Darek Oczki ››› Rodzaje s?onecznik闚

Zegar s?oneczny pionowy (wertykalny) – cz. 2

11 marca 2011, godz. 00:13
Aktualizacja: 18 marca 2011, godz. 09:59
Konstrukcja pionowego zegara s?onecznego jest znacznie bardziej elastyczna ni? zegara poziomego i tym samym daje wi?cej mo?liwo?ci je?li chodzi o jego umiejscowienie. W cz??ci pierwszej przedstawili?my najwa?niejsze zasady budowy zegara po?udniowego, jednak nie wyczerpuje to wszystkich zastosowa?, poniewa? na dobrze nas?onecznionym budynku zegar mo?na umie?ci? na dowolnej ?cianie. Umiejscowienie b?dzie jednak mia?o istotny wp?yw na wygl?d tarczy s?onecznika i zakres godzin, kt鏎e mo?e on pokazywa?. W tej cz??ci postaramy si? przybli?y? zasady konstruowania zegar闚 na ?cianach wschodniej, zachodniej oraz p?nocnej.
Projekt przyk?adowego zegara pionowego z tarcz? skierowan? na zach鏚Przyjmijmy zatem, ?e ?ciany naszego budynku zwr鏂one s? ku g?闚nym kierunkom ?wiata wyznaczonym na podstawie ruchu S?o?ca wok? Ziemi. Inn? istotn? kwesti?, o kt鏎ej trzeba tu pami?ta?, jest fakt, ?e zegar s?oneczny w swojej podstawowej formie pokazuje czas s?oneczny prawdziwy, kt鏎y r?ni si? od czasu pokazywanego przez zegary i zegarki mechaniczne.
liczba wizyt: 7782 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 1
Darek Oczki ››› Rodzaje s?onecznik闚

Zegar s?oneczny pionowy (wertykalny) – cz. 1

26 stycznia 2011, godz. 23:56
Aktualizacja: 24 sierpnia 2013, godz. 13:01
Przyk?adowa tarcza zegara pionowegoOgl?daj?c r?ne rodzaje zegar闚 s?onecznych warto wiedzie? nie tylko jak odczyta? z nich czas pokazywany cieniem, lecz tak?e rozumie? zasad? ich dzia?ania oraz prawa wi???ce si? z konstrukcj? owych przyrz?d闚. Wiedza ta pozwala ju? na pierwszy rzut oka oceni?, czy mamy przed sob? prawdziwy zegar s?oneczny – zbudowany i wyliczony zgodnie z zasadami gnomoniki – czy te? jedynie atrap?, kt鏎a nigdy nie poka?e prawdziwej godziny i stanowi? mo?e wy??cznie swego rodzaju ozdob?. Dlatego postanowili?my zebra? z dost?pnej nam literatury wszystkie istotniejsze informacje i zaprezentowa? je w formie kompendium wiedzy.
liczba wizyt: 23870 | ocena: 5,00 (g這s闚: 2) | komentarze: 6
Darek Oczki ››› Rodzaje s?onecznik闚

Zegar s?oneczny poziomy (horyzontalny)

25 grudnia 2010, godz. 12:21
Aktualizacja: 18 marca 2011, godz. 09:59
Tarcza poziomego zegara s?onecznegoPatrz?c na r?ne rodzaje zegar闚 s?onecznych warto wiedzie? nie tylko jak odczyta? czas pokazywany cieniem, lecz tak?e rozumie? ich zasad? dzia?ania, a tak?e pewne prawid?a, kt鏎e wi??? si? z konstrukcj? owych przyrz?d闚. Patrz?c z wiedz?, ju? na pierwszy rzut oka mo?na oceni?, czy mamy przed sob? prawdziwy zegar s?oneczny – zbudowany i wyliczony zgodnie z rzeczywistymi zasadami gnomoniki – czy te? jedynie atrap?, kt鏎a nigdy nie poka?e prawdziwej godziny. Dlatego postanowili?my zebra? z dost?pnej nam literatury wszystkie istotniejsze informacje i zaprezentowa? je w formie swego rodzaju kompendium wiedzy.
liczba wizyt: 53545 | ocena: 5,00 (g這s闚: 4) | komentarze: 6