Ossów

Drogowskaz europejski

woj. mazowieckie, gmina Wo?omin, powiat wo?omi?ski
Ossów – oddalone o 20km od stolicy miejsce s?ynnego cudu nad Wis??, czyli bitwy, w której wojska polskie zatrzyma?y Sowietów id?cych na Warszaw?. To tu, 3 maja 2004 roku, ods?oni?to obelisk po??czony z zegarem s?onecznym upami?tniaj?cy wst?pienie Polski do Unii Europejskiej. Na obelisku umieszczono nazwy miast (wraz z odleg?o?ciami do nich): Wiede?, Rzym, Monte Cassino, Warszawa, Bruksela, Verdun, Grunwald, Gda?sk i Narwik. Nazwy te wyra?nie sugeruj? zwi?zek Ossowa z innymi miejscami w Europie pami?taj?cymi walcz?cych Polaków.
Zegar widoczny na satelitarnej mapie z serwisu Google MapsCa?y pomnik powsta? z granitu (zegar s?oneczny), betonu (obelisk) i mosi?dzu (orze? stoj?cy na szczycie obelisku). Tarcza zegara jest pochylona w stosunku do horyzontu, co – o ile twórca nie wkalkulowa? tego faktu w konstrukcj? – uniemo?liwia prawid?owy odczyt czasu. Gnomon wykonany z metalowego, grubego pr?ta ??czy si? z obeliskiem drogowskazu.
Niestety ju? w chwili fotografowania zegar by? do?? znacznie uszkodzony. Jest to wynik dewastacji, która w terenach wiejskich zachodzi zaskakuj?co szybko. Brakuje cyfr i niektórych linii – z oznacze? godzin pozosta?y tylko 6 (godz. 18) i 1 z godziny 12.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 966 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.