Iwona Pieczykolan ››› Prywatne ?ledzwo i jego owoce

O zamojskich zegarach

5 kwietnia 2012, godz. 09:51
Aktualizacja: 13 kwietnia 2012, godz. 22:47
Od d?u?szego czasu przygl?dam si? powstawaniu Gnomoniki i z nieustaj?cym zachwytem podziwiam zaci?cie Autor闚. Interesuj? si? zegarami s?onecznymi od kilkunastu lat, ale jest to pasja do?? powierzchowna i raczej dora?na – podczas woja?y rozgl?dam si? po ?cianach i placach w nadziei, ?e zobacz? kolejny gnomon. Najlepszym dowodem na okazjonalno?? moich uczu? wzgl?dem s?onecznik闚 niech b?dzie historia obw?chiwania w?asnego podw鏎ka.
Widok satelitarny Zamo?cia z zaznaczonymi miejscami, w kt鏎ych nale?y szuka? ich ?lad闚.Jak ju? wspomnia?am, zegary przykuwaj? moj? uwag? od kilkunastu lat, a dok?adniej – od publikacji artyku?u Jaros?awa W?odarczyka w "Wiedzy i ?yciu" w latach 90 [1]. Katalog do??czony do tekstu uznaje Zamojszczyzn?, czyli moje okolice, za gnomoniczn? pustyni?. Najbli?szego zegara ka?e szuka? w Lublinie (to prawie 100 km od Zamo?cia). Jednak z czasem okazywa?o si? (na og? okazywaniem si? rz?dzi? przypadek), ?e i tutaj mo?na znale?? kilka oaz. W jednym z przewodnik闚 po moim rodzinnym mie?cie trafi?am na s?oneczny szlak [2]. Autor, Andrzej K?dziora, wspomina, ?e w Zamo?ciu niegdy? by?y co najmniej trzy zegary s?oneczne – na ?cianie ratusza, przy katedrze (w闚czas jeszcze kolegiacie) i w bli?ej nieokre?lonym punkcie Star闚ki (na szcz??cie nie jest ona znowu a? tak rozleg?a). S? to jednak informacje do?? pobie?ne, przede wszystkim pozbawione dat (K?dziora wymienia jedynie "rok produkcji"), a i dok?adna lokalizacja jest domys?em.
liczba wizyt: 5351 | ocena: 4,00 (g這s闚: 5) | komentarze: 6
Tadeusz Przypkowski ››› Kuryer Literacko-Naukowy Nr 41 z 14 pa?dziernika 1929 r.

Nowy zegar s?oneczny na ko?ciele N. P. Marji w Krakowie

18 lutego 2012, godz. 18:06
 
Zrekonstruomany zegar s?oneczny przez dra Tadeusza Przypkowskiego, a umieszczony, na po?udniowej ?cianie ko?cio?a N. P. Marji w Krakowie - fot. ilustruj?ca artyku? z KuryeraTekst artyku?u pochodzi z wydawanego przed wojn? Kuryera Literacko-Naukowego. Prezentujemy go w oryginalnej postaci, w jakiej zosta? wydrukowany w 1929 roku. Niech nie dziwi? zatem archaiczne formy gramatyczne oraz nieu?ywane ju? dzi? s?ownictwo.
Zastosowanie zegara s?onecznego. – ?lady zegara s?onecznego na ko?ciele N. P. Marji w Krakowie. – Czas s?oneczny a czas ?redni. – Odczytywanie czasu i znak闚 zodjaka na zegarze s?onecznym. – Autor zegara s?onecznego ko?cio?a Marjackiego.
liczba wizyt: 4015 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Sara Schechner ››› Materialna kultura astronomii w ?yciu codziennym

Zegary s?oneczne, nauka i przemiany spo?eczne (cz. 3)

28 grudnia 2011, godz. 14:59
 
Ryc. 22. Kompendium astronomiczne, V.C., (Londyn), 1557. Planetarium Adlera i Muzeum Astronomii, M-363Zegary s?oneczne i kultura konsumencka
Potrzeba zarz?dzania wydarzeniami w ?yciu spowodowa?a ogromny wzrost produkcji zegar闚 s?onecznych, ich znaczenia dla wszystkich warstw spo?ecznych, a tak?e ich precyzji. [56] Wczesnym tw鏎com potrzeba s?onecznych czasomierzy wydawa?a si? tak dalece oczywista, ?e nie wymaga?a ?adnych dodatkowych komentarzy. Philippe de la Hire napisa? w 1698 roku:
liczba wizyt: 5610 | ocena: 5,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› The Most Beautiful Sundials of the French Alps

Kalendarz z zegarami s?onecznymi na rok 2012

20 grudnia 2011, godz. 21:57
 
Ok?adka Kalendarza 2012 - The Most Beautiful Sundials of the French AlpsPod??aj?c za pomys?em z zesz?ego roku, postanowili?my przygotowa? kolejny kalendarz ilustrowany zdj?ciami zegar闚 s?onecznych. W poprzedniej edycji zaprezentowali?my subiektywn? selekcj? najciekawszych s?onecznik闚 naszego kraju, natomiast tematem przewodnim kalendarza na rok 2012 s? najpi?kniejsze zegary francuskich Alp.
liczba wizyt: 4462 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› Nasz projekt wydawniczy

Gnomonic Library – reprinty starych ksi?g o gnomonice

5 grudnia 2011, godz. 23:24
 
Gnomonic Library to seria reprint闚 dawnych ksi?g o gnomonicePoczynaj?c od doby Renesansu poprzez wszystkie kolejne wieki, europejscy uczeni pisali opas?e tomy traktuj?ce o sztuce tworzenia zegar闚 s?onecznych. W swych badaniach odkrywali nowe zasady rz?dz?ce gnomonik?, rozwijali te ju? znane, podsumowywali dotychczasow? wiedz?, a tak?e szukali rozwi?za? napotykanych zwykle problem闚. Ci wygodniejsi po prostu t?umaczyli istniej?ce dzie?a na rodzime j?zyki, i tym samym dawali dost?p do wiedzy wszystkim rzemie?lnikom i pasjonatom tematu.
liczba wizyt: 4310 | ocena: 4,40 (g這s闚: 5) | komentarze: 2
Sara Schechner ››› Materialna kultura astronomii w ?yciu codziennym

Zegary s?oneczne, nauka i przemiany spo?eczne (cz. 2)

4 listopada 2011, godz. 07:45
 
Ryc. 12. Julia?skie i gregoria?skie tablice z epaktami na dyptychu z ko?ci s?oniowej, Joseph Ducher, ok. 1642  r. Kolekcja Historycznych Instrument闚 Naukowych, Uniwersytet Harvarda, 7899.Wielkanoc
Poza wyznaczaniem p鏎 na modlitwy, Ko?cio?owi zale?a?o jeszcze na okre?leniu dat corocznych obchod闚 ?wi?t Wielkiej Nocy oraz cyklu zwi?zanych z tym ruchomych dni postnych. W 325 roku n.e. pierwszy sob鏎 nicejski na obchody Wielkanocy ustanowi? pierwsz? sobot? wypadaj?c? w lub po przesileniu wiosennym (r闚nonocy). W konsekwencji wszystkie nast?puj?ce potem ruchome ?wi?ta zosta?y powi?zane ze skomplikowanym cyklem zar闚no ksi??ycowym, jak i s?onecznym. Pomocy szukano w metodach okre?lania czasu, na kt鏎e sk?ada?y si?: ?redniowieczny computus (proces obliczania dnia Wielkanocy – przyp. t?um.), system "z?otych liczb" ??cz?cych lata kalendarzowe z 19-letnim cyklem ksi??ycowym i 28-letnim cyklem s?onecznym, litery tygodniowe (A, B, C, D, E, F, i G dla kolejnych dni tygodnia – przyp. t?um.) wraz z wiecznym kalendarzem, kt鏎e pozwala?y przewidzie? kt鏎y dzie? wypada w niedziel? oraz epakty, czyli liczby wyznaczaj?ce faz? Ksi??yca dla pierwszego dnia roku kalendarzowego.
liczba wizyt: 14331 | ocena: 5,00 (g這s闚: 5) | komentarze: 3
Krzysztof Przegi?tka ››› Przysz?o?? Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Zegary po??cz? nauk? i sztuk?

30 pa寮ziernika 2011, godz. 22:19
 
Nocna panorama Torunia z Bulwarem Filadelfijskim i jednym z zegar闚 s?onecznychBulwar Filadelfijski oferuje doskona?e warunki nas?onecznienia, w obr?bie Star闚ki stanowi najbardziej odpowiedni? lokalizacj? dla publicznych zegar闚 s?onecznych. Te za? znakomicie nadaj? si? do uatrakcyjnienia przestrzeni miejskich skwer闚, plac闚 i ogrod闚. Z uwag? ?ledz? dyskusj? nad koncepcj? rewitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego, kt鏎a toczy si? na ?amach "Gazety", jak r闚nie? opinie zg?aszane przez Internaut闚 w ramach konsultacji prowadzonych przez miasto na temat przysz?o?ci tego miejsca (torun.pl/konsultacje).
liczba wizyt: 7939 | ocena: 4,80 (g這s闚: 5) | komentarze: 6
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Wrze?niowe s?o?ce dla zegar闚 s?onecznych

28 wrze郾ia 2011, godz. 00:46
 
Mapka wrze?niowych wypad闚 za miastoWrzesie? w bardzo wyra?ny spos鏏 zrekompensowa? tegoroczne braki w s?o?cu poprzednich miesi?cy letnich. Niebo by?o b??kitne, a temperatury ca?kiem przyzwoite, przez co a? si? chcia?o wyskoczy? gdzie? za miasto. Jest to idealna aura do fotografowania s?onecznik闚, tote? nie marnowali?my czasu – w ka?dy kolejny weekend mia?a miejsce s?onecznikowa wyprawa – czasem rowerowa, a czasem samochodowa.
liczba wizyt: 5003 | ocena: 4,60 (g這s闚: 5) | komentarze: 1
Monika Maciejewska ››› Projekt "W samym ?rodku miasta Kowal"

Zegar s?oneczny oczami dzieci

19 wrze郾ia 2011, godz. 23:13
 
Ods?oni?cie zegara s?onecznego wykonanego przez kowalskie dzieci (fot. Longin Graczyk)26 sierpnia 2011 w ogrodzie parafii p.w. ?w. Urszuli w Kowalu ods?oni?to zegar s?oneczny, przygotowany w ramach projektu "W samym ?rodku miasta Kowal". Ide? dzia?ania by?o stworzenie wraz z m?odymi uczestnikami dzie?a w przestrzeni miejskiej, pokazuj?cego, ?e sztuk? mo?na wp?ywa? na otaczaj?c? nas rzeczywisto??.
liczba wizyt: 3031 | ocena: 3,00 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Wyprawa we francuskie Alpy – mekki zegar闚 s?onecznych

Tam gdzie czas nadal mierzy si? s?o?cem

18 sierpnia 2011, godz. 18:55
 
Plac przed ko?cio?em w Ceillac - zegar s?oneczny, fontanna i kwietniki to cz?sty obrazek w Alpach.Niecodzienny widok – s?onecznik w Saint-Crepin na za?amaniu ?ciany. Sentencja m闚i: Przechodz?c t?dy przemijamy tak, jak mija czas.Gnomonika, czyli nauka o tworzeniu zegar闚 s?onecznych, to od wiek闚 najbardziej podstawowy element astronomii. Dawniej ka?dy uczony badaj?cy niebo i gwiazdy potrafi? wykre?la? s?oneczne czasomierze na powierzchniach o dowolnej deklinacji i inklinacji w stosunku do g?闚nych kierunk闚 ?wiata. Dzi? w erze zegar闚 atomowych wydaje si?, ?e nauka ta bezpowrotnie odesz?a do lamusa. Ale czy rzeczywi?cie? Postanowili?my przekona? si? o tym we francuskich Alpach – miejscu pe?nym ma?ych g鏎skich wiosek, w kt鏎ych zegary s?oneczne zobaczy? mo?na na niemal co drugim domu.
liczba wizyt: 5559 | ocena: 4,50 (g這s闚: 4) | komentarze: 6
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)