Warszawa, ?ródmie?cie

Pa?ac Kultury i Nauki - pasa?

woj. mazowieckie, gmina Warszawa, powiat Warszawa
Kolejne dzie?o Tadeusza Przypkowskiego, który swym wk?adem wyniós? Warszaw? do pozycji lidera w?ród polskich miast z zegarami s?onecznymi. Jest to jedyny w tym mie?cie zegar analematyczny. Zasada jego dzia?ania jest szalenie prosta, pomimo pozornego braku w nim wskazówki – gnomonem rzucaj?cym cie? jest bowiem cz?owiek staj?cy na polu odpowiadaj?cemu aktualnemu miesi?cowi.
Widok zegara z satelity (Zumi)Przez ?rodek tarczy przebiega jakby mosi??na wskazówka kompasu wyznaczaj?ca kierunek pó?noc-po?udnie. To na niej zaznaczono pola z miesi?cami. Od strony pó?nocnej zegar ozdabia lilijka – symbol umieszczany w ?redniowieczu na kompasach. Od drugiej strony zobaczy? mo?na dat? powstania zegara zapisan? wielkimi, wykonanymi z mosi?dzu rzymskimi cyframi – "MCMLV", czyli rok 1955.
W 1955 roku zegar pojawi? si? na ok?adce magazynu 'Dooko?a ?wiata', przy okazji artyku?u o Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowieSze?ciometrowa tarcza z kostki granitowej wtapia si? w alej? stanowi?c? przej?cie mi?dzy stacj? metra Centrum a Dworcem Centralnym. Codziennie przechodzi t?dy kilkana?cie tysi?cy osób, jednak po?piech podró?nych utrudnia zauwa?enie pod stopami zegara. To ciekawe, je?li wzi?? pod uwag? jego spore gabaryty.
Aktualnie przysz?o?? zegara jest niepewna z powodu planów zabudowy otoczenia Pa?acu Kultury nowoczesnymi wie?owcami. W owych wizjach brakuje niestety miejsca dla s?onecznego czasomierza, który mia?by zosta? rozebrany po zatwierdzeniu projektów. Miejmy nadziej?, ?e nigdy do tego nie dojdzie.
Uwa?ane oko na pewno zauwa?y ukryte w polu tarczy trzy inicja?y (prawdopodobnie wykonawców zegara) – HO, RC i JW. Najlepiej je wida? zaraz po deszczu, gdy zmoczone kamienie nabieraj? g??bokich kolorów, innych dla ka?dego gatunku granitu.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 4302 | ocena: brak | komentarze: 1
Galeria
Pocztówki i archiwalne fotografie
Książki wspominające o tym zegarze


Czas i jego pomiary (75)
seria: Omega
autor: Fryderyk Zawielski
wydawca: Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe
rok: 1964 wyd.: 1 (Warszawa)
stron: 147 (o słonecznikach: 17-22)
język: polski
Komentarze z Forum
07.02.2010 07:47
Dharani
Tak zegar wygl?da? dzisiaj – tylko ?cie?ka w ?niegu.
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
WarsawSun
"Zegar s?oneczny k. PKiN, ?ródmie?cie, Al. Jerozolimskie 50"
Warszawikia
"W otoczeniu Pa?acu Kultury i Nauki znajduj? si? jeszcze kolejne elementy architektoniczne i dekoracyjne. Od strony ulicy Marsza?kowskiej stoj? dwa obeliski – oprócz funkcji estetycznych pe?ni?y tak?e funkcj? ewakuacyjn?, gdy? przy nich znajdowa?y si? wyj?cia z podziemi Pa?acu. Obeliski s? podobno niezniszczalne i powinny przetrwa? nawet atak atomowy. Od strony Alej Jerozolimskich, na wprost Kinoteki znajduje si? zegar s?oneczny. Jest wtopiony w bruk, a rol? wskazówki pe?ni w nim cz?owiek, który musi si? tylko ustawi? na jednym z pól z nazw? miesi?ca."