Sara Schechner ››› Materialna kultura astronomii w ?yciu codziennym

Zegary s?oneczne, nauka i przemiany spo?eczne (cz. 1)

15 lipca 2011, godz. 01:26
Aktualizacja: 15 lipca 2011, godz. 11:07
Zegary s?oneczne nale?? do pierwszych instrument闚 astronomicznych, a najstarsze z tych, kt鏎e dotrwa?y do naszych czas闚, powsta?y 1500 lat p.n.e. ?ledz?c d?ugo?? oraz k?ty padaj?cych cieni, a tak?e wykorzystuj?c matematyczn? projekcj? sfery niebieskiej, pierwsze zegary pokazywa?y up?yw czasu, zmieniaj?ce si? pory roku i pozorny ruch S?o?ca po niebie. Odzwierciedla?y one tym samym ?wiadomo?? up?ywu czasu. Stanowi?y te? one narz?dzie pomagaj?ce dostosowa? ?ycie do biegn?cych godzin. Ju? od wiek闚 hellenistycznych zegar闚 s?onecznych u?ywano do koordynacji dzia?a? takich jak posi?ki, modlitwy i interesy. Kiedy w ko?cowym okresie ?redniowiecza zacz??o powstawa? spo?ecze?stwo komercyjne, zwi?kszy?o si? poczucie presji czasu, kt鏎e spowodowa?o wzrost produkcji zegar闚 s?onecznych i ich p?niejszy rozw鎩. Osobiste czasomierze pomaga?y ludziom pracy trzyma? si? za?o?onego wcze?niej planu. Pierwszym za?o?eniem niniejszej pracy jest pokazanie, jak kultura materialna odzwierciedla?a zmiany w do?wiadczaniu przez cz?owieka zjawisk takich jak ?wiadomo?? up?ywu czasu, dostosowanie si? do czasu i poczucie presji czasu.
Ryc. 2. Zegar grecki. ?r鏚?o: Eden i Lloyd, op. cit. (ref. 17).Drugim celem jest poznanie miejsca, jakie zegary s?oneczne zajmowa?y w kulturze konsumpcyjnej. Ludzie nabywali s?oneczniki z r?nych powod闚, tak samo, jak ka?de inne konsumenckie dobra: poniewa? ich potrzebowali lub pragn?li, oraz poniewa? posiada?y symboliczn? warto?? b?d? pomaga?y tworzy? okre?lony wizerunek ich posiadacza (ryc. 1). Jako dobra materialne dostarczaj? przyk?ad闚 spo?ecznej wy?szo?ci, struktury klasowej i lokalnych upodoba?. Szeroki wachlarz technicznych mo?liwo?ci, a tak?e wzornictwa odzwierciedla sposoby sp?dzania przez ludzi czasu oraz stopie?, w jakim wa?ne by?y dla nich religia i polityka.
liczba wizyt: 7977 | ocena: 4,75 (g這s闚: 4) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

D?ugi weekend zegarkowych poszukiwa?

29 czerwca 2011, godz. 21:02
 
Zegarynka jak zwykle szuka cienia gdy nie ma s?o?ca :)Przed?u?ony weekend to jak zawsze doskona?y pretekst do wyjazdu za miasto dla oderwania si? od codzienno?ci i oczywi?cie do poszukiwania zegar闚 s?onecznych. Nie trzeba nam takiej my?li powtarza? dwa razy, wi?c natychmiast wzi?li?my si? do planowania trasy. Na celownik trafi?y tereny po?o?one na p?nocny zach鏚 od Lublina, gdzie wed?ug wst?pnych szacunk闚 powinni?my byli znale?? oko?o sze?ciu-siedmiu s?onecznik闚. Tym razem poznawali?my okolice z pomoc? czterech k?ek, co pomog?o potwierdzi? tez?, ?e samoch鏚 przewy?sza wszelkie formy komunikacji zbiorowej, cho?by dlatego, ?e pozwala na niezale?no?? i dowolne u?o?enie trasy. Za? z punktu widzenia poszukiwania zegar闚, umo?liwia dotarcie do miejsc normalnie niedost?pnych.
liczba wizyt: 6168 | ocena: 4,40 (g這s闚: 5) | komentarze: 4
Tadeusz Przypkowski ››› PRL-owska wizja nowej Polski

Najwi?kszy gnomon ?wiata

19 czerwca 2011, godz. 13:04
 
PKiN jako gnomon? Pomys? by? ciekawy, jednak linia po?udnikowa nie powsta?aKomisja oceny plan闚 inwestycyjnych budowy Pa?acu Kultury i Nauki im. J. Stalina w Warszawie na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 1954 r. uchwali?a na wniosek prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego prof. dra W?odzimierza Zonna przeprowadzenie w otoczeniu Pa?acu, w ziele?cu od strony p?nocnej, przez ca?y ci?g ziele?ca, wysadzanej drzewami alejki, na kt鏎? w chwili prawdziwego po?udnia warszawskiego pada? b?dzie cie? wie?owca Pa?acu. W miesi?cach zimowych b?dzie to tylko ?rodek szerokiego cienia s?onecznego, za to w czasie pe?ni dok?adn? p?noc wska?e Ksi??yc stoj?cy w zimie nad iglic? Pa?acu. Na wiosn? i jesieni? w?a?nie cienki cie? iglicy b?dzie w po?udnie bieg? wzd?u? alejki, z kt鏎ej poza tym zawsze noc? b?dzie mo?na, za pomoc? stanowisk wzd?u? tej alejki, obserwowa? przej?cie danego cia?a niebieskiego, planety czy gwiazdy, przez po?udnik warszawski.
liczba wizyt: 7275 | ocena: 3,67 (g這s闚: 3) | komentarze: 3
Darek Oczki ››› Zegar s?oneczny w Sieradzu

Nowy s?onecznik – czy pope?niono b??d?

10 maja 2011, godz. 13:47
Aktualizacja: 17 maja 2011, godz. 12:06
Zegar, kt鏎y przyni鏀? miastu z?? s?aw?W ostatnich tygodniach media lokalne i og鏊nokrajowe hucz?: w Sieradzu ?le postawiono zegar s?oneczny. Radio, telewizja, prasa i internet (ten najg?o?niej) wsp鏊nym g?osem wyszydzaj? decyzj? w?adz miasta, a drwinom, zarzutom i gorzkim s?owom nie ma ko?ca. Przy zegarze stan??o ju? kilku reporter闚 staraj?cych si? pokaza? ?wiatu to, co uchodzi za bubel i wyrzucone w b?oto miejskie pieni?dze. Jednak?e w oczach ludzi na co dzie? zajmuj?cych si? zegarami s?onecznymi brakuje tu wy??cznie... stosownej edukacji.
liczba wizyt: 25406 | ocena: 4,83 (g這s闚: 6) | komentarze: 5
Darek Oczki ››› Toru?ski Festiwal Nauki i Sztuki 2011

Zegary s?oneczne Torunia: warsztaty, wyk?ady i spotkania

27 kwietnia 2011, godz. 19:27
 
Tablica opisuj?ca podstawowe zasady dzia?ania zegar闚 s?onecznychW dniach 15-19 kwietnia 2011 odby?a si? w Toruniu kolejna ju? edycja Toru?skiego Festiwalu Nauki i Sztuki, kt鏎ego celem jest popularyzacja nauki, a tak?e sztuki w?r鏚 mieszka?c闚 tak miasta, jak i ca?ego regionu. Pod wsp鏊nym szyldem Festiwalu odby?o si? kilkadziesi?t prezentacji, odczyt闚 i warsztat闚, kt鏎e poprowadzili naukowcy, studenci toru?skich uczelni oraz arty?ci. Na oczach widz闚 wykonano setki naukowych do?wiadcze?, kt鏎ych przebieg i zasady dok?adnie wyt?umaczono. Ka?dy z uczestnik闚 m鏬? sam spr鏏owa? po??czenia nauki ze sztuk? i na koniec dotkn?? efektu. Dwie imprezy spo?r鏚 tego niezwykle barwnego wachlarza wydarze? dotyczy?y zegar闚 s?onecznych i ich historii.
liczba wizyt: 7661 | ocena: 4,50 (g這s闚: 4) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› Katalog s?onecznik闚 w Polsce

Mapa polskich zegar闚 s?onecznych

2 kwietnia 2011, godz. 18:37
 
Fragment ?ciennej mapy Polski z zaznaczonymi miejscowo?ciami, w kt鏎ych istniej? zegary s?oneczneW Polsce zegary s?oneczne konstruowano przez wiele stuleci i na r?nych obszarach, kt鏎e niekoniecznie w danym czasie do Polski nale?a?y. Cz??? z tych instrument闚 powsta?a na prywatnych terenach otaczaj?cych posesje kr鏊ewskie b?d? nale??ce do naszych wielkich rod闚, inne ozdabia?y miejsca publiczne, takie jak rynki i ratusze miejskie, a jeszcze inne pojawia?y si? na ?cianach ko?cio?闚. Przez ostatnie sto lat niewiele os鏏 zauwa?a?o zegary, a prawdopodobnie jeszcze mniej si? nad nimi zastanawia?o, czy przejmowa?o ich stanem. Dlatego te? zazwyczaj ma?o znanym faktem by?a cho?by przybli?ona ilo?? zabytk闚 polskiej gnomoniki.
liczba wizyt: 8193 | ocena: 3,50 (g這s闚: 2) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Rodzaje s?onecznik闚

Zegar s?oneczny pionowy (wertykalny) – cz. 2

11 marca 2011, godz. 00:13
Aktualizacja: 18 marca 2011, godz. 09:59
Projekt pionowego zegara wschodniegoKonstrukcja pionowego zegara s?onecznego jest znacznie bardziej elastyczna ni? zegara poziomego i tym samym daje wi?cej mo?liwo?ci je?li chodzi o jego umiejscowienie. W cz??ci pierwszej przedstawili?my najwa?niejsze zasady budowy zegara po?udniowego, jednak nie wyczerpuje to wszystkich zastosowa?, poniewa? na dobrze nas?onecznionym budynku zegar mo?na umie?ci? na dowolnej ?cianie. Umiejscowienie b?dzie jednak mia?o istotny wp?yw na wygl?d tarczy s?onecznika i zakres godzin, kt鏎e mo?e on pokazywa?. W tej cz??ci postaramy si? przybli?y? zasady konstruowania zegar闚 na ?cianach wschodniej, zachodniej oraz p?nocnej.
liczba wizyt: 7970 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 1
Krzysztof Przegi?tka ››› Historia zegar闚 s?onecznych

Toru?ski plagiat

17 lutego 2011, godz. 10:56
 
Fragment poczt闚ki prezentuj?cej toru?ski zegarW 1973 roku artysta plastyk Lech Popielewski zrealizowa? na elewacji kamienicy przy ul. ?aziennej 2 od strony Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu zegar s?oneczny z funkcj? kalendarza. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja, zapewniaj?ca po?udniow? ekspozycj? (o niewielkim tylko odchyleniu), a jednocze?nie dobr? widoczno?? z tradycyjnych tras spacerowych nad Wis??. Tarcza zegara zosta?a wykonana technik? sgraffito, a polos z mosi??nego pr?ta (z kulk? nodusa na ko?cu).
liczba wizyt: 4246 | ocena: 3,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 4
Darek Oczki ››› Rodzaje s?onecznik闚

Zegar s?oneczny pionowy (wertykalny) – cz. 1

26 stycznia 2011, godz. 23:56
Aktualizacja: 24 sierpnia 2013, godz. 13:01
Przyk?adowa tarcza zegara pionowegoOgl?daj?c r?ne rodzaje zegar闚 s?onecznych warto wiedzie? nie tylko jak odczyta? z nich czas pokazywany cieniem, lecz tak?e rozumie? zasad? ich dzia?ania oraz prawa wi???ce si? z konstrukcj? owych przyrz?d闚. Wiedza ta pozwala ju? na pierwszy rzut oka oceni?, czy mamy przed sob? prawdziwy zegar s?oneczny – zbudowany i wyliczony zgodnie z zasadami gnomoniki – czy te? jedynie atrap?, kt鏎a nigdy nie poka?e prawdziwej godziny i stanowi? mo?e wy??cznie swego rodzaju ozdob?. Dlatego postanowili?my zebra? z dost?pnej nam literatury wszystkie istotniejsze informacje i zaprezentowa? je w formie kompendium wiedzy.
liczba wizyt: 24299 | ocena: 5,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 6
Darek Oczki ››› Rodzaje s?onecznik闚

Zegar s?oneczny poziomy (horyzontalny)

25 grudnia 2010, godz. 12:21
Aktualizacja: 18 marca 2011, godz. 09:59
Tarcza poziomego zegara s?onecznegoPatrz?c na r?ne rodzaje zegar闚 s?onecznych warto wiedzie? nie tylko jak odczyta? czas pokazywany cieniem, lecz tak?e rozumie? ich zasad? dzia?ania, a tak?e pewne prawid?a, kt鏎e wi??? si? z konstrukcj? owych przyrz?d闚. Patrz?c z wiedz?, ju? na pierwszy rzut oka mo?na oceni?, czy mamy przed sob? prawdziwy zegar s?oneczny – zbudowany i wyliczony zgodnie z rzeczywistymi zasadami gnomoniki – czy te? jedynie atrap?, kt鏎a nigdy nie poka?e prawdziwej godziny. Dlatego postanowili?my zebra? z dost?pnej nam literatury wszystkie istotniejsze informacje i zaprezentowa? je w formie swego rodzaju kompendium wiedzy.
liczba wizyt: 54324 | ocena: 5,00 (g這s闚: 4) | komentarze: 6
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)