Christopher Daniel ››› Tw鏎cy zegar闚 s?onecznych

Polskie dziedzictwo – wspomnienia o T. Przypkowskim (cz. 2)

24 stycznia 2010, godz. 01:49
 
W 1978 roku dyrekcja Narodowego Muzeum Morskiego w Wielkiej Brytanii wyda?a bardzo popularn? w tamtym czasie seri? ksi??ek pod wsp鏊nym has?em "Monografie i raporty morskie". Jestem autorem tomu 27-go owej serii, kt鏎y zatytu?owa?em "Sundials on Walls" ("?cienne zegary s?oneczne"). W szczeg?ach omawiam tam osiem zegar闚 s?onecznych oraz tablic? z r闚naniem czasu, kt鏎e w 1967 roku dr Tadeusz Przypkowski zaprojektowa? dla 闚czesnego Kr鏊ewskiego Obserwatorium w Greenwich.
Tadeusz Przypkowski przed zegarem swojej konstrukcji. Wskazywany czas to 15.15, oko?o 25 pa?dziernika (1969)Pierwszy z tych zegar闚, wska?nik po?udnia nazwany Meridies Media, zosta? omy?kowo wykre?lony ty?em do przodu. Odkrycie tego b??du sprawi?o, ?e jesieni? 1969 roku otrzyma?em od dr Przypkowskiego – niekwestionowanego mistrza gnomoniki tamtego okresu – zaproszenie do odwiedzenia w Polsce jego muzeum ("Zegary s?oneczne", Clocks Magazine, wrzesie? 2002).
liczba wizyt: 4652 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› Historia literatury gnomonicznej

Zapach starych ksi?g

17 stycznia 2010, godz. 13:30
 
Ilustracja z manuskryptu George Hartmanna (1538 r.)Odwiedzaj?c j?drzejowskie Muzeum im. Przypkowskich uda?o nam si? zajrze? do biblioteki zawieraj?cej najbogatsze w naszym kraju zbiory dawnej literatury po?wi?conej zegarom s?onecznym. Dzi?ki uprzejmo?ci oprowadzaj?cego nas astronoma, pana Rafa?a Zaczkowskiego, mieli?my okazj? zakosztowa? wyj?tkowej magii, jaka otacza te unikatowe ksi?gi – poczuli?my, ?e historia to co? wi?cej ni? daty, abstrakcyjne nazwiska i wydarzenia, kt鏎e cz?sto trudno powi?za? w dzisiejszym ?wiatem. Ta historia by?a namacalna, niemal posiadaj?ca smak i daj?ca si? odczu? nawet po up?ywie kilku wiek闚. Starodruki i inkunabu?y oprawione w sk鏎? z bogato zdobionymi ok?adkami, inwokacjami, niezwyk?ej z?o?ono?ci grafikami z po??k?ych stron tytu?owych, pisane r?cznie manuskrypty, nierzadko wydawane na nier闚nej wielko?ci kartach z czerpanego papieru, z ilustracjami t?oczonymi z drzeworyt闚 lub miedzioryt闚, z rozk?adanymi mapami i schematami, a czasem nawet z ruchomymi papierowymi elementami wmontowanymi w karty – to prawdziwa magia historii, kt鏎a przyprawia o niek?amany dreszcz emocji i podziw dla autor闚 tych dzie?.
liczba wizyt: 3353 | ocena: 4,67 (g這s闚: 3) | komentarze: 6
Christopher Daniel ››› Tw鏎cy zegar闚 s?onecznych

Przeciwne bieguny – wspomnienia o T. Przypkowskim (cz. 1)

3 stycznia 2010, godz. 01:01
 
Strona o zegarach s?onecznych w magazynie ClocksW 1969 roku na po?udniowej ?cianie budynku 闚czesnego Kr鏊ewskiego Obserwatorium, b?d?cego integraln? cz??ci? Narodowego Muzeum Morskiego w Greenwich zamontowany zosta? pierwszy z serii o?miu pionowych zegar闚 s?onecznych, kt鏎ym towarzyszy? mia?a tablica z r闚naniem czasu. Pozosta?e zegary planowano umie?ci? na ?cianach budynku Flamstead skierowanych na po?udnie i wsch鏚.
liczba wizyt: 4580 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› Historia zegar闚 s?onecznych

Biblia: pierwszy opis zegara s?onecznego

12 grudnia 2009, godz. 23:33
Aktualizacja: 18 stycznia 2010, godz. 10:39
Witra? z wizerunkiem Ezechiasza w jednej z angielskich katedrDzisiejsi uczeni zgodni s? co do faktu, ?e Stary Testament jest pierwsz? ksi?g?, w kt鏎ej pojawia si? wzmianka o s?onecznym czasomierzu. Bynajmniej nie oznacza to, ?e mowa tam o najstarszym zegarze – nie, s?oneczniki u?ywane by?y ju? od wielu wiek闚, a powsta?y dzi?ki rozwojowi nauki w Grecji, Babilonii i Egipcie. P?niej dotar?y do Rzymu gdzie sta?y si? niezwykle popularne, a jeszcze p?niej do dalszych cz??ci ?wiata zachodniego. Droga ta trwa?a cale stulecia i w tym czasie zegary s?oneczne rozwija?y si? i zmienia?y konstrukcj?. Poznanie historii stopni Achaza to podr? do pocz?tk闚 tej niezwyk?ej drogi.
liczba wizyt: 7995 | ocena: 3,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 3
Darek Oczki ››› Kolekcje

Old Sundials – rzadka kolekcja przedwojennych kart

10 grudnia 2009, godz. 09:28
 
Pi?kno brytyjskich s?onecznik闚 na serii papierosowych kartNie od dzi? wiadomo, ?e je?li do produktu le??cego w sklepie na p?ce do?o?y? jaki? drobny bonus, to natychmiast wzrasta jego sprzeda?. Ludzie lubi? mie? poczucie, ?e w?r鏚 tych wszystkich wydatk闚 dostaj? co? za darmo.
liczba wizyt: 4505 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Kolekcje

?mietanka do kawy z zegarem s?onecznym

8 grudnia 2009, godz. 00:23
Aktualizacja: 8 grudnia 2009, godz. 10:13
Seria dekielk闚 od ?mietany ze s?onecznikamiZegary s?oneczne towarzysz? cz?owiekowi od wielu wiek闚 i to nie tylko na ?cianach budynk闚 czy w ogrodach. Coraz cz??ciej pojawiaj? si? w szeroko rozumianej sztuce – na obrazach, rze?bach, ilustracjach w ksi??kach, kartach telefonicznych czy te? na... dekielkach od ?mietany serwowanej do porannej kawy.
liczba wizyt: 4529 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Katalog

APEL: Do??cz do poszukiwaczy polskich s?onecznik闚

27 listopada 2009, godz. 15:28
Aktualizacja: 18 wrze郾ia 2011, godz. 23:48
Smutny i zaniedbany s?oneczny zegar wielokrotny z podwroc?awskiego Trestna przed renowacj?, kt鏎a mia?a miejsce w roku 2010Poszukiwanie zegar闚 s?onecznych mo?e by? bardzo wci?gaj?c? pasj? i to nie tylko dla mi?o?nik闚 historii czy fizyki. Nie ma chyba cz?owieka, kt鏎y przynajmniej czasem nie wychodzi z domu na spacery, nie wyje?d?a na wycieczki czy wczasy. Co jaki? czas ka?dy pojawia si? w miejscach dla siebie nowych, nieznanych i odleg?ych od domu, a tam oczy nasze przyci?gaj? wszelkiego rodzaju dziwy lokalnej kultury, historii i architektury. I wtedy wystarczy si? rozejrze?, obej?? ko?ci? czy popyta? lokaln? ludno?? i... tak odkrywa si? kolejnego zapomnianego s?onecznika.
Darek Oczki ››› Katalog

Wyprawa po s?oneczne zegary z po?udnia Polski

17 listopada 2009, godz. 16:32
Aktualizacja: 18 listopada 2009, godz. 10:03
Zegary s?oneczne na dziedzi?cu Pa?acu Biskup闚 w NysieW ostatni weekend po??czony z poprzedzaj?cym go ?wi?tem Niepodleg?o?ci odbyli?my z moj? pani? przeciekaw? i obfituj?c? w s?onecznikowe zdobycze wypraw? na pogranicze wojew鏚ztw opolskiego i dolno?l?skiego. Co prawda prognozy pogody nie wr?y?y zbyt dobrego t?a dla zegar闚 s?onecznych, ale nasze mod?y do Niebios zosta?y chyba wys?uchane i ostatnie trzy dni wyprawy dostarczy?y mn鏀two s?o?ca, b??kitu na niebie i niezb?dnego nam ciep?a. Dzi?ki temu wi?kszo?? zegar闚 wysz?a na zdj?ciach wr?cz fantastycznie, a w rozgrzewaj?cych promieniach ?atwiej nam si? zwiedza?o jesienne okolice.
liczba wizyt: 5277 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Katalog

Sk?d pomys? na katalog zegar闚 s?onecznych?

9 listopada 2009, godz. 20:27
 
Wiedza i ?ycie, w kt鏎ej ukaza? si? pierwszy spis polskich zegar闚 s?onecznychJu? na pewno ka?dy odwiedzaj?cy nasz serwis zauwa?y?, ?e najwa?niejszym jego elementem jest Katalog zegar闚 s?onecznych. Tak, w?a?nie w tym jest sedno istnienia serwisu i wok? niego b?dzie si? tu wszystko obraca?o. Pozostaje wi?c tylko pytanie "sk?d si? on wzi???" Spiesz? zatem z wyja?nieniami, najpierw jednak zapewne trzeba wyja?ni? sk?d sam pomys? na poszukiwanie s?onecznik闚.
liczba wizyt: 2723 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 3
Darek Oczki ››› Informacje

Mi?dzynarodowy Rok Astronomii 2009

9 listopada 2009, godz. 11:01
 
Oficjalne logo MRA2009Organizacja Narod闚 Zjednoczonych, podczas 62. Zgromadzenia Og鏊nego, w grudniu 2007 roku, og?osi?a rok 2009 jako Mi?dzynarodowy Rok Astronomii (MRA2009). Deklaracja zosta?a zaproponowana przez W?ochy, a inicjatork? MRA2009 jest Mi?dzynarodowa Unia Astronomiczna.
liczba wizyt: 2206 | ocena: brak | komentarze: brak
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)