Christopher Daniel ››› Meridies Media – esej historyczny

Chcemy odtworzy? zegar s?oneczny Przypkowskiego w Greenwich

1 grudnia 2010, godz. 14:27
 
15-go listopada 1967 roku dr Tadeusz Przypkowski (1905-1977), dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowie, z?o?y? sw鎩 podpis pod w?a?nie uko?czonym rysunkiem. Przedstawia? on projekt Meridies Media, czyli znacznika po?udnia – zegara s?onecznego pokazuj?cego po?udnie s?oneczne – kt鏎y mia? zawisn?? na dawnym Obserwatorium Kr鏊ewskim w Greenwich (dalej: Obserwatorium) [1]. Nieco wcze?niej dr Przypkowski otrzyma? zlecenie od Narodowego Muzeum Morskiego w Greenwich (dalej: Muzeum) na wykonanie projekt闚 serii zegar闚 s?onecznych, kt鏎e ozdobi? mia?y ?ciany jednego z budynk闚 Obserwatorium. Po przeniesieniu siedziby Obserwatorium do zamku Herstmonceux w Sussex, kompleks zabudowa? w??czono do Muzeum.
David W. Waters (po lewej) oprowadzaj?cy A.P. Herberta z asystentk? po galeriach w ObserwatoriumPomys? na zawieszenie grupy zegar闚 s?onecznych na ?cianach Obserwatorium bez w?tpienia ??czy si? z osob? komandora porucznika Davida W. Watersa, by?ego historyka admiralicji i jednocze?nie szanowanego autora wydanej w 1958 roku w Londynie pracy naukowej na temat nawigacji z czas闚 Tudor闚 [2]. Kiedy w 1964 roku do??czy?em do personelu Narodowego Muzeum Morskiego, Waters by? szefem Dzia?u Nawigacji i Astronomii. Przydzielono mnie do sekcji Astronomii w charakterze asystenta naukowego. W 1967 Waters powierzy? mi kuratel? nad kolekcj? zegar闚 s?onecznych wystawion? w budynku Flamstead House w Obserwatorium. Nieco wcze?niej tego samego roku ukaza?a si? ksi??ka A.P. Herberta – traktuj?ca temat zegar闚 s?onecznych z lekkim przymru?eniem oka – do kt鏎ej Waters w marcu 1965 roku napisa? bardzo entuzjastyczny wst?p [3]. 14 lipca 1967 A.P. Herbert odwiedzi? nasze Muzeum. Waters osobi?cie oprowadza? go po galeriach prezentuj?cych histori? obserwatorium, kt鏎e mie?ci?y si? w Obserwatorium w budynku Meridian (fot. obok) [4].
liczba wizyt: 5885 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 6
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

S?oneczne okolice Sandomierza

22 listopada 2010, godz. 12:23
 
Malowniczy Rynek sandomierski w ostatni tak pi?kny weekend rokuJesie? to kapry?na pora roku, kt鏎a ?owcom s?onecznego czasu nie dostarcza zbyt wielu mo?liwo?ci na spe?nianie si? i pod??anie za g?osem pasji. Tym bardziej doceni? mo?na by?o poprzedni weekend, kiedy to pomimo wcze?niejszych zapowiedzi, na niebie pojawi?o si? przepi?kne s?o?ce. Szcz??liwie si? z?o?y?o, ?e nasza niewielka ekipa terenowa zawita?a w okolice Sandomierza z zamiarem obejrzenia i sfotografowania kilku pobliskich s?onecznik闚. Nie obiecywali?my sobie za wiele, tote? rado?? z zastanej aury osi?gn??a poziom niespotykany nawet w gor?ce lato.
liczba wizyt: 5248 | ocena: 4,40 (g這s闚: 5) | komentarze: brak
Christopher Daniel ››› Zasady gnomoniki w kawa?kach

Zegary s?oneczne Tadeusza Przypkowskiego w Greenwich (cz. 3)

1 pa寮ziernika 2010, godz. 10:48
 
Archiwalne zdj?cie zegara w GreenwichPod koniec lat 60. ubieg?ego stulecia w Kr鏊ewskim Obserwatorium w Greenwich zrodzi? si? pomys? na budow? serii zegar闚 s?onecznych, kt鏎e mia?y ilustrowa? rozmaite rodzaje linii godzinowych wyst?puj?ce na na?ciennych s?onecznikach Anglii. W?adze zwr鏂i?y si? do dr Tadeusza Przypkowskiego z pro?b? o wykonanie stosownych wylicze? i projekt闚, na podstawie kt鏎ych zegary p?niej wykonano. Przypkowski uchodzi? za ?wiatowego formatu autorytet w temacie gnomoniki i naturalnym by?o, ?eby to w?a?nie jemu owo zadanie zleci?. Trudno dzi? doj?? fakt闚 b?d?cych przyczyn? wykonania zegar闚 z drewna, zamiast – jak zaplanowa? Przypkowski – z marmuru. Wiadomo jednak, ?e po kilku latach drewno uleg?o wp?ywom cz?stej w Anglii deszczowej pogody i ostatecznie wszystkie zosta?y zdj?te, by nigdy ju? nie wr鏂i? na swoje pierwotne miejsca. Przedstawiamy trzeci? i ostatni? cz??? tej niezwyk?ej kolekcji.
liczba wizyt: 4341 | ocena: 4,00 (g這s闚: 2) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Historia literatury gnomonicznej

Wyj?tkowy manuskrypt

24 wrze郾ia 2010, godz. 23:40
 
Karta tytu?owa z manusktryptu DworskiegoWsp?czesna polskoj?zyczna literatura dotycz?ca zegar闚 s?onecznych jest niestety bardzo uboga. Niekiedy w podr?cznikach czy ksi??kach o tematyce zegar闚, po?wi?ca si? im w najlepszym wypadku jeden z rozdzia?闚, cz??ciej kilka akapit闚. Poza tym znamy dos?ownie kilka w?t?ych i do tego bardzo og鏊nych pozycji, kt鏎e powsta?y w okresie powojennym. Od tamtego czasu nie wydano niczego. Sam Tadeusz Przypkowski – nasz najwi?kszy gnomonik XX stulecia – z niewiadomych powod闚 nie si?gn?? nigdy po pi鏎o i nie przela? swojej wiedzy na papier. Prawdopodobnie ?ywi? przekonanie, ?e jego osobista biblioteczka zawiera ju? wszystkie stosowne wyja?nienia zasad budowy zegar闚 s?onecznych i nie ma potrzeby pisa? niczego wi?cej. Zapewne tak w?a?nie jest, jednak biblioteka ta w ?aden spos鏏 nie szerzy wiedzy o zegarach s?onecznych poza murami Muzeum Przypkowskich w J?drzejowie. Co wi?cej archaiczne ju? w swej formie obce j?zyki, w kt鏎ych spisano ksi??ki w poprzednich wiekach nie sprzyjaj? poznawaniu tej wiedzy.
liczba wizyt: 2804 | ocena: 3,67 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Briancon – serce alpejskiego Eldorado zegar闚 s?onecznych

18 wrze郾ia 2010, godz. 13:54
 
Dachy starego miasta, spo?r鏚 kt鏎ych wyrastaj? wie?e kolegiaty z dwoma zegaramiBriancon le?y na 1326 metrach n.p.m., co wed?ug Wikipedii daje mu pierwsz? pozycj? w Unii Europejskiej pod wzgl?dem wysoko?ci po?o?enia. Historia miasta si?ga jeszcze Imperium Rzymskiego, kiedy to nazywano je z ?aci?ska Brigantum. Jest to kilkunastotysi?czne miasteczko o charakterze turystycznym, kt鏎e wraz ze stopniowym rozrostem wch?ania?o kolejne przylegaj?ce do niego wioski. Star闚ka Briancon po zmroku – wielki i majestatyczny zegar s?oneczny na Place a'Armes W wyniku tego procesu ka?da dzielnica kszta?tuj?ca si? wok? dawnej wsi posiada w?asne centrum z ma?ym rynkiem i ko?cio?em o strzelistej wie?y. Najstarsza cz??? miasta jest widoczna ze wszystkich stron, gdy? le?y na szczycie naturalnego wzniesienia przytulonego do jednego z ?a?cuch闚 g鏎skich otaczaj?cych dolin?. Z tego miejsca dawni mieszczanie doskonale widzieli wszystko, co dzia?o si? u podn?a grodu. Star闚ka Briancon otoczona jest bardzo silnymi fortyfikacjami, za? na wzniesieniu, kt鏎e przylega bezpo?rednio do niej, powsta?a twierdza informuj?ca swoim majestatem i pot??nymi murami, ?e szkoda czasu na pr鏏y jej zdobycia.
liczba wizyt: 10459 | ocena: 3,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Dolina Claree we francuskich Alpach Wysokich

8 wrze郾ia 2010, godz. 14:20
 
Zegar s?oneczny z ok?adki ksi??kiOstatni? wypraw? w poszukiwaniu zegar闚 s?onecznych poza miastem Briancon prowadzili?my w dolinie Klary – tak prawdopodobnie przek?ada si? na polski nazwa Claree. Dolina po?o?ona jest najwy?ej ze wszystkich, kt鏎e odwiedzili?my i prawdopodobnie dlatego ma nieco innych charakter od pozosta?ych. Przewodnik w poszukiwaniu zegar闚 s?onecznych – mapka z ksi??ki o s?onecznikach okr?gu Branconnais Ju? na pierwszy rzut oka wydaje si? bardziej przyst?pna – nie wida? tam takich wielkich stromizn i ekstremalnie kr?tych dr鏬. Teren pomi?dzy otaczaj?cymi dolin? ?a?cuchami g鏎 jest niemal p?aski, wida? mniej ska?, za to du?o wi?cej zieleni. Pewnie w?a?nie dlatego kwitnie tam turystyka, wsz?dzie pe?no rowerzyst闚, motocyklist闚, p鏊 kempingowych i szlak闚 na piesze wycieczki po g鏎ach.
liczba wizyt: 4944 | ocena: 4,00 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Dolina Vallouise we francuskich Alpach Wysokich

3 wrze郾ia 2010, godz. 23:05
 
Autor przy dw鏂h wyj?tkowych dzie?ach Francesco Zarbuli w Vallouise VillardVallouise to nazwa jednocze?nie doliny i najwi?kszej miejscowo?ci po?o?onej w samym jej sercu. Miasteczko ma klimat przypominaj?cy nasze Zakopane, cho? jest niew?tpliwie sporo mniejsze. ?rodkiem doliny p?ynie rzeka o niecodziennym kolorze. Nie wiem jaki minera? nadaje jej takiej szmaragdowej barwy, ale jest to niew?tpliwie jaki? sk?adnik alpejskich ska?. Mapka zegar闚 s?onecznych, ko?cio?闚 i fresk闚, kt鏎e ogl?da? mo?na w dolinie Vallouise Gdzie nie spojrze? wsz?dzie wida? ogromne g鏎y otulaj?ce rozsiane po dolinie miejscowo?ci. W Vallouise pe?no jest turyst闚 i ch?tnych do uprawiania spor闚 ekstremalnych, a nad g?owami ca?y czas lataj? szybowce i paralotniarze ogl?daj?cy Alpy z powietrza. Po wszystkich uliczkach miasta krz?taj? si? grupy turyst闚, a ruch samochod闚 wymusza specjaln? czujno??.
liczba wizyt: 3959 | ocena: 3,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Dolina Serre Chevalier we francuskich Alpach Wysokich

27 sierpnia 2010, godz. 13:26
Aktualizacja: 13 wrze郾ia 2010, godz. 16:05
Wizyt闚ka Serre Chevalier - czerwony wagonik kolejki wje?d?aj?cy dawniej na najwy?szy szczyt dolinyNa tegoroczne wakacje wybrali?my sobie rejon najbogatszy na ?wiecie w zegary s?oneczne, czyli Hautes Alpes we Francji. A skoro rejon jest tak bardzo zasobny w zegary, konieczny by? jaki? system – plan, wed?ug kt鏎ego dotrzemy z aparatem do jak najwi?kszej ilo?? s?onecznik闚. Do tego dochodzi? czynnik warto?ci historycznej ogromnej cz??ci zegar闚, kt鏎e powstawa?y tam przez kolejnych kilka stuleci zaczynaj?c od wieku XVI. Mapa doliny Serre Chevalier – warto zwr鏂i? uwag? na ??te szlaki turystyczne oznaczaj?ce trasy 'zegarowe' oraz na ikonki s?onecznika pokazuj?ce miejscowo?ci najbogatsze w zegaryJako ?e g?闚nym ?r鏚?em inspiracji do wybrania tego w?a?nie kierunku by?a ksi??ka Jeana-Marie Hometa i Francka Rozeta "Candans solaires du Brianconnais", postanowili?my odwiedza? g鏎skie s?oneczniki zgodnie z systemem prezentacji z owej pozycji. W praktyce oznacza?o to podzielenie mapy okolicy na doliny, wzd?u? kt鏎ych zebra?y si? wszystkie mniejsze i wi?ksze miejscowo?ci, co stanowi?o wyb鏎 najbardziej oczywisty i naturalny.
liczba wizyt: 4201 | ocena: 4,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 3
Darek Oczki ››› Kolekcje

Piwny zegar s?oneczny

26 sierpnia 2010, godz. 00:40
 
Zegar s?oneczny dla mi?o?nik闚 z?otego napojuNasz wielki gnomonik Tadeusz Przypkowski nie zostawi? po sobie ?adnych ksi??ek traktuj?cych o zegarach s?onecznych, je?li nie liczy? kilku kr鏒kich rozpraw i analiz (np. tablicy matematycznej Kopernika na Zamku w Olsztynie). Za to do dzi? podziwia? mo?na kilkana?cie s?onecznik闚 jego dzie?a rozsianych po ca?ej Polsce. W latach 60. Przypkowski wpad? na nowatorski pomys? stworzenia niecodziennego zegara, kt鏎ego wizerunek umie?ci? na... podstawce do piwa. S?u?y? to zapewne mia?o promocji napoj闚 z browaru w J?drzejowie, a tak?e samych zegar闚 s?onecznych. Wyczu? tu mo?na tak?e wyj?tkowe poczucie humoru Przypkowskiego – to jakby m闚i? "Najpierw spokojnie wypij swoje piwo, a potem sprawd? czy aby nie pora wraca? do domu. Je?li dasz rad? wyci?? i sklei? gnomon, to nadajesz si? na spotkanie ze swoj? lepsz? po?ow? czekaj?c? ju? w domu".
liczba wizyt: 4829 | ocena: 4,33 (g這s闚: 3) | komentarze: 8
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Brianconnais we Francji – wakacje w zegarowym raju

9 sierpnia 2010, godz. 23:59
 
S?onecznikowe trofea przywiezione z wyprawy w Alpy: ksi??ki, przewodniki, poczt闚ki i... wisiorekProwincja Hautes Alpes, czyli Alpy Wysokie we Francji, to prawdziwy raj dla mi?o?nik闚 sport闚 zimowych, pieszych wycieczek po g鏎ach, wypraw rowerowych, sp?yw闚 pontonowych i wielu innych form aktywnego sp?dzania czasu. Alpy to tak?e zag??bie produkcji ser闚 wszelkiego rodzaju, koloru i... aromatu. Jest to wreszcie najwi?ksze na ?wiecie skupisko zegar闚 s?onecznych. Francja i bez tego obszaru przoduje w ilo?ci s?onecznik闚 na swoim terenie – zesz?oroczne podsumowanie informuje o ponad 25 000 zegar闚, z czego a? 1500 znale?? mo?na w?a?nie w Hautes Alpes.
liczba wizyt: 4266 | ocena: 4,33 (g這s闚: 3) | komentarze: 2
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)