Tony Moss ››› Wyja?nienie podstawowych zasad gnomoniki

Jak dzia?aj? zegary s?oneczne? (cz. 2)

8 kwietnia 2010, godz. 19:49
 
Tw鏎c? i pomys?odawc? niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowi? intelektualn? w?asno?? Autora, kt鏎y udost?pni? je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzi?ki uprzejmej zgodzie Autora (bezpo?rednio) oraz BSS (licencja og鏊na) mamy przyjemno?? udost?pni? ten materia? u?ytkownikom serwisu GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego t?umaczenia jest Dariusz Oczki.
Ze wzgl?du na ilo?? poruszonych tu zagadnie? i potrzeb? dok?adnego rozwa?enia ka?dego z nich, zdecydowali?my si? ca?o?? podzieli? na kilka cz??ci.
Horyzontalne zegary s?oneczne na r?nych szeroko?ciach geograficznych

Podczas gdy tarcza zegara s?onecznego le?y p?asko na Ziemi (zegar horyzontalny), gnomon pozostaje r闚noleg?y do osi Ziemi.
K?t pomi?dzy gnomonem a tarcz? zegara r闚ny jest szeroko?ci geograficznej danego miejsca. W tym przyk?adzie jest to mniej wi?cej 40 N (szeroko?ci geograficznej p?nocnej).
Tak widz? to lokalni mieszka?cy.
liczba wizyt: 11663 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Tony Moss ››› Wyja?nienie podstawowych zasad gnomoniki

Jak dzia?aj? zegary s?oneczne? (cz. 1)

7 kwietnia 2010, godz. 13:21
Aktualizacja: 21 czerwca 2010, godz. 13:44
Tony Moss - How Sundials WorkTw鏎c? i pomys?odawc? niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowi? intelektualn? w?asno?? Autora, kt鏎y udost?pni? je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzi?ki uprzejmej zgodzie Autora (bezpo?rednio) oraz BSS (licencja og鏊na) mamy przyjemno?? udost?pni? ten materia? u?ytkownikom serwisu GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego t?umaczenia jest Dariusz Oczki.
Ze wzgl?du na ilo?? poruszonych tu zagadnie? i potrzeb? dok?adnego rozwa?enia ka?dego z nich, zdecydowali?my si? ca?o?? podzieli? na kilka cz??ci.
liczba wizyt: 26643 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Praga – europejska stolica zegar闚 s?onecznych

17 marca 2010, godz. 14:47
 
Zegarynka prezentuje symbol Pragi - wielki zegar asrtonomiczny OrlojJe?li chcesz zwiedzi? stolic? Czech, to stanowczo odradzam korzystanie z wycieczek oferowanych przez biura podr?y. Po pierwsze nic nie zobaczysz poza kilkoma miejscami, do kt鏎ych zap?dzane s? wszystkie kolejne grupy, po drugie nabiegasz si? jak na maratonie, bo wsz?dzie ma?o czasu, a organizatorzy chc? Ci wiele pokaza?, a po trzecie prawdopodobnie nic nie us?yszysz z opowie?ci przewodnika, kt鏎y p?dzi ju? do kolejnego zabytku, albo wreszcie po prostu nie zapami?tasz tylu informacji przekazanych na raz.
S?onecznik na ko?cu w?skiej uliczki U Zlate studne na HradcanachPraga to jedna z najpi?kniejszych stolic Europy, w kt鏎ej na ka?dym kroku przenikaj? si? odzwierciedlone w architekturze kolejne epoki naszej kultury. Praga, odwrotnie ni? Warszawa, niemal wcale nie ucierpia?a w czasie wojny, dzi?ki czemu jest to miasto tysi?cy zabytk闚. W?r鏚 nich na szczeg鏊n? uwag? zas?uguj? bajeczne wr?cz ogrody – pi?kne i niezwykle zadbane oazy zieleni i kwiat闚, ale przede wszystkim niebia?skiego spokoju. Wsz?dzie dooko?a przeje?d?aj? dziesi?tki samochod闚, a w ?rodku takiej oazy nawet tego nie s?ycha? i nie czu?. Je?li za? spojrze? z zewn?trz, to cz?sto nie wiadomo, ?e za wysokim murem znajduje si? pi?kna zahrada, czyli po czesku ogr鏚. Miasto posiada cudowne ?r鏚mie?cie – wszyscy w?a?ciciele kamienic maj? obowi?zek u?ywa? dach闚ek w jednolitym i z g鏎y okre?lonym kolorze, dzi?ki czemu panoram? ogl?dan? z zamkowego wzg鏎za por闚na? mo?na do wielkiego, jaskrawo pomara?czowego jeziora, z kt鏎ego co rusz wyrastaj? wy?sze budynki przypominaj?ce ?agl闚ki na wodzie.
liczba wizyt: 7369 | ocena: 5,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 5
Tadeusz Przypkowski ››› Historia zegar闚 s?onecznych

Trzy najstarsze zegary s?oneczne w Polsce

11 marca 2010, godz. 10:09
 
Jeden z najstarszych s?onecznik闚 w Polsce na torquetumPoni?szy tekst opublikowany zosta? w periodyku "Sprawozdania Polskiej Akademii Umiej?tno?ci" Tom LII (1951) nr 6, str. 534-356. Zachowali?my oryginalne brzmienie j?zyka u?ytego przez autora i dlatego niekt鏎e terminy mog? dzi? brzmie? nieco dziwacznie. Jest to jednak dokument wart przytoczenia w ca?o?ci, gdy? przedstawia fragment bada? nad histori? polskiej gnomoniki.
liczba wizyt: 7258 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› Katalog

Wyprawa po zegary s?oneczne Krakowa i okolic

1 marca 2010, godz. 14:00
 
Najbardziej znany s?onecznik Krakowa pokazuje wiosenne zr闚nanie dnia z noc?My?l?, ?e wielu ludzi lubi podr?owa? i poznawa? nowe miejsca, zabytki i pejza?e. Cz?sto jednak te miejsca zacieraj? si? w naszej pami?ci, gdy? nie zobaczyli?my tam nic szczeg鏊nie interesuj?cego, opr鏂z kolejnego pa?ac. Wszystko jednak wygl?da inaczej, gdy podr?e po??czy si? z pasj? poszukiwania historii oraz zapomnianych obiekt闚, kt鏎ymi nikt si? nie zajmuje. Takim nietuzinkowym celem weekendowych wypraw mo?e by? pod??anie tropem zegar闚 s?onecznych, do czego z ca?ego serca zach?cam. Po powrocie warto podzieli? si? z innymi pasjonatami wynikami wyprawy, kt鏎a na wiele lat pozostanie w pami?ci jako emocjonuj?ca i pe?na przyg鏚.
liczba wizyt: 5654 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 3
J霩ef Sa?abun ››› Jak dzia?aj? zegary s?oneczne

Czas i jego pomiar (cz. 2)

17 lutego 2010, godz. 10:34
 
Ok?adka broszury autorstwa J霩efa Sa?abuna (na rysunku zegar s?oneczny z Otmuchowa)S?o?ce ?rednie i ?redni czas s?oneczny
Chocia? ?ycie na ziemi uk?ada si? w ci?gu dnia wed?ug po?o?enia s?o?ca na sferze niebieskiej, to jednak jego pozorne ruchy na sferze niebieskiej nie nadaj? si? do precyzyjnej rachuby czasu metod? bezpo?redni?.
liczba wizyt: 8145 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 5
J霩ef Sa?abun ››› Jak dzia?aj? zegary s?oneczne

Czas i jego pomiar (cz. 1)

13 lutego 2010, godz. 23:54
 
Ok?adka broszury autorstwa J霩efa Sa?abuna (na rysunku zegar s?oneczny z Otmuchowa)Prezentujemy pierwsz? cz??? broszury wydanej w 1960 roku w Katowicach przez Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne. Materia? opracowany zosta? przez J霩efa Sa?abuna, wieloletniego dyrektora Planetarium w Chorzowie, w ?rodku kt鏎ego stoi ogromny s?onecznik. Autor wyja?nia tu jak wykre?li? r?nego typu zegary s?oneczne metod? matematyczn?.
liczba wizyt: 6566 | ocena: 4,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› Kolekcje

Najmniejsza na ?wiecie ksi??ka o zegarach s?onecznych

12 lutego 2010, godz. 00:41
 
Bajkowy ?wiat miniaturPrze?om wiek闚 XVIII i XIX to w Europie okres ogromnej eksplozji zainteresowania zegarami s?onecznymi. Pasjonowali si? nimi uczeni, pisarze, podr?nicy i oczywi?cie kolekcjonerzy, kt鏎zy potrafili dostrzec s?onecznika niemal wsz?dzie, przez co swe zbiory poszerzali o bardzo osobliwe przedmioty. To w?a?nie wtedy pojawi?y si? porcelanowe miniatury s?onecznik闚, rozmaite serie wydawnicze, rze?by ogrodowe i wszelkiego rodzaju inne przedmioty, na kt鏎ych umieszczano wizerunki zegar闚 s?onecznych.
liczba wizyt: 7297 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 3
Darek Oczki ››› Kolekcje

Zosta? archeologiem i odkop antyczny zegar s?oneczny!

29 stycznia 2010, godz. 00:48
 
Pomys?owa zabawa dla... ka?degoCo zrobi? w zimie, kiedy wiecz鏎 zapada za dnia, temperatura za oknem nie pozwala wyjecha? na wycieczk? w poszukiwaniu nowych zegar闚 s?onecznych, a zakryte g?stymi chmurami s?o?ce i tak nie dociera do ?adnego gnomona? Ot? mo?na podarowa? sobie troch? dawnego ju? dzieci?stwa i zabawi? si? w archeologa wykopuj?cego z ziemi okruchy dawnych wiek闚. Jak to jest mo?liwe? Pomaga w tym dost?pna na eBayu zabawka o nazwie Roman Sundial Excavation Kit, czyli zestaw do wykopania roma?skiego zegara s?onecznego, b?d?cego jak twierdzi producent, replik? czasomierza sprzed 2000 lat.
liczba wizyt: 4231 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 2
Maurycy Dzieduszycki ››› Historia zegar闚 s?onecznych

Kompas, czyli zegar s?oneczny po staropolsku

27 stycznia 2010, godz. 01:46
 
Sta? ku s?o?cu panie ?lasa - francuska poczt闚ka doskonale pasuj?ca do fraszki KochanowskiegoPoni?szy tekst pochodzi z ksi??ki Maurycego Dzieduszyckiego "Dni, nocy, godziny" wydanej w 1874 roku we Lwowie. Zachowali?my oryginalne brzmienie polszczyzny XIX wieku. Czytasz zatem na w?asne ryzyko.
liczba wizyt: 5043 | ocena: 4,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 5
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)