Rados?aw K. Pior ››› Spacery po Kaliszu

?ladami zegar闚 s?onecznych

14 lipca 2020, godz. 15:40
 
Ko?o Astronomiczne Malapert z Kalisza zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "?ladami zegar闚 s?onecznych". Spotykamy si? przy zegarze s?onecznym w Parku Miejskim w Kaliszu w sobot? 18 lipca 2020 r. o godz. 18:00.
Zapraszamy ca?e rodziny, dla przyby?ych mieszka?c闚 i go?ci organizatorzy przygotowali niespodzianki.
Cykl spotka? "?ladami zegar闚 s?onecznych" to propozycja Ko?a Astronomicznego Malapert dla mieszka?c闚 Kalisza na lato. Ma na celu popularyzacj? astronomii, prostych obserwacji oraz pi?knej miejskiej architektury, w?r鏚 kt鏎ej ukryte s? pere?ki w rodzaju zegar闚 s?onecznych.
Maciej Lose ››› Wroc?aw, Wie?a Matematyczna, 20 marca 2019

Zaproszenie na wystaw? zegar闚 s?onecznych

19 marca 2019, godz. 18:35
 
Muzeum Uniwersytetu Wroc?awskiego, fot. Wojciech Ma?kowiczW imieniu Muzeum Uniwersytetu Wroc?awskiego serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy SOL OMNIA REGIT, po?wi?conej zegarom s?onecznym. Otwarcie po??czone ze skromnym wernisa?em odb?dzie si? w dniu r闚nonocy, w ?rod? 20 marca 2019 o godzinie 13:00 czasu ?rodkowoeuropejskiego (13:01:29 lokalnego czasu s?onecznego) w Wie?y Matematycznej gmachu g?闚nego Uniwersytetu Wroc?awskiego – na pi?trze 5, na poziomie linii po?udnikowej.
Darek Oczki ››› Wyj?tkowe zegary s?oneczne w Oliveto w Italii

Villa Meridiana – pi?kno i nauka

25 wrze郾ia 2018, godz. 23:03
Aktualizacja: 3 pa寮ziernika 2018, godz. 08:55
Ok?adka ksi??ki Sir Marka Lennox-Boyda z zegarem s?onecznym w Villa MeridianaOliveto to male?ka wioska po?o?ona w prowincji Rieti w niezbyt wysokich Apeninach ?rodkowych [1], kt鏎e nadal podlegaj? procesom g鏎otw鏎czym i dlatego obszar ten jest aktywny sejsmicznie. Wie? oddalona jest o oko?o 70 km na p?nocny wsch鏚 od Rzymu. Prowadzi tam w?ska i kr?ta droga o niezbyt imponuj?cej jako?ci, tote? nie da si? jecha? bardzo szybko. Ale to mo?e i dobrze, bo mo?na przy okazji podziwia? okoliczne widoki. B?d?c ju? w Oliveto trzeba tu? za cmentarzem skr?ci? w lewo w poln? drog? rozpoczynaj?c? si? mi?dzy kamiennym murem a stoj?cym dwa metry dalej budynkiem.
liczba wizyt: 6336 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Wystawa i konferencja

Zegary s?oneczne Jana Baranowskiego

15 kwietnia 2018, godz. 18:08
 
Oficjalne zaproszenie na wystaw? i konferencj?Muzeum Zamoyskich w Koz?闚ce zaprasza na otwarcie wystawy "Cie? czasu", w ramach kt鏎ej zaprezentowane zostan? zegary s?oneczne z kilku kolekcji muzealnych. Inauguracja wystawy odb?dzie si? 27 kwietnia 2018 w teatralni zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?闚ce, za? b?dzie j? mo?na ogl?da? do wrze?nia br.
liczba wizyt: 2583 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Ogr鏚 Saski w Warszawie

Kompas s?oneczny Antoniego Magiera – nowe fakty

12 stycznia 2017, godz. 18:46
 
Projekt zegara autorstwa Aleksandra Helda - widok od strony wschodniejPrzegl?daj?c niedawno zasoby Archiwum Miejskiego w Warszawie natrafi?em na zbi鏎 dokument闚 rodziny Koroty?skich, w sk?ad kt鏎ego wchodzi?a teczka opisana jako "Zegary s?oneczne Warszawy" [1]. Nie trudno domy?li? si?, ?e wzbudzi?a ona moje ogromne zainteresowanie. Ca?y materia? zosta? przeniesiony na mikrofilmy i w takiej w?a?nie formie musia?em je przegl?da?. W teczce (datowanej na okres 1866-1927) znajduje si? kilka wycink闚 z prasy oraz wykonane r?cznie notatki. Moje najwi?ksze zainteresowanie wzbudzi? artyku? z niewiadomego czasopisma, zawieraj?cy rycin?, na kt鏎ej widnieje projekt zegara s?onecznego dla Ogrodu Saskiego w Warszawie.
liczba wizyt: 5369 | ocena: 5,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› S?onecznik zn闚 odmierza czas na dawnym Domu Kr鏊闚

Ods?oni?cie zegar闚 s?onecznych w Elbl?gu

27 grudnia 2016, godz. 18:28
Aktualizacja: 29 grudnia 2016, godz. 10:42
Orygina? zegara z Domu Kr鏊闚 po renowacjiZegar s?oneczny z Domu Kr鏊闚 – stoj?cego przed wojn? na elbl?skiej star闚ce – po 70 latach doczeka? si? renowacji i honorowej ekspozycji w murach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elbl?gu. Ceremoni? uzupe?ni?o ods?oni?cie repliki zegara na po?udniowej ?cianie Hotelu Elbl?g, wybudowanego na fundamentach dawnego Domu Kr鏊闚 oraz ci?gu czterech kolejnych kamienic. Dla podkre?lenia wagi tego wydarzenia, tu? po obu uroczysto?ciach, w hotelu odby?a si? konferencja naukowa po?wi?cona tematyce zegar闚 s?onecznych. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni go?cie, spora grupa pasjonat闚 turystyki i elbl?skiej historii oraz lokalne media.
liczba wizyt: 7410 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 7
Darek Oczki ››› Museo Poldi Pezzoli

Bogata kolekcja zegar闚 s?onecznych w Mediolanie

25 stycznia 2016, godz. 19:36
 
Navicula Venetiis - klejnot koronny kolekcji zegar闚 slonecznych w Museo Poldi PezzoliJedna z gablot w sali z zegarami mechanicznymi – tu te? mo?na znale?? jakiego? s?onecznikaB?d?c w grudniu w Italii, w do?? niespodziewany spos鏏 dowiedzieli?my si? o ciekawej kolekcji zegar闚 s?onecznych, kt鏎ej w ?aden spos鏏 nie nale?y pomin?? przy cho?by kr鏒kiej wizycie w Mediolanie. Zbi鏎 ten, na kt鏎y sk?ada si? nieco ponad 200 rozmaitych s?onecznik闚, ogl?da? mo?na w Museo Poldi Pezzoli. Mediolan to w uj?ciu wszelkich turystycznych przewodnik闚 zazwyczaj tylko Katedra Duomo z rozleg?ym plac przed ni? oraz kilka okolicznych ulic n?c?cych przechodni闚 markami najznamienitszych dom闚 mody. Museo Poldi Pezzoli na szcz??cie znajduje si? w odleg?o?ci zaledwie kilometra od owej strefy zakup闚 i zwiedzania.
liczba wizyt: 6019 | ocena: brak | komentarze: brak
Darek Oczki ››› Podr?e szlakiem zegar闚 s?onecznych

Przydatna aplikacja: Sundial Atlas Mobile v2.4

12 stycznia 2016, godz. 18:59
Aktualizacja: 15 stycznia 2016, godz. 19:15
Sundial Atlas Mobile to pot??ne narz?dzie dla mi?o?nik闚 zegar闚 s?onecznychZdarzy?o ci si? podr?owa? po kraju i przy okazji szuka? nowych s?onecznik闚? A mo?e by?e? kiedy? w delegacji w innym mie?cie i mia?e? troch? wolnego czasu? M鏬?by? wtedy odwiedzi? kt鏎y? zegar i wykona? mu foto-sesj?. A co, je?li nie wiedzia?e? gdzie go znale??? Wiele podobnych dylemat闚 rozwi??e bezp?atna aplikacja Sundial Atlas Mobile v2.4 (SAM) na smartfony i tablety, kt鏎ej autorem jest Gian Casalegno zwi?zany z w?oskim stowarzyszeniem mi?o?nik闚 zegar闚 s?onecznych.
liczba wizyt: 4572 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 2
Darek Oczki ››› Italia w grudniu

Przesilenie zimowe, zegary refleksyjne i godziny w?oskie

1 stycznia 2016, godz. 20:07
 
Przesilenie ziomowe na linii po?udnikowej w BergamoAstronomiczny pocz?tek zimy w 2015 roku wypada 21 grudnia, jednak dla nas zima rozpocz??a si? dzie? wcze?niej, gdy? w?a?nie tego dnia mieli?my wyj?tkow? przyjemno?? obserwowania zimowego przesilenia s?onecznego na linii po?udnikowej w Bergamo w Italii, na kt鏎ej pocz?tek zimy opisano wcze?niejsz? dat?. Obserwacja przej?cia s?o?ca przez lokalny po?udnik w tak charakterystycznym dniu to niezwyk?e do?wiadczenie. Zegar ten powsta? w 1796 roku
liczba wizyt: 4976 | ocena: brak | komentarze: brak
Emil Voellnagel ››› Przegl?d Techniczny nr 13-14, 3 kwietnia 1917

Zegary s?oneczne nowoczesne (cz. 2)

5 grudnia 2015, godz. 22:07
 
Nicea - zegar sloneczny z kalendarzem i analemm? na linii godziny 12.00 oraz wykresem r闚nania czasu (poni?ej) - [wsp?cze?nie zegar ten ju? nie istnieje - przyp. red.]Przejd?my teraz do interesuj?cych nas pyta? o dok?adno?ci zegar闚 s?onecznych, kt鏎a mierzy si? wielko?ci? b??d闚 ich wskaza?. Poza b??dami, zawartymi w podziale oraz pope?nionymi przy odczycie, kt鏎e w naturalnej swej wielko?ci wchodz? do wskaza?, mog? w ka?dym zegarze pozostawa? pewne b??dy w ustawieniu tarczy i strza?ki. A wi?c, nie licz?c stosunkowo ?atwiejszych do unikni?cia b??d闚, mog? zachodzi?: w zegarze pionowym – b??d w azymucie tarczy, to jest niezgodno?? k?ta, przyj?tego do kre?lenia jej, z rzeczywistym, i b??d w po?o?eniu strza?ki, b?d? wzgl?dem p?aszczyzny po?udnika (b??d azymutalny), b?d? wzgl?dem szeroko?ci geograficznej (b??d w pochyleniu); w zegarze poziomym – b??d w orientacji ca?ego zegara wzgl?dem po?udnika i w pochyleniu strza?ki; wreszcie w zegarze r闚nikowym – b??d w orientacji i pochyleniu ca?ego zegara.
liczba wizyt: 5246 | ocena: brak | komentarze: brak
Archiwum artyku堯w ››› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (razem: 101)