Pozna?, Nowe Miasto

Ogród Czasu - zegar analematyczny

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
W 2003 roku Pozna? ?wi?towa? 750-lecie lokacji miasta. Z tej okazji nad jeziorem Malta powsta? Ogród Czasu, w obr?bie którego ustawiono 5 zegarów s?onecznych. Ogród stanowi integraln? cz??? parku sportu, wypoczynku i rekreacji, który po spadni?ciu bia?ego puchu zamienia si? w centrum sportów zimowych.
Ka?dy s?onecznik z tej serii pokazuje inne mo?liwo?ci i techniki pomiaru czasu cieniem. Wszystkim towarzysz? plansze informacyjne, wyja?niaj?ce pokrótce dzia?anie danego zegara.
Drugi zegar Ogrodu Czasu wkomponowano w chodnik, gdy? jest to czasomierz analematyczny. Nie posiada on w?asnego gnomona i dlatego do dzia?ania potrzebuje udzia?u cz?owieka. Okr?g?a tarcza wykonana jest z elementów kamienia o kilku kolorach, co tworzy na chodniku ciekaw? kompozycj?. Na uwag? zas?uguje tak?e zastosowany krój liczb opisuj?cych godziny.
Pomys?odawc? powstania Ogrodu Czasu jest pan Konrad Tuszewski – szef Malta-Ski, który na pomys? ustawienia zegarów s?onecznych wokó? górki narciarskiej wpad? ponad rok wcze?niej.
Opis zegara z lokalnej prasy pozna?skiej:
[QUOTE SOURCE="Gazeta Wyborcza – dodatek Pozna? (08-08-2003)"]Zegar analematyczny. Dla samodzielnych. Sta? w miejscu zaznaczonym na kilkumetrowej tarczy umieszczonej na ziemi. Wyprostuj si? jak wskazówka. I ju?! Jeste? gnomonem. Teraz zobacz, gdzie pada Twój cie?, i odczytaj godzin?. Popro? m??a, ?on? ?eby pstrykn??a Ci zdj?cie, a potem si? zamie?cie. Nie spieszcie si? do domu, poopalajcie si? na pobliskiej ?aweczce i dajcie dzieciom czas na zabaw? na tarczy zegara.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1761 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Ogród Czasu przy Malta-Ski
"Dla uczczenia 750-lecia lokacji Miasta Poznania powsta? Ogród Czasu – symbol przemijania, a jednocze?nie dowód na to, ?e naszym rytmem ?ycia tak samo jak 750 lat wcze?niej rz?dzi s?o?ce. Na Ogród Czasu sk?ada si? kompleks 5 zegarów s?onecznych, ka?dy o innej konstrukcji.
1. Zegar klasyczny o poziomej tarczy o ?rednicy 65 cm i gnomie wskazuj?cym aktualny czas cieniem. Zegar ten pokazuje najd?u?szy i najkrótszy dzie? w roku.
2. Zegar analematyczny – posi?kuje si? obserwatorem jako wskazówk? do wskazywania czasu.
3. Zegar wielokrotny pokazuj?cy czas w kilku europejskich stolicach.
4. Zegar pier?cieniowy pokazuje czas z dok?adno?ci? do 15 minut.
5. Zegar pras?owia?ski pono? przynosi szcz??cie tym, którzy dotkn? „s?oneczka” b?d?cego elementem konstrukcji.
Prace nad projektem trwa?y oko?o roku. Zegary zaprojektowane przez m?odych artystów plastyków z Poznania: Dorot? i Andrzeja Gosienieckich znakomicie wkomponowane zosta?y w infrastruktur? obiektu i stanowi? du?? atrakcj? dla osób odwiedzaj?cych MALTA SKI. "