Pozna?, Grunwald - ?azarz

Willa Paula Steinbacha

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Will? wybudowa? architekt Paul Steinbach jako w?asny dom. Jej projekt powsta? w stylistyce secesyjnej bardzo popularnej na prze?omie wieków XIX i XX i wzorowa? si? na miejskich willach w Berlinie. Równie? kartusz z zegarem s?onecznym widoczny od podwórza na ?cianie kamienicy nosi znamiona secesji. Znajduje si? on na wysoko?ci pierwszego pi?tra.
Ulice w tej cz??ci miasta nie zwracaj? si? w ?adnym z podstawowych kierunków ?wiata. Taki stan rzeczy stanowi wyzwanie dla ka?dego twórcy zegarów s?onecznych, gdy? do podstawowych oblicze? konieczne jest wliczenie deklinacji ?ciany, czyli stopie? jej odchylenia od po?udnia.
Jak to cz?sto zwyk?o si? praktykowa?, w centralnej cz??ci zegara znajduje si? poka?ny wizerunek s?o?ca, z ust którego wyrasta? dawniej gnomon. Dzi? niestety ju? go nie ma, jednak wyra?nie widoczne s? ?lady po miejscach, w których ??czy? si? ze ?cian?.
Co ciekawe zegar do?? trudno odnale??, nawet maj?c zapisany dok?adny adres kamienicy. Jest to spowodowane spor? odleg?o?ci? budynku od ulicy i faktem, ?e na tej drodze stoi kilka budynków i ogrodze?. ?eby zrobi? zdj?cia zegara potrzebowali?my najpierw dobrej godziny na poszukiwania. Tajemnica rozwi?zuje si? sama, je?li przej?? przez ogrodzony murem dziedziniec, który otacza stoj?cy tu ko?ció?.
Po lewej stronie s?o?ca o promieniach dochodz?cych do metrowej d?ugo?ci, widnieje sporych rozmiarów posta? kobiety o tajemniczym obliczu. Jest ubrana w sukienk? wysoko przewi?zan? paskiem, co upodabnia j? do kobiet ?wiata antycznego lub mitycznego. Ca?a grafika na kartuszu jest jakby porwana przez wiatr. Odnosi si? wra?enie, ?e to w?a?nie ta tajemnicza kobieta jest jego ?ród?em. Poni?ej s?o?ca znajduje si? zawini?ta na ko?cach szarfa z zaznaczonymi godzinami. Tu najmocniej wida? up?yw czasu – niektóre liczby odpad?y (3, 7, 8, 10 i 1 z 12).
Dzi? otoczenie zegara jest bardzo ciemne, co powoduj? rosn?ce obok kamienicy wysokie drzewa. One te? ograniczaj? dost?p s?o?ca do tarczy godzinowej. Rozmawiali?my z w?a?cicielk? domu, która wskaza?a nam drugi zegar s?oneczny na pobliskiej szkole. Jego równie? nazywa?a secesyjnym. Wspomnia?a te? o trzecim zegarze z podobnego okresu, ale nie wiedzia?a gdzie dok?adnie si? on znajduje.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1167 | ocena: brak | komentarze: 3
Galeria
Komentarze z Forum
14.11.2014 08:19
Pinczuch
Ca?a kamienica zosta?a odnowiona, a co za tym idzie zegar równie?. Szkoda tylko, ?e nie przywrócono gnomona.
06.12.2014 12:04
apiasecki
To chyba mam dobr? wiadomo?? w sprawie gnomona. Jak fotografowa?em ten zegar jesieni? to pod budynkiem by?a miejscowa ekipa. Mówili, ?e "wskazówk?" zabra? konserwator zabytków i na razie jest u niego. Pytali te?, czy skoro znam si? na zegarach to czy móg?bym go od czasu do czasu nastawi? jak ju? oddadz? "wskazówk?"
04.09.2016 02:54
jurdem
Zegar – nie zegar? Oznaczenia godzin (?) te? bez sensu: od 1 do 12 !
"Wskazówki" nie oddali do dzi? (sierpie? 2016). Jedyne pocieszenie, to rzeczywi?cie odnowiona kamienica wraz z zegarem (?)
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.