Pozna?, Nowe Miasto

Ogród Czasu - zegar wielokrotny

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
W 2003 roku Pozna? ?wi?towa? 750-lecie lokacji miasta. Z tej okazji nad jeziorem Malta powsta? Ogród Czasu, w obr?bie którego ustawiono 5 zegarów s?onecznych. Ogród stanowi integraln? cz??? parku sportu, wypoczynku i rekreacji, który po spadni?ciu bia?ego puchu zamienia si? w centrum sportów zimowych.
Ka?dy s?onecznik z tej serii pokazuje inne mo?liwo?ci i techniki pomiaru czasu cieniem. Wszystkim towarzysz? plansze informacyjne, wyja?niaj?ce pokrótce dzia?anie danego zegara.
Trzeci zegar Ogrodu Czasu wydaje si? by? zwyk?ym s?onecznikiem horyzontalnym, cho? niew?tpliwie wyró?nia si? spo?ród innych swoim rozmiarem, który sprawia, ?e stoj?c przy nim mo?na poczu? respekt przed up?ywem czasu. Wa?niejsz? jednak jego cech?, jest mo?liwo?? odczytania godziny nie tylko dla Poznania, ale tak?e dla Pary?a, Moskwy, Rzymu i Madrytu. St?d te? jego nazwa: zegar wielokrotny. Mo?na powiedzie?, ?e taki pomys? stanowi jednocze?nie jedyne rozwi?zanie na sprawdzenie godziny po zachodzi S?o?ca. Niestety mo?na to uczyni? wy??cznie w innej cz??ci ?wiata.
Pomys?odawc? powstania Ogrodu Czasu jest pan Konrad Tuszewski – szef Malta-Ski, który na pomys? ustawienia zegarów s?onecznych wokó? górki narciarskiej wpad? ponad rok wcze?niej.
Opis zegara z lokalnej prasy pozna?skiej:
[QUOTE SOURCE="Gazeta Wyborcza – dodatek Pozna? (08-08-2003)"]Zegar wielokrotny. Dla podró?ników, turystów zza granicy oraz dla wygodnych. Wróci?e? w?a?nie z Moskwy, Pary?a, Madrytu czy Rzymu? No to sprawd? sobie tutaj, jak? maj? tam aktualnie godzin? i porównaj j? z czasem w Poznaniu. Potem przysi?d? sobie na zegarze, ?eby poduma? nad swoim miejscem w czasie i przestrzeni. Siadaj bez obaw, nikt nie wlepi Ci mandatu za niszczenie obiektu. Zegar jest te? ?aweczk? – u?yteczny tak?e w pochmurne dni.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1443 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Ogród Czasu przy Malta-Ski
"Dla uczczenia 750-lecia lokacji Miasta Poznania powsta? Ogród Czasu – symbol przemijania, a jednocze?nie dowód na to, ?e naszym rytmem ?ycia tak samo jak 750 lat wcze?niej rz?dzi s?o?ce. Na Ogród Czasu sk?ada si? kompleks 5 zegarów s?onecznych, ka?dy o innej konstrukcji.
1. Zegar klasyczny o poziomej tarczy o ?rednicy 65 cm i gnomie wskazuj?cym aktualny czas cieniem. Zegar ten pokazuje najd?u?szy i najkrótszy dzie? w roku.
2. Zegar analematyczny – posi?kuje si? obserwatorem jako wskazówk? do wskazywania czasu.
3. Zegar wielokrotny pokazuj?cy czas w kilku europejskich stolicach.
4. Zegar pier?cieniowy pokazuje czas z dok?adno?ci? do 15 minut.
5. Zegar pras?owia?ski pono? przynosi szcz??cie tym, którzy dotkn? „s?oneczka” b?d?cego elementem konstrukcji.
Prace nad projektem trwa?y oko?o roku. Zegary zaprojektowane przez m?odych artystów plastyków z Poznania: Dorot? i Andrzeja Gosienieckich znakomicie wkomponowane zosta?y w infrastruktur? obiektu i stanowi? du?? atrakcj? dla osób odwiedzaj?cych MALTA SKI. "