Warszawa, Ujazdów

Zamek Ujazdowski

woj. mazowieckie, gmina Warszawa, powiat Warszawa
Ujazdów dawniej by? niewielk? miejscowo?ci? podwarszawsk?, w której polscy królowie urz?dzili jedn? ze swoich rezydencji. Obok niej znajdowa? si? park, a w nim ?a?nie, aktualnie nazywane ?azienkami Królewskimi. Nazwa Ujazdów natomiast przetrwa?a g?ównie dzi?ki nadal istniej?cemu tu zamkowi, który mie?ci Centrum Sztuki Wspó?czesnej. W 1996 w po?udniowej baszcie pojawi? si? zegar s?oneczny.
Pomys?odawc? budowy zegara by? Wojciech Krukowski, dyrektor CSW. Pomy?lano go w ten sposób, ?e zamieszczone wokó? reflektory mia?y o?wietla? gnomon, którego cie? pokazywa?by czas. Rozwi?zanie to by?o konieczne z tego wzgl?du, ?e zegar postawiono nie na zewn?trz budynku, lecz w jego ?rodku.
Autorem i koordynatorem aran?acji przestrzeni i realizacji technicznej jest Piotr Kowalski. Wzór cyferblatu – tarczy zegara – opracowa? dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowie, pan Maciej Przypkowski. Wykre?li? go na podstawie ksi??ki ksi?dza Kowalskiego znajduj?cej si? w muzealnej bibliotece. Pan Przypkowski udzieli? te? zgody na wykonanie kopii historycznego gnomonu ze zbiorów Muzeum, którego odlewem zaj??a si? Anna Konik, artysta plastyk. Natomiast kamienny cokó? zegara wykona? anonimowy ?o?nierz z pobliskiej jednostki.
Zegar stanowi element aran?acji przestrzeni baszty, w której mie?ci si? klatka schodowa prowadz?ca do usytuowanej w piwnicach zamku Galerii Okna. Pomieszczenie z zegarem zajmuje aktualnie kawiarnia o tej samej nazwie co galeria. Za informacje o historii zegara dzi?kujemy pani Ma?gorzacie Matuszewskiej ze Stowarzyszenia Przyjació? Zamku Ujazdowskiego.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1895 | ocena: brak | komentarze: 2
Galeria
Komentarze z Forum
25.01.2013 08:10
Dharani
Ciekawostka z ostatniej chwili: zegar ozdobi? ok?adk? ksi??ki Elizabeth Witts zatytu?owanej Sundials and Safaris: Collected Poems 2010-2012 wydanej na pocz?tku stycznia 2013 przez Troubador Publishing w Leicester w Anglii.
23.07.2018 11:32
jurdem
"Pomieszczenie z zegarem zajmuje aktualnie kawiarnia ...". Obecnie jest to magazynek (rupieciarnia) tej kawiarni. Zegar jest pi?kny, stylowy. Powinien by? wystawiony na zewn?trz aby cieszy? oczy go?ci tej okolicy.
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.