Kraków, Stare Miasto

Park Strzelecki

woj. ma?opolskie, gmina Kraków, powiat Kraków
Nazwa parku pochodzi od strzelnicy urz?dzonej w tym miejscu w po?owie XIX wieku przez Bractwo Kurkowe, które siedzib? swoj? mia?o w stoj?cym na terenie parku niewielkim pa?acyku. W okresie powojennym, gdy Bractwo zosta?o rozwi?zane przez ówczesne w?adze, park uleg? zaniedbaniu i w konsekwencji procesowi powolnego dziczenia. W latach 90., po zwróceniu terenu Bractwu, rozpocz??y si? prace rewitalizacyjne, w ramach których w roku 2007 na skrzy?owaniu alejek ustawiono zegar s?oneczny.
Jest to bardzo prosty, mo?na wr?cz powiedzie? prymitywny czasomierz wykonany z okr?g?ej p?yty piaskowca ustawionej na niewielkim cokole. Pierwotnie ów postument mia? nieco inny kszta?t i gabaryty, jednak lokalni si?acze szybko dowiedli, ?e by? on nie do?? wytrzyma?y, tote? zast?piono go grubszym i masywniejszym. Na tarczy widniej? jedynie linie pe?nych godzin o troch? osobliwym zakresie od 7 rano do 5 po po?udniu podczas gdy w naszych szeroko?ciach geograficznych zegary horyzontalne pokazuj? czas od 4 rano do 20. Oczywi?cie zadrzewione otoczenie oraz budynki stoj?ce wokó? parku w do?? znacz?cy sposób ograniczaj? dost?p promieni s?onecznych. Sama tarcza jest bardzo prosta, bez jakichkolwiek inskrypcji, cho? ilo?? pustego miejsca daje szerokie pole do popisu.
Gnomon wykonano ze stali nierdzewnej. Z nim jednak w?a?nie wi??e si? najwi?kszy problem strzeleckiego zegara – ustawiono go pod z?ym k?tem. Jego k?t nachylenia do poziomu wynosi ok 41°, natomiast dla Krakowa Krakowa powinno to by? ok 50° (Kraków to du?e miasto, wi?c szeroko?? geograficzna dzielnic pó?nocnych ró?ni si? od warto?ci dla tych po?udniowych, ale przyjmuj? tu robocze uogólnienie). Zupe?nie niedawno (w po?owie roku 2013) identyczny zegar pojawi? si? w jednej z ofert na Allegro, co oznacza, ?e s?onecznik w Parku Strzeleckim jest jednym z wielu produktów seryjnych. Trudno zatem wymaga? od niego poprawnej konstrukcji wykorzystuj?cej prawid?a gnomonicznej sztuki.
Zebrawszy powy?sze spostrze?enia wniosek rodzi si? sam: projektanci nowego kszta?tu parku poszli na ?atwizn? i nabyli gotowy zegar s?oneczny, który nawet je?li poprawny dla jakiej? lokalizacji na ?wiecie, nie b?dzie nigdy dobrze wskazywa? czasu w Krakowie. Dzisiaj zegar zmaga? si? musi nie tylko z otaczaj?cym go cieniem, brakoróbstwem i pogod?, ale tak?e z codziennym ?yciem w niemonitorowanym parku – otrzymuje kolejne dziwnej tre?ci napisy i plamy w rozmaitych kolorach, ale tak?e do?wiadczy? nie jednej próby wyrwania gnomonu.
(Darek Oczki)
liczba wizyt: 1779 | ocena: 3,00 (głosów: 1) | komentarze: brak
Galeria
Chcesz skomentować ten zegar bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.