Christopher Daniel ››› Zasady gnomoniki w kawa?kach

Zegary s?oneczne Tadeusza Przypkowskiego w Greenwich (cz. 2)

20 lipca 2010, godz. 13:37
 
Pod koniec lat 60. ubieg?ego stulecia w Kr鏊ewskim Obserwatorium w Greenwich zrodzi? si? pomys? na budow? serii zegar闚 s?onecznych, kt鏎e mia?y ilustrowa? rozmaite rodzaje linii godzinowych wyst?puj?ce na na?ciennych s?onecznikach Anglii. W?adze zwr鏂i?y si? do dr Tadeusza Przypkowskiego z pro?b? o wykonanie stosownych wylicze? i projekt闚, na podstawie kt鏎ych p?niej zegary wykonano. Przypkowski uchodzi? za ?wiatowego formatu autorytet w temacie gnomoniki i naturalnym by?o, ?eby to w?a?nie jemu owo zadanie zleci?. Trudno dzi? doj?? fakt闚 b?d?cych przyczyn? wykonania zegar闚 z drewna, zamiast – jak zaplanowa? Przypkowski – z marmuru. Wiadomo jednak, ?e po kilku latach drewno uleg?o wp?ywom cz?sto w Anglii mokrej pogody i ostatecznie wszystkie opr鏂z jednego zosta?y zdj?te by nigdy ju? nie wr鏂i? na swoje pierwotne miejsca. Przedstawiamy kolejn? parti? historycznych s?onecznik闚 Greenwich, kt鏎e w tym istotnym dla dzisiejszego uk?adu ?wiata miejscu zostawi?y nasz polski akcent.
Na ?cianie po?udniowej, zwr鏂onej ku pi?knemu, ogrodzonemu murem ogrodowi, istnia?y kolejne cztery przyk?ady sztuki gnomonicznej. Od kraw?dzi zachodniej ?ciany by?y to:
liczba wizyt: 6573 | ocena: 4,00 (g這s闚: 2) | komentarze: brak
Tadeusz Przypkowski ››› Historia gnomoniki

Ze studi闚 nad instrumentarium astronomicznym Kopernika

14 lipca 2010, godz. 11:45
 
Tablica astronomiczna wykonana przez Kopernika na Zamku w OlsztynieAutor przedstawia wykonane pod swoim kierunkiem w naturalnych wymiarach rekonstrukcje instrument闚 astronomicznych, jakich Miko?aj Kopernik u?ywa? dla swych obserwacji, wyja?niaj?c, i? zasadnicz? podstaw? do tych studi闚 i rekonstrukcji s? w?asne mniej lub wi?cej szczeg?owe opisy tych?e instrument闚, zamieszczone przez Kopernika w dziele De revolutionibus orbium coelestium. Nie s? to przyrz?dy przez niego wynalezione, gdy? ich zasady teoretyczne powsta?y jeszcze w staro?ytno?ci i wszystkie by?y u?ywane ju? przez Ptolemeusza oraz jego dawniejszych poprzednik闚 (Hipparch, Eratostenes). Poza samym Kopernikiem trzeba by?o si?gn?? i do ?r鏚e? nieco starszych oraz wsp?czesnych, a tak?e p?niejszych, chocia? te ostatnie ograniczaj? si? tylko do kr鏒kiego okresu pokopernikowskiego, gdy? Kopernik by? ostatnim z wielkich astronom闚, kt鏎zy do swych obserwacji u?ywali jedynie dawnego instrumentarium antycznego.
liczba wizyt: 10454 | ocena: 3,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

?wi?tokrzyskie zegary tym razem bez s?o?ca

28 czerwca 2010, godz. 15:50
 
Zegar s?oneczny na dawnym cmentarzu w Wa?niowieOstatnim razem nie uda?o mi si? zrealizowa? wszystkich punkt闚 wyprawy po zdj?cia zegar闚 s?onecznych regionu, wi?c postanowi?em doko?czy? to dzie?o w osobnym wypadzie. Jak si? okaza?o i ten cel sta? nieco za daleko od zakresu moich mo?liwo?ci. Nowe wczepiane peda?y i specjalne buty rowerowe mia?y pom鏂 w je?dzie i faktycznie pomog?y, jednak niewystarczaj?co, gdy? z ka?dym kolejnym podjazdem mi??nie stopniowo kapitulowa?y. W tym rejonie G鏎y ?wi?tokrzyskie robi? ju? co chc?, a nie wszystkie drogi wybudowano w dolinach. Technika zatem nie na wiele si? zda?a – po przejechaniu 100 km niestety mia?em ju? kompletnie do?? i musia?em si? wycofa?.
liczba wizyt: 3794 | ocena: 3,50 (g這s闚: 2) | komentarze: brak
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

?owy u podn?a G鏎 ?wi?tokrzyskich

14 czerwca 2010, godz. 22:11
 
Tajemnica ukryta w tarczy zegara s?onecznegoW ostatni? sobot? wsiad?em z rowerem do poci?gu i pojecha?em ze Stolicy do Szyd?owca. Plan by? taki, ?eby objecha? kilka okolicznych miast i wiosek, w kt鏎ych wed?ug naszego Katalogu powinny by? zegary s?oneczne, i po wszystkim wr鏂i? do Warszawy z Kielc. Niestety planowanie palcem po mapie bywa zdradliwe, gdy? nie wida? tam tych wszystkich mniejszych i wi?kszych kilometr闚, kt鏎e czaj? si? na drogach i tylko czyhaj? na naiwnego podr?nika :) Wydawa?o mi si?, ?e to trasa na jakie? 120-140km, ale gdy przejecha?em 90km i nadal nie by?o wida? p?metka, postanowi?em zawr鏂i?. Na szcz??cie nie bez ?owieckich sukces闚 na koncie.
liczba wizyt: 4404 | ocena: 4,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Szukaj?c zegar闚 na Suwalszczy?nie

8 czerwca 2010, godz. 20:32
 
Suwa?ki: jedyny w swoim rodzaju s?onecznik w PolsceZapowiadana wcze?niej weekendowa wyprawa w okolice Suwa?k dobieg?a ko?ca, a wszystkie cele zosta?y zdobyte. Musz? od razu powiedzie?, ?e rejony te okaza?y si? doskonale zagospodarowane – czyli odwrotnie ni? si? spodziewali?my. Wraz z Zegarynk? oczekiwali?my tam raczej piszcz?cej biedy i okien zabitych deskami.
liczba wizyt: 3962 | ocena: 4,33 (g這s闚: 3) | komentarze: 9
Christopher Daniel ››› Zasady gnomoniki w kawa?kach

Zegary s?oneczne Tadeusza Przypkowskiego w Greenwich (cz. 1)

6 maja 2010, godz. 22:37
 
Zegary s?oneczne Przypkowskiego  na jednym z budynk闚  Obserwatorium Kr鏊ewskiego w GreenwichWiele os鏏 si? zgodzi, ?e najciekawszy zesp? zegar闚 s?onecznych istnia? w Greenwich w latach 60. Wtedy to Narodowe Muzeum Morskie zleci?o wykonanie serii s?onecznych czasomierzy ?ciennych, kt鏎e mia?y ozdobi? kilka po?udniowych i wschodnich ?cian budynk闚 dawnego Obserwatorium Kr鏊ewskiego. Zadaniem tych zegar闚 by?o proste i obrazowe wyja?nienie r?nych sposob闚 wykonywania s?onecznik闚. To tak, jakby wszystkie mo?liwe rodzaje linii godzinowych towarzysz?ce z?o?onym zegarom s?onecznym, odejmowa? jeden za drugim i umieszcza? na osobnych tarczach.
liczba wizyt: 6718 | ocena: 4,67 (g這s闚: 6) | komentarze: 8
Darek Oczki ››› Najprostszy zegar s?oneczny

Kompas dla polskiej wsi okresu baroku

4 maja 2010, godz. 23:50
Aktualizacja: 5 maja 2010, godz. 21:32
Ilustracja z ksi??ki Jocoba KoebelaJu? w ?redniowieczu podj?to w Europie pierwsze pr鏏y upowszechnienia zegar闚 s?onecznych – papie? Sabinian w 606 roku nakaza? umieszczanie na ko?cio?ach zegar闚 s?u??cych do regulowania porz?dku liturgicznego. Tereny dzisiejszej Polski w tamtym czasie zamieszkiwa?y s?owia?skie plemiona o w?asnym systemie wierze?, a papieski edykt w ?aden spos鏏 si? do nich nie odnosi?. Dopiero pod koniec pierwszego tysi?clecia plemiona te zjednoczy? Mieszko I staj?c si? pierwszym kr鏊em nowego pa?stwa, co przypiecz?towa? przyj?ciem przez Polsk? chrztu. Wiele lat jednak min??o, zanim ko?ci? sta? si? integralnym elementem krajobrazu. ?wiat chrze?cija?ski, kt鏎y powsta? na podwalinach Cesarstwa Rzymskiego, oznacza? rozw鎩 techniki i post?p cywilizacyjny. Mo?na wi?c ?mia?o powiedzie?, ?e mieli?my na starcie pewne op?nienie w stosunku do po?udniowej i zachodniej cz??ci Europy, gdzie do dzi? istniej? zabytki gnomoniczne dowodz?ce efektywno?ci papieskiego edyktu. Jedyne na terenach polskich i zachowane do dzi? ko?cielne zegary s?oneczne zobaczy? mo?na na ?wi?tyni w Str?yskach.
liczba wizyt: 10107 | ocena: 4,25 (g這s闚: 4) | komentarze: 6
Tadeusz Przypkowski ››› Historia zegar闚 s?onecznych

Prekursorzy gnomonografu Jastrz?bowskiego w XVI-XVIII w.

19 kwietnia 2010, godz. 00:09
 
Gnomonograf - urz?dzenie Wojciecha Jastrz?bowskiego w Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowieLata prze?omu pierwszej i drugiej ?wierci XIX w. wykazuj? w Polsce wyj?tkowe o?ywienie na polu gnomoniki. Ukazuj? si? nowe podr?czniki kre?lenia zegar闚 s?onecznych Augustyna Fr?czkiewicza (1819), Paw?a Krzy?anowskiego (1820) i Wincentego Karczewskiego (1828). Ok?adka ksi??ki, w kt鏎ej Jastrz?bowski wyja?nia dok?adnie zasad? dzia?ania swojego gnomonografu, a kt鏎y nazwa? Kompasem PolskimW oficjalnym programie »Instytut闚 Religijnych i Edukacyjnych w Kr鏊estwie Polskim« na rok 1826/27 w Wydziale Filozoficznym po d?u?szej przerwie zn闚 pojawia si? gnomonika, i to zar闚no od strony konstrukcyjnej jak i historycznej. Jan Baranowski (1800-1879) zostawszy w roku 1825 adiunktem Obserwatorium Warszawskiego wykre?li? na szeroko?? geograficzn? Warszawy typ przeno?nego walcowego zegara s?onecznego wysoko?ciowego, na wz鏎 dawnych zegar闚 s?onecznych pasterzy pirenejskich (najstarszy okaz z r. 1455 w Muzeum Narodowym w Monachium), swego czasu opracowany naukowo przez Filipa Apiana, syna s?awnego Pietro (Tybinga, 1588). Typ ten masowo w闚czas w Warszawie wyrabiany, by? w powszechnym praktycznym u?yciu do ko?ca XIX w. na prowincji Kr鏊estwa Polskiego.
liczba wizyt: 5983 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Grecja i Cypr – kolebka zegar闚 s?onecznych

15 kwietnia 2010, godz. 14:46
Aktualizacja: 5 maja 2010, godz. 15:49
Fragment mozaiki w ruinach miasta Kourion - antycznego o?rodka kultury z Okresu Helle?skiegoCa?kiem niedawno sp?dzili?my cudowny tydzie? sk?pani w koj?cych promieniach cypryjskiego s?o?ca, co po uci??liwej zimie w Polsce i nat?oku codziennej pracy by?o prawdziwym wytchnieniem. Trzeba powiedzie?, ?e na Cyprze nie ma zimy takiej, jak? znamy w domu – nigdy nie pada tam ?nieg, za? to, co Cypryjczycy nazywaj? zim? jest po prostu drobnym och?odzeniem, czasem opadami deszczu i wi?ksz? ni? zwykle ilo?ci? wiatru. Jednak dla kogo?, kto przed wej?ciem do samolotu patrzy? na ?wiat zasypany zaspami bia?ego puchu, wiosna na wyspie to prawdziwe niebo i przedsmak zbli?aj?cej si? u nas wiosny. Na Cyprze drzewa owocuj? przez ca?y rokTam ziele? wida? przez ca?y rok, temperatury nie spadaj? poni?ej kilkunastu stopni, na drzewach jednocze?nie wisz? zesz?oroczne pomara?cze i kwitn? ?wie?e, pachn?ce kwiaty, za? b??kit nad g?ow? tylko czasem zakrywaj? przelotne chmury. Dla zagranicznych turyst闚 miejsce to ju? teraz doskonale nadaje si? do opalania i wypoczynku w wodzie, cho? z punktu widzenia mieszka?c闚 wyspy jest jeszcze zimno, tote? ubieraj? si? w ciep?? odzie? i wysokie buty. Turyst? pozna? mo?na po tym, ?e zimow? por? biega po Cyprze w k?piel闚kach i w koszulce z kr鏒kim r?kawem.
liczba wizyt: 5098 | ocena: 4,67 (g這s闚: 3) | komentarze: 4
Tony Moss ››› Wyja?nienie podstawowych zasad gnomoniki

Jak dzia?aj? zegary s?oneczne? (cz. 3)

11 kwietnia 2010, godz. 12:25
 
Tony Moss - How Sundials WorkTw鏎c? i pomys?odawc? niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowi? intelektualn? w?asno?? Autora, kt鏎y udost?pni? je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzi?ki uprzejmej zgodzie Autora (bezpo?rednio) oraz BSS (licencja og鏊na) mamy przyjemno?? udost?pni? ten materia? u?ytkownikom serwisu GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego t?umaczenia jest Dariusz Oczki.
Ze wzgl?du na ilo?? poruszonych tu zagadnie? i potrzeb? dok?adnego rozwa?enia ka?dego z nich, zdecydowali?my si? ca?o?? podzieli? na kilka cz??ci.
liczba wizyt: 14984 | ocena: 4,80 (g這s闚: 5) | komentarze: 4
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)