Warszawa, ?oliborz

Teatr Komedia - Biblioteka (?ciana po?udniowo-zachodnia)

woj. mazowieckie, gmina Warszawa, powiat Warszawa
Pierwsze projekty budynku Teatru Komedia przygotowali jeszcze przed wojn? Barbara i Stanis?aw Brukalscy. W latach 50. nadano mu stylistyk? socrealizmu. Poza teatrem – w osobnym skrzydle – mie?ci si? tam Spo?eczny Dom Kultury oraz biblioteka. To w?a?nie na naro?niku zaj?tym przez bibliotek? znajduj? si? dwa zegary s?oneczne.
Oba zegary wykonano w 1953 roku technice sgraffito, a ich autorem jest najwi?kszy polski mistrz gnomoniki – Tadeusz Przypkowski. Na obu tarczach wida? charakterystyczny dla niego element szachownicy (otok obu s?oneczników). Pomimo jednak bezpo?redniego s?siedztwa tych zegarów, ka?dy z nich jest inny, a ich usytuowanie pozwala na odczyt czasu od ?witu do zmierzchu.
Zegar po?udniowo-zachodni posiada gnomon w kszta?cie strza?y, który jest niemal równoleg?y do ?ciany i jej nie dotyka (je?li nie liczy? czterech podpórek mocuj?cych). Jest to cecha charakterystyczna zegarów na ?cianach wschodnich i zachodnich.
Na tarczy oznaczono godziny pe?ne, pó?godziny i kwadranse. Linie godzin pe?nych maj? groty na ko?cach i kó?ka na pocz?tkach oraz s? wyra?nie d?u?sze od pozosta?ych oznacze? godzin. Na tej tarczy widnieje data budowy obu s?oneczników, jednak ze wzgl?du na po?o?enie w stosunku do po?udnia brak tutaj kalendarza. W dolnej cz??ci tarczy znajduj? si? dwie sygnatury – jedna Przypkowskiego, a druga nieznanej osoby (mo?liwe, ?e jest to znak artysty wspó?pracuj?cego z Przypkowskim).
Warto tu zwróci? uwag?, ?e linia godziny XII jest idealnie pionowa – le?y w p?aszczy?nie lokalnego po?udnika. Na pierwszy rzut oka tego nie wida?, ale kraw?dzie gnomonów na obu zegarach s? do siebie idealnie równoleg?e.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1694 | ocena: brak | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.