Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Dolina Serre Chevalier we francuskich Alpach Wysokich

27 sierpnia 2010, godz. 13:26
Aktualizacja: 13 wrze郾ia 2010, godz. 16:05
Na tegoroczne wakacje wybrali?my sobie rejon najbogatszy na ?wiecie w zegary s?oneczne, czyli Hautes Alpes we Francji. A skoro rejon jest tak bardzo zasobny w zegary, konieczny by? jaki? system – plan, wed?ug kt鏎ego dotrzemy z aparatem do jak najwi?kszej ilo?? s?onecznik闚. Do tego dochodzi? czynnik warto?ci historycznej ogromnej cz??ci zegar闚, kt鏎e powstawa?y tam przez kolejnych kilka stuleci zaczynaj?c od wieku XVI. Mapa doliny Serre Chevalier – warto zwr鏂i? uwag? na ??te szlaki turystyczne oznaczaj?ce trasy 'zegarowe' oraz na ikonki s?onecznika pokazuj?ce miejscowo?ci najbogatsze w zegaryJako ?e g?闚nym ?r鏚?em inspiracji do wybrania tego w?a?nie kierunku by?a ksi??ka Jeana-Marie Hometa i Francka Rozeta "Candans solaires du Brianconnais", postanowili?my odwiedza? g鏎skie s?oneczniki zgodnie z systemem prezentacji z owej pozycji. W praktyce oznacza?o to podzielenie mapy okolicy na doliny, wzd?u? kt鏎ych zebra?y si? wszystkie mniejsze i wi?ksze miejscowo?ci, co stanowi?o wyb鏎 najbardziej oczywisty i naturalny.
Kierunkowskaz na szczycie g鏎y Serre Chevalier pokazuj?cy kierunki zjazd闚 narciarskich oraz trasy piesze i roweroweNa czas pobytu wynaj?li?my pok鎩 w jednym z hoteli w miejscowo?ci Chantemerle, kt鏎ej ogromna cz??? infrastruktury skupia si? na obs?udze ruchu turystycznego, ze szczeg鏊nym uwzgl?dnieniem pasjonat闚 sport闚 zimowych. Nic w tym dziwnego, je?li spojrzy si? na otaczaj?ce j? ogromne szczyty, czekaj?ce na ?nieg trasy narciarskie, wyci?gi krzese?kowe i kolejki g鏎skie. Chantemerle le?y oko?o 4 km od Briancon, najwi?kszego miasta w tym rejonie. Podczas spaceru po Chantemerle zupe?nym przypadkiem znale?li?my pi?? naszych pierwszych zegar闚 s?onecznych. Jak si? p?niej okaza?o trafili?my na wszystkie s?oneczniki opisywane w materia?ach ?r鏚?owych i przyzna? trzeba, ?e od razu porazi?o nas ich pi?kno, a tak?e stoj?ca za cz??ci? z nich kilkuwieczna historia.
Jeden z wielu zegar闚 'sklepowych', jakie mo?na ogl?da? na niemal ka?dym domu w tym rejoniePonadto by?o tam przynajmniej kilka zegar闚 – jak je nazywali?my – "sklepowych", czyli s?onecznik闚 dost?pnych we wszystkich punktach z pami?tkami, wykonywanych wed?ug kilku wzor闚 i nie maj?cych za wiele wsp鏊nego z rzeczywistym mierzeniem czasu S?o?cem. W Polsce nawet takie zegary wci?gamy do katalogu, ale na szcz??cie podobnych gotowc闚 nie ma u nas za wiele, jednak we Francji pod??aj?c szlakami zegar闚 s?onecznych mo?na ?mia?o je pomija? i skupi? si? wy??cznie na tych naprawd? godnych uwagi.
P?niej zacz?li?my poszukiwania ju? na powa?nie, a na pierwszy ogie? posz?a dolina, na terenie kt鏎ej mieszkali?my. Wszystkie lokalne o?rodki narciarskie korzystaj? z nazwy Serre Chevalier, jednak spotkani przypadkiem Francuzi twierdzili, ?e dolina nazywa si? Guisanne – tak samo jak p?yn?ca jej ?rodkiem rzeka. Serre Chevalier to bez w?tpienia nazwa najwy?szego szczytu le??cego na jednym z brzeg闚 doliny, na kt鏎y wjecha? mo?na kolejk?. Tam pocz?tek maj? rozliczne szlaki piesze i rowerowe, prowadz?ce do okolicznych miejscowo?ci.
Pocz?tek szlak闚 turystycznych w miejscowo?ci Le Pont-del'Alpe – przy g?闚nej drodze stoi dom z pierwszym zegarem s?onecznym na naszej trasiePunktem startowym wyprawy by?a najwy?ej po?o?ona wioska w dolinie, w kt鏎ej wed?ug wszelkich ?r鏚e? mia?y by? zegary s?oneczne. W praktyce oznacza?o to cofni?cie si? niemal do samej prze??czy, kt鏎? niedawno musieli?my pokona? jad?c samochodem od strony Grenoble. Pierwsza wioska na naszym szlaku, Le Pont-del'Alpe, odda?a swojego s?onecznika zupe?nie bez walki, gdy? znajdowa? si? on przy samej drodze, jednak Le Lauzet by?o ju? bardziej niedost?pne. Musieli?my si? sporo nachodzi? po w?skich uliczkach, ?eby odnale?? cztery zegary. Jeden gdzie? niestety przeoczyli?my. Zrozumieli?my wtedy jak b?d? wygl?da?y nasze ?owy – raz b?dzie ?atwo i bezbole?nie, a raz trzeba b?dzie s?ono zap?aci? za przyjemno?? :)
Jeszcze jeden 'gotowiec' ze sklepu z pami?tkami – tu jednak S?o?ce nie przebiera i nawet one dostaj? tyle ?wiat?a ile tylko chc?Zje?d?aj?c zboczem w d? doliny min?li?my wiosk? Le Casset, kt鏎a jak si? okaza?o po powrocie do Polski tak?e posiada?a kilka s?onecznik闚, cho? na naszej mapce tego faktu nie zaznaczono. Szkoda, bo wed?ug informacji z internetu by?y ca?kiem interesuj?ce. Kolejne przydro?ne miejscowo?ci zatrzymywa?y zwykle tylko na kilka kwadrans闚, ale i tam zazwyczaj by? przynajmniej jeden s?onecznik. To niebywa?e, ?e s? na ?wiecie miejsca, gdzie mo?na zwiedza? niewielkie stare wioski i w ka?dej znajdowa? zegary s?oneczne. Nasz kraj niestety nie daje tego luksusu.
Gdzie jeszcze zobaczy? mo?na na raz dwa zegary s?oneczne na s?siednich domach?Nasza ksi??ka-przewodnik wydana zosta?a w roku 2001 i przez tych kilka lat straci?a sporo aktualno?ci. To znaczy wspomniane w niej zegary nadal istniej?, jednak od czasu publikacji pojawi?y si? nowe, a wiele innych odnowiono. Tym samym jednak do ilo?ci s?onecznik闚 z pogl?dowej mapki trzeba by?o dolicza? margines czasu i rozwoju. Zdarza?o si? zatem, ?e szukaj?c czterech starych zegar闚 znajdowali?my trzy nowe i jeden wiekowy, za? te wspomniane w ksi??ce gdzie? si? pochowa?y. Niekiedy pytali?my mieszka?c闚 o wskaz闚ki. Zazwyczaj ostrzegali, ?e s?onecznik闚 jest tu bardzo du?o, ale trzeba si? ich nie?le naszuka?.
Autor przy zabytkowym zegarze z 1850 roku w miejscowo?ci ChantemerleW ci?gu jednego dnia zwiedzili?my Le Pont-de-l'Alpe, Le Lauzet, Le Monetier Les Bains, Les Guibertes, Le Bez i Villeneuve (do tej doliny wr鏂ili?my jeszcze raz pod koniec pobytu we Francji i wtedy odkryli?my kolejne dwa s?oneczniki w miejscowo?ci Saint Chaffrey). Pod koniec dnia pe?nego je?d?enia, zwiedzania, szukania i znowu je?d?enia – raz stromo pod g鏎k?, a raz na wci?ni?tym hamulcu – zm?czenie nakaza?o omini?cie paru miejscowo?ci. P?niej okaza?o si?, ?e na przyk?ad w Le Salle des Alpes omin?li?my seri? pi?knych zegar闚, w w?r鏚 nich tak?e te najstarsze, wykonane r?k? legendarnego Zarbuli. Spaceruj?c ostatniego dnia po Chantemerle natrafili?my na informacj?, ?e w czasie naszego pobytu organizowana by?a wycieczka w?a?nie po Le Salle des Alpes, kt鏎ej celem by?o odwiedzenie wszystkich zegar闚 zegar闚. To te? przesz?o nam ko?o nosa. Ale nic straconego – kiedy? tu jeszcze na pewno wr鏂imy. Mo?liwe, ?e ju? za rok.
© 2010 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 4236 | ocena: 4,00 (g這s闚: 3) | komentarze: 3
Galeria
1
Seria: Zegary s?oneczne Francji
Komentarze z Forum
27.08.2010 01:41
Zegarynka
Wr鏂imy tam dopiero za rok?
Ja chce ju? teraz
31.08.2010 10:37
Dharani
Je?li o mnie chodzi, to ja tam ca?y czas jestem  <img src='/forum/images/smilies/icon_e_smile.gif'> Jaki? kawa?ek mnie zosta? w Alpach  <img src='/forum/images/smilies/icon_e_smile.gif'>
21.09.2010 01:50
Zegarynka
Ciekawa jestem, kt鏎y kawa?ek ?  <img src='/forum/images/smilies/icon_e_wink.gif'>
Chcesz skomentowa ten artyku b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.