Pozna?, Nowe Miasto

Ogród Czasu - zegar pier?cieniowy

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
W 2003 roku Pozna? ?wi?towa? 750-lecie lokacji miasta. Z tej okazji nad jeziorem Malta powsta? Ogród Czasu, w obr?bie którego ustawiono 5 zegarów s?onecznych. Ogród stanowi integraln? cz??? parku sportu, wypoczynku i rekreacji, który po spadni?ciu bia?ego puchu zamienia si? w centrum sportów zimowych.
Ka?dy s?onecznik z tej serii pokazuje inne mo?liwo?ci i techniki pomiaru czasu cieniem. Wszystkim towarzysz? plansze informacyjne, wyja?niaj?ce pokrótce dzia?anie danego zegara.
Czwarty zegar Ogrodu Czasu jest z rodzaju armilarnych, cho? posiada on bardzo nowoczesn? form?, któr? nadaj? mu pier?cienie ze stali nierdzewnej,
Pomys?odawc? powstania Ogrodu Czasu jest pan Konrad Tuszewski – szef Malta-Ski, który na pomys? ustawienia zegarów s?onecznych wokó? górki narciarskiej wpad? ponad rok wcze?niej.
Opis zegara z lokalnej prasy pozna?skiej:
[QUOTE SOURCE="Gazeta Wyborcza – dodatek Pozna? (08-08-2003)"]Zegar pier?cieniowy. Dla aktywnych i precyzyjnych. Zagraj sobie w minigolfa. Potem sprawd? na zegarze, czy ju? czas do domu. Czasomierz pokazuje godzin? z dok?adno?ci? do 15 minut, wi?c spó?nisz si? maksymalnie kwadrans.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1258 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Ogród Czasu przy Malta-Ski
"Dla uczczenia 750-lecia lokacji Miasta Poznania powsta? Ogród Czasu – symbol przemijania, a jednocze?nie dowód na to, ?e naszym rytmem ?ycia tak samo jak 750 lat wcze?niej rz?dzi s?o?ce. Na Ogród Czasu sk?ada si? kompleks 5 zegarów s?onecznych, ka?dy o innej konstrukcji.
1. Zegar klasyczny o poziomej tarczy o ?rednicy 65 cm i gnomie wskazuj?cym aktualny czas cieniem. Zegar ten pokazuje najd?u?szy i najkrótszy dzie? w roku.
2. Zegar analematyczny – posi?kuje si? obserwatorem jako wskazówk? do wskazywania czasu.
3. Zegar wielokrotny pokazuj?cy czas w kilku europejskich stolicach.
4. Zegar pier?cieniowy pokazuje czas z dok?adno?ci? do 15 minut.
5. Zegar pras?owia?ski pono? przynosi szcz??cie tym, którzy dotkn? „s?oneczka” b?d?cego elementem konstrukcji.
Prace nad projektem trwa?y oko?o roku. Zegary zaprojektowane przez m?odych artystów plastyków z Poznania: Dorot? i Andrzeja Gosienieckich znakomicie wkomponowane zosta?y w infrastruktur? obiektu i stanowi? du?? atrakcj? dla osób odwiedzaj?cych MALTA SKI. "