Rados?aw K. Pior ››› Spacery po Kaliszu

?ladami zegarów s?onecznych

14 lipca 2020, godz. 15:40
 
Park Miejski
Ko?o Astronomiczne Malapert z Kalisza zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "?ladami zegarów s?onecznych". Spotykamy si? przy zegarze s?onecznym w Parku Miejskim w Kaliszu w sobot? 18 lipca 2020 r. o godz. 18:00.
Zapraszamy ca?e rodziny, dla przyby?ych mieszka?ców i go?ci organizatorzy przygotowali niespodzianki.
Cykl spotka? "?ladami zegarów s?onecznych" to propozycja Ko?a Astronomicznego Malapert dla mieszka?ców Kalisza na lato. Ma na celu popularyzacj? astronomii, prostych obserwacji oraz pi?knej miejskiej architektury, w?ród której ukryte s? pere?ki w rodzaju zegarów s?onecznych.
Wed?ug serwisu gnomonika.pl w Kaliszu s? 4 zegary s?oneczne. Jeden z nich pozostaje dla nas jeszcze niezidentyfikowany, ale w ramach cyklu spotka? spróbujemy go odszuka?. Kilka innych zegarów s?onecznych mie?ci si? w bezpo?rednim s?siedztwie Kalisza, tak?e i te okoliczne "s?oneczniki" do??czymy do listy naszych "?ladów". Niewykluczone, ?e kulturowym dziedzictwem cyklu spotka? b?dzie nowy zegar s?oneczny w Kaliszu lub w okolicach.
Go?ciem pierwszego spotkania b?dzie Maciej Lose. Wroc?awski architekt, mi?o?nik i kolekcjoner zegarów s?onecznych, wspó?autor wystawy zegarów s?onecznych "Sol omnia regit" w Muzeum Uniwersytetu Wroc?awskiego. W sobot? Maciej podzieli si? z nami swoj? pasj? zwi?zan? z zegarami s?onecznymi. Przedstawi tak?e inne, rzadziej spotykane typy zegarów, które odmierzaj? czas z pomoc? s?onecznego cienia.
Ko?o Astronomiczne Malapert istnieje od 2013 roku. Skupia mi?o?ników astronomii z Kalisza i okolic. Zaj?cia odbywaj? si? w roku szkolnym w dwóch grupach wiekowych. Cz?onkowie Ko?a Malapert bior? aktywny udzia? w konkursach i olimpiadach astronomicznych, zapraszaj? mieszka?ców Kalisza do wspólnych obserwacji nieba, s?u?? pomoc? w doborze sprz?tu astronomicznego oraz odpowiadaj? na wszelkie pytania zwi?zane z astronomi? i naukami pokrewnymi. Patronem Ko?a jest Karol Malapert – flamandzki jezuita, który w pocz?tkach XVI wieku przywióz? do Kalisza lunety sprawiaj?c, ?e w Kaliszu powsta?o pierwsze na ziemiach polskich obserwatorium astronomiczne.
Zdj?cie przedstawia zegar s?oneczny w Parku Miejskim w Kaliszu, wykona? je Krzysztof Bartczak. Zegar horyzontalny. Marmurowy. Z roku 1878. Jego autorem jest Franciszek Szanior, który nadzorowa? prace modernizacyjne w kaliskim Parku Miejskim i wkomponowa? zegar w nowe za?o?enie parkowe. Park Miejski w Kaliszu jest najstarszym parkiem miejskim w Polsce, w swojej oryginalnej cz??ci utrzymany jest w stylu ogrodu angielskiego i w takim stylu jest tak?e zegar s?oneczny.
© 2020 by GNOMONIKA.pl
Autor: Rados?aw K. Pior
liczba wizyt: 3090 | ocena: brak | komentarze: -1
Seria: S?onecznikowa turystyka
Chcesz skomentować ten artykuł bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.