Warszawa, Targ闚ek

Park Wiecha

woj. mazowieckie, gmina Warszawa, powiat Warszawa
Dawny zieleniec na Targ闚ku otaczaj?cy Teatr Rampa powsta? w latach 1961-1963, a w roku 1996 zosta? powi?kszony tworz?c Parku Wiecha. W latach 2001-2002 przeprowadzono modernizacj? osi teatru Rampa, wprowadzaj?c elementy ma?ej architektury ogrodowej – pergole, granitowe kwietniki, fontanny, schody ogrodowe, ozdobne ?awki, latarnie, ozdobn? nawierzchni? i zegar s?oneczny.
Zegar wykona? Chronos i jest to standardowa konstrukcja w ofercie firmy. Na cokole znajduje si? herb gminy Tarchomin oraz herb Warszawy. Od kilku lat zegar jest uszkodzony, gdy? kto? oderwa? mu gnomon. Stoi on na ?rodku pasa?u ??cz?cego Teatr Rampa z fontann?. Ogromna pusta przestrze? otaczaj?ca zegar sprawia, ?e zdaje si? sta? w ?rodku wielkiego pustkowia.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 4131 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentowa ten zegar b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.
Na ten temat w internecie
Nowe oblicze Parku Wiecha
"W parku powsta?y wy?o?one kostk? brukow? alejki, nowe ?awki, kosze na ?mieci i wspania?e fontanny, kt鏎e stanowi? prawdziw? ozdob? tego miejsca. R闚nie pi?knie jest tu wieczorem, kiedy fontanny s? pod?wietlone. Ka?da z nich ma zr?nicowan? form? architektoniczn?, a przy najwi?kszej fontannie umieszczone s? herby dzielnicy i miasta. Nieco dalej, na znajduj?cym si? w parku zegarze s?onecznym, mo?na sprawdzi?, kt鏎a jest aktualnie godzina."
Gazeta Wyborcza
"Znikn?? nowy zegar s?oneczny z Parku Wiecha
2002-10-28, ostatnia aktualizacja 2002-10-28 16:42
Znikn?? zegar s?oneczny z Parku Wiecha. Ma wr鏂i? na swoje miejsce, ale czy na d?ugo?
Czasomierz stan?? w centralnym punkcie zmodernizowanego Parku Wiecha na wprost teatru Rampa. By? g?闚nym punktem placu i chlub? ca?ej okolicy. Wok? sta?y fontanny, na cokole zegara wmurowano dwa herby: Warszawy i gminy Targ闚ek – na pami?tk?, bo gmina w?a?nie przesta?a istnie?. Na uroczystym otwarciu parku burmistrz Marek Kami?ski przecina? wst?g? w?a?nie na zegarze. – Tylko ?eby nie ukradli – martwi?a si? w闚czas mieszkanka s?siedniego bloku.
Mia?a racj?. Wkr鏒ce po ods?oni?ciu zegara, kto? pr鏏owa? go sobie przyw?aszczy?. Nie uda?o mu si?, ale mocno pokiereszowa? mosi??n? tarcz?. W gminie zdecydowano, ?e trzeba zabra? zegar do remontu, by uzupe?ni? wyszczerbienia. A za dwa tygodnie czasomierz powinien wr鏂i? na swoje miejsce, ale czy na d?ugo? – To taka nieciekawa okolica. W poniedzia?ek przep?dzili?my 15 wrotkarzy, bo na fontannie zrobili sobie tor do jazdy – m闚i policjant z komisariatu na Targ闚ku."
Park po modernizacji
"W nowym uk?adzie przestrzennym fasada teatru zosta?a po??czona z ul. Remiszewsk? poprzez usytuowany centralnie plac z fontannami. W tym miejscu ustawiono tak?e zegar s?oneczny."
Wikipedia
"Na uwag? zas?uguje r闚nie? Park Wiecha nazwany na cze?? Stefana Wiecheckiego. By? to pisarz i felietonista, kt鏎y cho? na Targ闚ku nie mieszka?, zas?u?y? si? uwieczniaj?c w swoich felietonach atmosfer? tych przedmie?? i zamieszkuj?ce tu postacie wraz z ich gwar? i humorem. Park powsta? w miejscu Placu Horodelskiego typowego dla warszawskich przedmie?? okresu wok? wojennego terenu rekreacyjnego. W 2003 roku zosta? gruntownie wyremontowany. Znajduj? si? tam cztery fontanny, plac zabaw, studnia oligoce?ska i zegar s?oneczny. Obok znajduje si? Teatr Rampa, ul. Ko?owa 20."
Blog Przewodnik Historyczno Przyrodniczo Rowerowy
"W ?rodku osiedla, na dawnym placu Horodelskim, zajmowanym przez karuzel? i „dechy” do pota?c闚ek, za?o?ono ?adny park (Wiecha) i usytuowano dom kultury (teatr) o bryle przypominaj?cej Teatr Wielki. Park zdobi fontanna i zegar s?oneczny. W przysz?o?ci w pobli?u ma powsta? stacja II linii metra."
Spacerownik 2007
"Z Tykoci?skiej skr?camy w prawo w Pratuli?sk? (w stron? placu budowy z wysokimi d?wigami), kt鏎a w tym miejscu jest wybrukowan? alej? osiedlow?. Mijamy z lewej plac zabaw i dochodzimy do skweru z fontannami, pergolami i zegarem s?onecznym (z urwan? wskaz闚k?). St?d szeroki deptak z kwietnikami po bokach doprowadzi nas do Teatru Rampa. 34 Socrealistyczny budynek Teatru Rampa (ul. Ko?owa 20) wzniesiono w latach 50. jako Dzielnicowy Dom Kultury `Targ闚ek` (proj. Zenon Buczkowski, Zbigniew Pawlak i Zbigniew Zagrodzki)..."
Park Wiecha na Targ闚ku otwarty po remoncie...
"Park Wiecha na Targ闚ku otwarty po remoncie...
Remont parku Wiecha pocz?tkowo mia? si? sko?czy? dopiero w po?owie przysz?ego roku. W?adze gminy Targ闚ek pospieszy?y si? jednak i zieleniec otworzy?y go ju? w ?rod?, cho? tak naprawd? remont i tak sko?czy si? pewnie zgodnie z planem. Po remoncie park znacznie si? powi?kszy?. Przed g?闚nym wej?ciem do teatru Rampa powsta? poka?ny plac, przed?u?ony a? do ul. Remiszewskiej. To tu w?a?nie s? fontanny i mosi??ny zegar s?oneczny. Na zegarze uwieczniono epizod w historii osiedla, czyli istnienie gminy – jej herb pojawi? si? obok herbu Warszawy. Dostawiono latarnie, pod?wietlono fontanny i fasad? teatru. W g??bi powsta? plac zabaw, boisko do siatk闚ki i tor wrotkarski. Wszystko dzi?ki temu, ?e fragment ul. Korzona zamkni?to dla ruchu i pokryto r闚n?, pomara?czowa nawierzchni?. Pojawi?o si? te? sporo nowych ro?lin.
Niestety, reszta plan闚 musi jeszcze poczeka? na realizacj?. "
Inwestycje na Targ闚ku
"Park im. Stefana Wiecheckiego WIECHA
Dawny zieleniec przy dzielnicowym Domu Kultury na Targ闚ku, stanowi?cy otoczenie obecnego Teatru Rampa, powsta? w latach 1961-1963, by? rozbudowywany od roku 1996. Zajmuje powierzchni? 5,9 ha pomi?dzy ulicami Ko?ow?, Remiszewsk?, Ossowskiego i Handlow?.
W latach 2001-2002 przeprowadzono prace zwi?zane z modernizacj? Parku Wiecha.
Przebudowano o? teatru Rampa, wprowadzaj?c elementy ma?ej architektury ogrodowej – pergole, granitowe kwietniki, fontanny, schody ogrodowe, zegar s?oneczny, ozdobne ?awki i latarnie, a tak?e ozdobn? nawierzchni?.
Osiowy uk?ad przestrzenny po??czy? fasad? teatru z ul. Remiszewsk? poprzez reprezentacyjny, usytuowany centralnie plac – wn?trze ogrodowe z fontannami. "