Warszawa, Mokotów

Willa Neumanów

woj. mazowieckie, gmina Warszawa, powiat Warszawa
W dawnej Willi Neumanów dzi? mie?ci si? ekskluzywna restauracja Polska Tradycja. Budynek powsta? w latach 1928-1929, a jego autorem jest architekt Marcin Weinfeld, który w Warszawie zaprojektowa? tak?e kilka innych obiektów. Willa znajduje si? w samym ?rodku trójk?ta utworzonego przez ulice Belwedersk?, Gagarina i Su?kowick?.
Widok zegara z satelity (Zumi)Ceramiczny, wykonany z drobnej kostki zegar s?oneczny, który mo?na uzna? za jeden z ciekawszych w mie?cie, zosta? doskonale wkomponowany w fasad? wie?y przylegaj?cej do bry?y budynku. Jest to jedyny w Warszawie, i jeden z niewielu w Polsce, które mo?na podziwia? tak?e po zmroku, gdy? specjalnie dla niego zainstalowano tu dedykowane o?wietlenie.
W centrum tarczy znajduje si? niebieskie ko?o, w którego górnej cz??ci umieszczono s?o?ce u?o?one z kostek w tonacji z?oto-pomara?czowej. Poni?ej, na u?o?onej po obwodzie ko?a szarfie w tej samej kolorystyce, znajduj? si? oznaczenia godzin. Tarcza nie jest doskonale symetryczna, co zapewne wynika z nieznacznej deklinacji ?ciany willi w kierunku wschodnim.
Zegar mechaniczny z Mariensztatu w bardzo podobnej stylistyceW naro?nikach tarczy znajduj? si? symboliczne pory roku reprezentowane przez cztery postaci. I tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynaj?c od lewego górnego naro?nika: posta? sk?pana w kwiatach (wiosna), posta? ze snopkiem skoszonego zbo?a (lato), posta? z nar?czem jab?ek (jesie?) i wreszcie posta? z chrustem na saniach (zima).
Sumarycznie stylizowana na szlachecki dworek restauracja stanowi doskona?e i niezwykle malownicze t?o dla tego pi?knego s?onecznika. W Warszawie na Mariensztacie mo?na zobaczy? zegar mechaniczny wykonany w identycznej technice i o bardzo podobnej stylistyce. Gdyby zestawi? je obok siebie, to mo?na przyj??, ?e powsta?y jako odr?bne cz??ci tej samej kompozycji.
Willa Neumanów znajduje si? przy dawnym Trakcie Królewskim, dzi?ki czemu zegar jet najlepiej wyeksponowanym s?onecznikiem w mie?cie, widocznym z jednej z najruchliwszych ulic. Mo?na go podziwia? przy okazji wycieczki autobusem turystycznej linii 180, którego trasa przebiega przez wszystkie wa?niejsze zabytki Warszawy.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 3813 | ocena: 5,00 (głosów: 1) | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Spacerownik warszawski
"Pi?kny ceramiczny zegar s?oneczny wypatrzymy na elewacji s?siedniej willi Neumanów (Belwederska 18a) zbudowanej w latach 1928-29 wed?ug projektu architekta Marcina Weinfelda, twórcy najwy?szego drapacza przedwojennej Warszawy, czyli Prudentialu. Weinfeld musia? by? zadowolony z projektu, bo zaprezentowa? go na ?amach ówczesnej prasy architektonicznej. Dzi? w willi mie?ci si? wytworna Restauracja Polska "Ró?ana" (otwarta od 12 do ostatniego go?cia).
Will? otacza ukwiecony ogród, a od Belwederskiej wiedzie secesyjna furtka. Wn?trze restauracji ujmuje ciep?em, pi?knymi sto?ami, gustownym szk?em i zastawami sto?owymi. Na ?cianach wypatrzymy fotografie ze znanymi go??mi restauracji, w?ród nich kanclerz Niemiec Angel? Merkel. Ceny odpowiednie do go?ci."