Pozna?, Nowe Miasto

Ogród Czasu - zegar poziomy

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
W 2003 roku Pozna? ?wi?towa? 750-lecie lokacji miasta. Z tej okazji nad jeziorem Malta powsta? Ogród Czasu, w obr?bie którego ustawiono pi?? zegarów s?onecznych. Ogród stanowi integraln? cz??? parku sportu, wypoczynku i rekreacji, który po spadni?ciu bia?ego puchu zamienia si? w centrum sportów zimowych.
Ka?dy s?onecznik z tej serii pokazuje inne mo?liwo?ci i techniki pomiaru czasu cieniem. Wszystkim towarzysz? plansze informacyjne, wyja?niaj?ce pokrótce dzia?anie danego zegara.
Pierwszy ze s?oneczników Ogrodu Czasu to zegar poziomy stoj?cy na o?miok?tnym cokole tu? przy samym wej?ciu na teren Malta-Ski. Wyj?tkow? cech? zegara jest gnomon ze szczelin? w ?rodku, która w samo po?udnie s?oneczne przepuszcza promie? s?o?ca wskazuj?cy godzin? XII. Na tarczy widniej? dwa jasne ko?a – wi?ksze na ?rodku tarczy i mniejsze pod oznaczeniem godz. XII – które mog? przywodzi? skojarzenie Ziemi kr???cej wokó? S?o?ca.
Pomys?odawc? powstania Ogrodu Czasu jest pan Konrad Tuszewski – szef Malta-Ski, który na pomys? ustawienia zegarów s?onecznych wokó? górki narciarskiej wpad? ponad rok wcze?niej.
Opis zegara z lokalnej prasy pozna?skiej: [QUOTE SOURCE="Gazeta Wyborcza – dodatek Pozna? (08-08-2003)"]Zegar poziomy.
Dla cierpliwych. W niedziel? po po?udniu zobaczysz tu sobie, jak dzia?a klasyczny zegar s?oneczny. Koniecznie zabierz dzieci – b?dzie okazja, ?eby da? im lekcj? astronomii. Nast?pnego dnia zjaw si? przy nim par? minut przed s?onecznym po?udniem (czyli przed godz. 13 na Twoim zegarku). Schowaj swój zegarek do kieszeni i cierpliwie czekaj. Daj sobie czas.
Nie spuszczaj oka z gnomonu (wskazówki) – w samo po?udnie przez szczelin? w nim przejdzie promie? s?o?ca i to on, a nie cie?, wska?e godz. 12. W ten sposób nie przegapi?e? jednej wi?cej chwili w Twoim ?yciu.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1318 | ocena: 4,00 (głosów: 1) | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Ogród Czasu przy Malta-Ski
"Dla uczczenia 750-lecia lokacji Miasta Poznania powsta? Ogród Czasu – symbol przemijania, a jednocze?nie dowód na to, ?e naszym rytmem ?ycia tak samo jak 750 lat wcze?niej rz?dzi s?o?ce. Na Ogród Czasu sk?ada si? kompleks 5 zegarów s?onecznych, ka?dy o innej konstrukcji.
1. Zegar klasyczny o poziomej tarczy o ?rednicy 65 cm i gnomie wskazuj?cym aktualny czas cieniem. Zegar ten pokazuje najd?u?szy i najkrótszy dzie? w roku.
2. Zegar analematyczny – posi?kuje si? obserwatorem jako wskazówk? do wskazywania czasu.
3. Zegar wielokrotny pokazuj?cy czas w kilku europejskich stolicach.
4. Zegar pier?cieniowy pokazuje czas z dok?adno?ci? do 15 minut.
5. Zegar pras?owia?ski pono? przynosi szcz??cie tym, którzy dotkn? „s?oneczka” b?d?cego elementem konstrukcji.
Prace nad projektem trwa?y oko?o roku. Zegary zaprojektowane przez m?odych artystów plastyków z Poznania: Dorot? i Andrzeja Gosienieckich znakomicie wkomponowane zosta?y w infrastruktur? obiektu i stanowi? du?? atrakcj? dla osób odwiedzaj?cych MALTA SKI. "