotnie s?oneczny z og鏊nego u?ytku; s?u?y on teraz prawie wy??cznie do cel闚 dekoracyjnych. Dlatego te? znamy przewa?nie zegary s?oneczne pionowe na ?cianach pa?ac闚 czy zamk闚 lub te? poziome na p?ytach kamiennych czy metalowych, spoczywaj?cych na podstawach w parkach i ogrodach, w ka?dym razie s? to zegary nieprzeno?ne, obliczone na dan? szeroko?? geograficzn?. O istnieniu ma?ych kieszonkowych zegark闚 s?onecznych, kt鏎e mo?na spotka? tylko w muzeach, wie stosunkowo mniejsza ilo??, ludzi. A jednak zegary s?oneczne przetrwa?y jeszcze przez par? wiek闚 po wynalezieniu spr??ynowych i by?y u?ywane do regulowania tych ostatnich; gnomonika za? by?a jednym z przedmiot闚 wyk?adanych w szko?ach.
liczba wizyt: 7788 | ocena: 3,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 5
Darek Oczki ››› Pierwsze spotkanie u?ytkownik闚 Forum

Zlot mi?o?nik闚 s?onecznego pomiaru czasu

14 listopada 2012, godz. 00:31
 
Nasza ma?a ekipa pod najpi?kniejszym s?onecznikiem WarszawyNasz serwis Gnomonika.pl powoli zaczyna wydawa? plony: w Polsce z wolna pojawia si? coraz wi?cej os鏏 zainteresowanych zegarami s?onecznymi, a spo?eczno?? mi?o?nik闚 s?onecznego czasu zaczyna zakre?la? coraz szersze kr?gi. Oczywi?cie nie ma jeszcze miejsca na rozmowy o formalizacji stowarzyszenia, gdy? stawiamy dopiero pierwsze kroki. To w?a?nie ten lu?ny charakter naszych znajomo?ci jest motorem dla nieskr?powanej komunikacji. Postanowili?my si? spotka?. Z przyczyn obiektywnych pad?o na Warszaw?, za? jako najlepszy termin wybrali?my demokratycznie drugi weekend pa?dziernika. Nie oby?o si? na pocz?tku bez ma?ego zgrzytu organizacyjnego, ale to jako organizator bior? na sw鎩 kark. To by?o pierwsze spotkanie i jednocze?nie pierwsze tego rodzaju do?wiadczenia, zatem na pewno we?miemy je pod uwag? przy kolejnych tego typu imprezach.
liczba wizyt: 3635 | ocena: 4,75 (g這s闚: 4) | komentarze: 13
Darek Oczki ››› Wa?ne wydarzenie dla polskiej kultury

Polski zegar s?oneczny w Greenwich

21 pa寮ziernika 2012, godz. 22:37
Aktualizacja: 21 listopada 2012, godz. 16:17
Napis na tarczy: Zegar ten jest rekonstrukcj? orygina?u zaprojektowanego przez dr Tadeusza Przypkowskiego (1968)Nasi starsi koledzy z British Sundial Society przygotowali dla nas wszystkich – a mam tu na my?li zar闚no mi?o?nik闚 zegar闚 s?onecznych, pasjonat闚 historii nauki, jak i propagator闚 polskiej kultury – nie byle jak? niespodziank?. Zaledwie kilka dni temu (10.10.2012) w Greenwich odby?a si? ceremonia ods?oni?cia rekonstrukcji zegara s?onecznego zaprojektowanego w latach 60. przez Tadeusza Przypkowskiego z J?drzejowa. W imprezie wzi??o udzia? troje przedstawicieli naszego kraju specjalnie na t? okazj? zaproszonych przez Royal Museums Greenwich.
liczba wizyt: 6990 | ocena: 4,67 (g這s闚: 3) | komentarze: 3
Zofia Gansiniec ››› Filomata nr 249, czerwiec 1971

Zegary podr?ne

21 wrze郾ia 2012, godz. 16:12
 
Ryc. 1. Zegar podr?ny, tzw. szynka Portici, znaleziona w HerkulaneumW okresie hellenistycznym, w dobie rozkwitu nauk matematycznych i astronomicznych, uczeni opracowali r?nego rodzaju konstrukcje zegar闚 s?onecznych i zegar闚 wodnych, kt鏎e w miejscach publicznych, na placach i w budowlach wskazywa?y dok?adnie czas. "Item ex his generibus viatoria pensilia uti fierent, plures scripta reliquerunt. Ex quorum libris, si qui velit, subiectiones inrenire poterit, dummodo sciat analemmatos descriptiones". ("Wielu z nich pozostawi?o opisy, w jaki spos鏏 mo?na by z takich zegar闚 sporz?dzi? podr?ne zegary do zawieszenia. Je?li wi?c kto? chce, mo?e opieraj?c si? na ich pismach znale?? wskaz闚ki, byleby tylko umia? wykre?li? analemmat". Witruwiusz: O architekturze, przek?ad K. Kumanieckiego, 1956, s. 149).
liczba wizyt: 4808 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 1
Feliks Przypkowski ››› Urania 10-12 (81-83), pa?dziernik-grudzie? 1948

Rys historyczny gnomoniki – nauki o budowie zegar闚 s?onecznych

20 sierpnia 2012, godz. 18:33
 
Zegar s?oneczny staro?ytnych Grek闚 zwany scaphe, w Muzeum Miejskim w Palermo. (Fot. dr T. Przypkowski)Podajemy rys historii gnomoniki pi鏎a dr F. Przypkowskiego w J?drzejowie, wybitnego znawcy tej dziedziny astronomii, w?a?ciciela jednego z najbogatszych muze闚 zegar闚 s?onecznych w Europie. (Urania – Red.)
Najs?ynniejszy kamienny kr?g ?wiata – Stonehenge na Wyspach BrytyjskichJu? cz?owiek pierwotny z okresu neolitycznego, ustawiaj?c w rz?dy nieobrobione wielkie g?azy, kierowa? je ku wschodowi i zachodowi s?o?ca w czasie przesile? lub por闚na? dnia z noc?, a nawet ustawia? je na linii po?udniowej. By?y to tak zwane menhiry. Egipcjanie buduj?c piramidy ?ciany ich stawiali pod?ug stron ?wiata, a dla okre?lenia chwili po?udnia i oznaczenia linii po?udniowej u?ywali pionu, rzucaj?cego cie? na r闚n? powierzchni?, co by?o ju? zacz?tkiem zegara s?onecznego. S?ynne egipskie obeliski, umieszczane przed ?wi?tyniami, s? pozosta?o?ciami po tego rodzaju urz?dzeniach dla oznaczania chwili po?udnia. Biblia w kilku miejscach wspomina o zegarze s?onecznym kr鏊a Judy Achaza (VIII wiek przed Chrystusem).
liczba wizyt: 7935 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Tadeusz Przypkowski ››› Tygodnik Stolica 4 (115), 23 stycznia 1949 r.

Zapomniany zegar s?oneczny

8 sierpnia 2012, godz. 12:41
 
Tarcza zegara s?onecznego umieszczonego przy Instytucie G?uchoniemych na Placu 3 Krzy?y w Warszawie. Fot. T. PrzypkowskiPrezentujemy tekst artyku?u z wydawanego po wojnie tygodnika Stolica w oryginalnym brzmieniu, st?d te? obecno?? nieco ju? archaicznych form gramatycznych.
Podstawa Sfery armillarnej jako zegara s?onecznego, umieszczonego przy Instytucie G?uchoniemych na Placu 3 Krzy?y. Fot. T. PrzypkowskiW centrum miasta, bo przy placu Trzech Krzy?y znajduje si? zapomniany zegar s?oneczny. W?a?ciwie by?y to dwa zegary, lecz tylko jeden si? zachowa? i to w postaci mocno uszkodzonej. Sta?y one na dziedzi?czyku Instytutu G?uchoniemych umieszczone bezpo?rednio i w spos鏏 nawet przykry wprost na zbrojach kamiennych, b?d?cych pozosta?o?ciami po ?uku tryumfalnym wzniesionym na placu Trzech Krzy?y w r. 1809.
liczba wizyt: 5070 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Inauguracja sezonu poszukiwa? s?onecznego czasu

19 czerwca 2012, godz. 19:12
 
Malownicze wn?trze jednego z mazurskich ko?cio?闚 - na ?cianie niemal ka?dej ?wi?tyni umieszczono zegar s?onecznyZnowu aura uraczy?a nas s?oneczn? pogod?, a czeg? wi?cej amator s?onecznikowych ?ow闚 potrzebuje do spakowania si? i wyruszenia w tras?? Oczywi?cie kilku dni wolnego. A skoro weekend by? d?ugi, to ruszyli?my w drog? – tym razem na Warmi? i Mazury, do krainy jezior, las闚 i... bocian闚.
liczba wizyt: 5186 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 2
Tadeusz Przypkowski ››› Tygodnik Stolica 8 (67), 22 lutego 1948 r.

Zegary s?oneczne Stolicy

27 maja 2012, godz. 19:43
 
Zegar s?oneczny na ko?ciele na Bielanach
Maurycy Maeterlinck – Inteligencja kwiat闚:
Co do czasu – to nie ufam i nie wierz?, jak tylko wielkim podzia?om ?wiat?a, kt鏎e s?o?ce mi wyznacza ciep?ym cieniem jednego ze swych promieni na zegarze s?onecznym, zwi?zanym z mechanizmem wszech?wiata, a nie z martw? i nic o czasie nie wiedz?c? spr??yn? zegara mechanicznego...
liczba wizyt: 5485 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Zegary s?oneczne w mie?cie Gaudiego

2 maja 2012, godz. 18:39
 
Panorama Barcelona od strony pa?acu - na pierwszym planie ?piewaj?ca fontanna, a dalej dawna arena walk byk闚 (dzi? ju? na szcz??cie zakazanych)Katalonia po?o?ona jest w p?nocno-wschodniej cz??ci p?wyspu Iberyjskiego. Jest to jedna z krain Hiszpanii, a jej stolica znajduje si? w le??cej nad Morzem ?r鏚ziemnym Barcelonie. Pomimo oczywistego zwi?zku z Hiszpani?, mieszka?cy Katalonii posiadaj? niezwykle siln? ?wiadomo?? swojej odr?bno?ci i najch?tniej widzieliby j? jako niezale?ne pa?stwo. R闚nolegle z administracj? og鏊n? istniej? tu urz?dy czysto katalo?skie, a wszystkie informacje w miejscach publicznych podawane s? w dw鏂h j?zykach – hiszpa?skim i katalo?skim.
liczba wizyt: 6064 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 16
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)