Krzysztof Przegi?tka ››› Kartonowy model dla ka?dego

Uniwersalny zegar s?oneczny

25 listopada 2013, godz. 10:33
Aktualizacja: 28 listopada 2012, godz. 22:15
W?a?nie teraz, jesieni? 2013 roku, ukaza? si? drukiem kartonowy model uniwersalnego, r闚nikowego zegara s?onecznego [1]. Dzi?ki temu, ka?dy ma wreszcie mo?liwo??, aby od r?ki zosta? posiadaczem funkcjonalnego zegara s?onecznego, kt鏎y bardzo ?atwo mo?na samemu dostosowa? do konkretnej lokalizacji. Kt? bowiem nie chcia?by u?ywa? zegara odmierzaj?cego tylko s?oneczne godziny?
Przeznaczenie
Najwa?niejszym zadaniem modelu jest inspiracja do dobrej zabawy podczas budowy, ustawiania i korzystania z w?asnego zegara s?onecznego.
Pomimo swoich stosunkowo niewielkich rozmiar闚, zastosowania niewyszukanych materia?闚 i prostej konstrukcji, ten kartonowy model jest w istocie w pe?ni funkcjonalnym zegarem r闚nikowym. Zosta? on zaprojektowany jako tzw. zabawka edukacyjna w ten spos鏏, aby U?ytkownik mia? okazj? sam odkrywa? jego dodatkowe mo?liwo?ci. Wydruk zawiera wszystkie niezb?dne informacje, potrzebne do dostosowania zegara do konkretnej lokalizacji i jego wszechstronnego u?ytkowania. Umo?liwia to zastosowanie zegara nie tylko do wyznaczania czasu, ale tak?e do praktycznego prze?wiczenia naturalnych metod orientacji w terenie i prostych obserwacji astronomicznych, zwi?zanych z pozornym ruchem S?o?ca na sferze niebieskiej.
liczba wizyt: 7928 | ocena: 4,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 7
Tony Moss ››› Wyja?nienie podstawowych zasad gnomoniki

Jak dzia?aj? zegary s?oneczne? (cz. 3)

11 kwietnia 2010, godz. 12:25
 
Tony Moss - How Sundials WorkTw鏎c? i pomys?odawc? niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowi? intelektualn? w?asno?? Autora, kt鏎y udost?pni? je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzi?ki uprzejmej zgodzie Autora (bezpo?rednio) oraz BSS (licencja og鏊na) mamy przyjemno?? udost?pni? ten materia? u?ytkownikom serwisu GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego t?umaczenia jest Dariusz Oczki.
Ze wzgl?du na ilo?? poruszonych tu zagadnie? i potrzeb? dok?adnego rozwa?enia ka?dego z nich, zdecydowali?my si? ca?o?? podzieli? na kilka cz??ci.
liczba wizyt: 15178 | ocena: 4,80 (g這s闚: 5) | komentarze: 4
Tony Moss ››› Wyja?nienie podstawowych zasad gnomoniki

Jak dzia?aj? zegary s?oneczne? (cz. 2)

8 kwietnia 2010, godz. 19:49
 
Tony Moss - How Sundials WorkTw鏎c? i pomys?odawc? niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowi? intelektualn? w?asno?? Autora, kt鏎y udost?pni? je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzi?ki uprzejmej zgodzie Autora (bezpo?rednio) oraz BSS (licencja og鏊na) mamy przyjemno?? udost?pni? ten materia? u?ytkownikom serwisu GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego t?umaczenia jest Dariusz Oczki.
Ze wzgl?du na ilo?? poruszonych tu zagadnie? i potrzeb? dok?adnego rozwa?enia ka?dego z nich, zdecydowali?my si? ca?o?? podzieli? na kilka cz??ci.
liczba wizyt: 11998 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: brak
Tony Moss ››› Wyja?nienie podstawowych zasad gnomoniki

Jak dzia?aj? zegary s?oneczne? (cz. 1)

7 kwietnia 2010, godz. 13:21
Aktualizacja: 21 czerwca 2010, godz. 13:44
Tony Moss - How Sundials WorkTw鏎c? i pomys?odawc? niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowi? intelektualn? w?asno?? Autora, kt鏎y udost?pni? je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzi?ki uprzejmej zgodzie Autora (bezpo?rednio) oraz BSS (licencja og鏊na) mamy przyjemno?? udost?pni? ten materia? u?ytkownikom serwisu GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego t?umaczenia jest Dariusz Oczki.
Ze wzgl?du na ilo?? poruszonych tu zagadnie? i potrzeb? dok?adnego rozwa?enia ka?dego z nich, zdecydowali?my si? ca?o?? podzieli? na kilka cz??ci.
liczba wizyt: 27121 | ocena: 5,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 1
J霩ef Sa?abun ››› Jak dzia?aj? zegary s?oneczne

Czas i jego pomiar (cz. 2)

17 lutego 2010, godz. 10:34
 
Ok?adka broszury autorstwa J霩efa Sa?abuna (na rysunku zegar s?oneczny z Otmuchowa)S?o?ce ?rednie i ?redni czas s?oneczny
Chocia? ?ycie na ziemi uk?ada si? w ci?gu dnia wed?ug po?o?enia s?o?ca na sferze niebieskiej, to jednak jego pozorne ruchy na sferze niebieskiej nie nadaj? si? do precyzyjnej rachuby czasu metod? bezpo?redni?.
liczba wizyt: 8417 | ocena: 4,50 (g這s闚: 2) | komentarze: 5
J霩ef Sa?abun ››› Jak dzia?aj? zegary s?oneczne

Czas i jego pomiar (cz. 1)

13 lutego 2010, godz. 23:54
 
Ok?adka broszury autorstwa J霩efa Sa?abuna (na rysunku zegar s?oneczny z Otmuchowa)Prezentujemy pierwsz? cz??? broszury wydanej w 1960 roku w Katowicach przez Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne. Materia? opracowany zosta? przez J霩efa Sa?abuna, wieloletniego dyrektora Planetarium w Chorzowie, w ?rodku kt鏎ego stoi ogromny s?onecznik. Autor wyja?nia tu jak wykre?li? r?nego typu zegary s?oneczne metod? matematyczn?.
liczba wizyt: 6793 | ocena: 4,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 1