Pozna?, Grunwald - ?azarz

Palmiarnia

woj. wielkopolskie, gmina Pozna?, powiat Pozna?
Stara pocztówka pokazuj?ca zegar ustawiony w ?rodku Parku Wilsona – w oddali PalmiarniaZegar powsta? na pocz?tku XX wieku w Warszawie w Fabryce Przyrz?dów Optycznych i Rysunkowych Gerlach, o czym ?wiadczy wyryty na tarczy napis. Wykonany zosta? podobn? technik? jak zegar na nagrobku Emila Voelnagela na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Oba te zegary charakteryzuj? si? typem wykonania opisów na tarczy – by?y one g??boko ??obione lub grawerowane, a nast?pnie wype?niane ciemn? mas?, która kontrastuj?c z jasn? p?yt? u?atwia?a odczyt. Dla zwi?kszenia przyczepno?ci masy do kamienia, we wszystkich ??obieniach dodatkowo nawiercano otwory (widoczne na obu zegarach, gdy? masa uleg?a wykruszeniu).
Wycieczka szkolan przy zegarzePozna?ski zegar mo?na dzi? podziwia? w Palmiarni w Parku Wilsona – po odnowieniu ustawiono go pod wielkim kloszem z przezroczystego tworzywa sztucznego. Najprawdopodobniej nie ujrzy on ju? S?o?ca. Wcze?niej zegar kilkakrotnie zmienia? umiejscowienie na terenie parku – w pewnym okresie sta? mi?dzy kwietnikami oko?o 100 metrów od wej?cia do Palmiarni, a w innym czasie tu? przed schodami wiod?cymi do jej drzwi wej?ciowych. Przez te wszystkie lata, jako obiekt niezwykle charakterystyczny, s?u?y? za miejsce spotka? i randek.
Dzieci bawi?ce si? przy zegarzeTarcza s?onecznika ma kszta?t o?miok?tny i poza standardowymi oznaczeniami zawiera te? tablic? poprawek dla czasu uniwersalnego. Analizuj?c warto?ci tych poprawek wida?, ?e autor uwzgl?dni? w nich odleg?o?? zegara od g?ównego po?udnika naszej strefy czasowej. Po ich uwzgl?dnieniu w odczytach zegara, mo?na by?o otrzyma? aktualny czas uniwersalny. Jest to jeden z niewielu polskich zegarów s?onecznych zawieraj?cych luk? po?udniow?, która modyfikuje domy?lny po?o?enie linii godzinowych uwzgl?dniaj?c szeroko?? gnomonu. Sam gnomon jest ewidentnie jedynie rekonstrukcj? i to niekompletn? – wcze?niej mia? inny profil i by? d?u?szy.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1084 | ocena: brak | komentarze: 1
Galeria
Pocztówki i archiwalne fotografie
Książki wspominające o tym zegarze


Zegarmistrzostwo cz. 4 (23)
Czas, kosmografia, zegary s?oneczne
seria: Zegarmistrzostwo
autor: Wawrzyniec Maria Podwapi?ski
wydawca: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
rok: 1950 wyd.: 1 (Niepokalanów)
stron: 80
język: polski
Komentarze z Forum
28.07.2014 05:46
bahostan
Zegar ten znajduje si? wewn?trz Palmiarni tu? przy kasie. Mo?na go zobaczy? zatem tylko w godzinach otwarcia.
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.