Darek Oczki ››› Wystawa i konferencja

Zegary s?oneczne Jana Baranowskiego

15 kwietnia 2018, godz. 18:08
 
Muzeum Zamoyskich w Koz?闚ce zaprasza na otwarcie wystawy "Cie? czasu", w ramach kt鏎ej zaprezentowane zostan? zegary s?oneczne z kilku kolekcji muzealnych. Inauguracja wystawy odb?dzie si? 27 kwietnia 2018 w teatralni zespo?u pa?acowo-parkowego w Koz?闚ce, za? b?dzie j? mo?na ogl?da? do wrze?nia br.
Otwarciu wystawy towarzyszy? b?dzie konferencja naukowa "Zegary s?oneczne Jana Baranowskiego", kt鏎a przybli?y posta? uczonego oraz wykonane przez niego zegary s?oneczne na Lubelszczy?nie.
CIE? CZASU
Zegar na dziedzi?sku Pa?acu Zamoyskich w Koz?闚ceInspiracj? do przygotowania wystawy by?o wpisanie do rejestru zabytk闚 zegara s?onecznego, stoj?cego na dziedzi?cu pa?acowym w Koz?闚ce. Do sporz?dzenia zegara przyczyni? si? znany astronom Jan Baranowski, profesor Szko?y G?闚nej w Warszawie, dyrektor warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego, autor tak?e innych zegar闚 s?onecznych na Lubelszczy?nie dwa z nich znajduj? si? w Lublinie, jeden w Zamo?ciu. Te cztery "s?oneczniki" zosta?y zaprezentowane na tablicach, z opisem i fotografiami. Opr鏂z tablic na wystawie eksponujemy tarcze koz?owieckiego i lubelskiego zegara. Cz??? ekspozycji po?wi?cona jest tw鏎cy czasomierzy, Janowi Baranowskiemu, i fundatorowi dw鏂h z nich, biskupowi lubelskiemu Walentemu Baranowskiemu. Przedstawiamy eksponaty zwi?zane z obiema postaciami portrety, fotografie rodzinnego miasta, przedmioty zwi?zane osobi?cie z nimi lub z miejscami, gdzie przebywali b?d? pracowali.
Celem wystawy jest r闚nie? pokazanie historii tego najstarszego przyrz?du pomiaru czasu. Prezentujemy wielk? r?norodno?? "s?onecznik闚" oraz instrumenty naukowe s?u??ce do ich wykre?lania. S? one interesuj?ce nie tylko jako instrumenty pomiarowe, ciesz? oko tak?e pi?kn? form?.
Za cel stawiamy sobie r闚nie? popularyzowanie zegar闚 s?onecznych zar闚no jako przyrz?d闚 naukowych, kt鏎e mog? rozbudzi? zainteresowanie astronomi?, jak i niebanalnych element闚 dekoracyjnych, mog?cych stanowi? ozdob? ogrod闚. Chcemy te? pokaza?, jak mo?na wykona? prosty zegar s?oneczny.
Partnerem w przedsi?wzi?ciu jest Wojew鏚zki Urz?d Ochrony Zabytk闚 w Lublinie. Eksponat闚 u?yczy?y: Muzeum im. Przypkowskich w J?drzejowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, G?闚ny Urz?d Miar, Kuria Metropolitalna w Lublinie, Wojew鏚zka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie, Biblioteka Narodowa, Parafia pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w S?awkowie oraz Urz?d Miasta S?awk闚.
Nad wydarzeniem patronat honorowy obj?li Marsza?ek Wojew鏚ztwa Lubelskiego S?awomir Sosnowski oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Wystawa czynna od 27 kwietnia do 30 wrze?nia 2018 r. w Teatralni, w sali na pi?trze.
PROGRAM KONFERENCJI
10.00Otwarcie konferencji
Anna Fic-Lazor
dyrektor Muzeum Zamoyskich w Koz?闚ce
10.10Czas odmierzany zegarami Jana Baranowskiego
dr Krzysztof Przegi?tka
Wydzia? Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu
10.40Odkrywanie historii
Marzena Ga?ecka
Wojew鏚zki Urz?d Ochrony Zabytk闚 w Lublinie
11.10Jan Baranowski – mi?dzy naukami ?cis?ymi i literatur?
prof. dr hab. Jaros?aw W?odarczyk
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajer闚 PAN
11.40Przerwa kawowa
12.00Otwarcie wystawy
12.40Walenty Baranowski – fundator, przyjaciel uczonych i arystokrat闚
Renata Sarzy?ska-Janczak
Wojew鏚zki Urz?d Ochrony Zabytk闚 w Lublinie
13.10Zegar s?oneczny z twierdzy zamojskiej w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamo?ciu
dr Piotr Kondraciuk
Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu
13.40Kr鏒ka historia pomiar闚 czasu
dr Albin Czubla
G?闚ny Urz?d Miar, Laboratorium Czasu i Cz?stotliwo?ci
14.10Dyskusja i zako?czenie konferencji
Z przyjemno?ci? informujemy, ?e serwis GNOMONIK.pl obj?? wydarzenie patronatem medialnym.
Patroni imprezy
LOKALIZACJA PA?ACU NA MAPIE GOOGLE
© 2018 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 2019 | ocena: brak | komentarze: brak
Chcesz skomentowa ten artyku b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.