Pozna?, Nowe Miasto

Ogród Czasu - zegar pras?owia?ski

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
W 2003 roku Pozna? ?wi?towa? 750-lecie lokacji miasta. Z tej okazji nad jeziorem Malta powsta? Ogród Czasu, w obr?bie którego ustawiono 5 zegarów s?onecznych. Ogród stanowi integraln? cz??? parku sportu, wypoczynku i rekreacji, który po spadni?ciu bia?ego puchu zamienia si? w centrum sportów zimowych.
Jest to zegar horyzontalny z dodatkow? pionow? ?cian?. Przez tak? w?a?nie konstrukcj? przypomina bardzo podró?ne zegary dyptychowe, które sk?adaj? si? w?a?nie z dwóch otwieranych tarcz – pionowej i poziomej. Na ka?dej z nich znajdowa? si? wyrysowany zegar s?oneczny, za? wspólnym gnomonem jest ni?. Ponadto w tarczy poziomej znajduje si? zwykle kompas pomagaj?cy w?a?ciwie ustawi? zegar przy odczycie czasu.
Dawni S?owianie nie znali zegarów o takiej konstrukcji i tak naprawd? to niewiele wiadomo o tym, jak radzili sobie z pomiarem czasu (o ile w ogóle zajmowali sobie g?owy takimi doczesnymi sprawami). Pionow? tarcz? zdobi wyobra?enie S?o?ca, którego dotkni?cie ma wed?ug autorów przynie?? szcz??cie. Zegar posiada linie godzinowe dla pe?nego zakresu godzin, jakie pokaza? mo?e s?onecznik poziomy, jednak na tarczy opisano tylko trzy godziny: 9 rano, 0 (po?udnie) i 3, czyli 15.
Podsumowuj?c zegar stanowi artystyczn? prób? – trzeba przyzna? do?? pomys?ow? – zainteresowania przechodniów przemijaniem i pomiarem czasu za pomoc? cienia rzucanego przez os?oneczniony obiekt. Nie ma on jednak ?adnego zwi?zku z wiedz? dawnych S?owian o gnomonice i zasadach budowy zegarów s?onecznych.
Opis zegara z lokalnej prasy pozna?skiej:
[QUOTE SOURCE="Gazeta Wyborcza – dodatek Pozna? (08-08-2003)"]Zegar pras?owia?ski. Dla szukaj?cych szcz??cia. Zejd? na brzeg Malty. Dotknij s?o?ca wyrysowanego na tarczy. U?miechnij si? s?onecznie.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1219 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.
Na ten temat w internecie
Ogród Czasu przy Malta-Ski
"Dla uczczenia 750-lecia lokacji Miasta Poznania powsta? Ogród Czasu – symbol przemijania, a jednocze?nie dowód na to, ?e naszym rytmem ?ycia tak samo jak 750 lat wcze?niej rz?dzi s?o?ce. Na Ogród Czasu sk?ada si? kompleks 5 zegarów s?onecznych, ka?dy o innej konstrukcji.
1. Zegar klasyczny o poziomej tarczy o ?rednicy 65 cm i gnomie wskazuj?cym aktualny czas cieniem. Zegar ten pokazuje najd?u?szy i najkrótszy dzie? w roku.
2. Zegar analematyczny – posi?kuje si? obserwatorem jako wskazówk? do wskazywania czasu.
3. Zegar wielokrotny pokazuj?cy czas w kilku europejskich stolicach.
4. Zegar pier?cieniowy pokazuje czas z dok?adno?ci? do 15 minut.
5. Zegar pras?owia?ski pono? przynosi szcz??cie tym, którzy dotkn? „s?oneczka” b?d?cego elementem konstrukcji.
Prace nad projektem trwa?y oko?o roku. Zegary zaprojektowane przez m?odych artystów plastyków z Poznania: Dorot? i Andrzeja Gosienieckich znakomicie wkomponowane zosta?y w infrastruktur? obiektu i stanowi? du?? atrakcj? dla osób odwiedzaj?cych MALTA SKI. "