Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Dolina Claree we francuskich Alpach Wysokich

8 września 2010, godz. 14:20
 
Ostatni? wypraw? w poszukiwaniu zegarów s?onecznych poza miastem Briancon prowadzili?my w dolinie Klary – tak prawdopodobnie przek?ada si? na polski nazwa Claree. Dolina po?o?ona jest najwy?ej ze wszystkich, które odwiedzili?my i prawdopodobnie dlatego ma nieco innych charakter od pozosta?ych. Przewodnik w poszukiwaniu zegarów s?onecznych – mapka z ksi??ki o s?onecznikach okr?gu Branconnais Ju? na pierwszy rzut oka wydaje si? bardziej przyst?pna – nie wida? tam takich wielkich stromizn i ekstremalnie kr?tych dróg. Teren pomi?dzy otaczaj?cymi dolin? ?a?cuchami gór jest niemal p?aski, wida? mniej ska?, za to du?o wi?cej zieleni. Pewnie w?a?nie dlatego kwitnie tam turystyka, wsz?dzie pe?no rowerzystów, motocyklistów, pól kempingowych i szlaków na piesze wycieczki po górach.
?agodny charakter doliny sprzyja wszelkim formom turystykiTym razem uda?o nam si? odnale?? ogromn? wi?kszo?? zegarów z przygotowanej listy. Na terenie doliny znajduje si? zaledwie kilka miejscowo?ci – Nevache, Plampinet, Val-des-Pres, La Vachette i Les Alberts – ale za to ka?da z nich ma a? po kilka s?oneczników. Mo?na by? niemal pewnym, ?e je?li gdzie? stoi szko?a lub ko?ció?, to znajdzie si? na nich zegar s?oneczny. Gnomony zegarów zazwyczaj maj? kszta?t strza?y, cz?sto z otworkiem w grocie. W zegarach bardziej z?o?onych, zawieraj?cych linie deklinacji S?o?ca, otworek taki s?u?y do precyzyjnego pokazywania daty, jednak w Alpach jest to raczej wy??cznie ozdobnik.
Widok na centrum wioski La Vachette – tu? za ko?cio?em zobaczy? mo?na pierwszego s?onecznika Legendarny twórca zegarów s?onecznych, Giovani Francesco Zarbula, dzia?a? tak?e w dolinie Klary tote? napotka? tam mo?na przynajmniej kilka z jego wa?niejszych dzie?. Tamtejsze s?oneczniki miewaj? bardzo rozmaity wiek – od starych, XVII-wiecznych, a? do wspó?czesnych, które powstaj? niemal ka?dego dnia. Stare zegary s? systematycznie odnawiane i wiele z nich wygl?da kwitn?co, ale niekiedy który? wo?a o pomst? do nieba w oczekiwaniu na swoj? kolej. P?acz?c razem z nim ma si? jednak niewzruszone przekonanie, ?e i na niego przyjdzie czas i pewnego dnia znów poka?e s?oneczn? godzin?.
Francja na ka?dym kroku udowadnia, ?e to co proste mo?e by? jednocze?nie bardzo schludne Patrz?c na daty zamieszczone na tarczach, cz?sto nie wiadomo czy okre?laj? rok powstania zegara, czy mo?e raczej jego renowacji. Je?li ze starych zdj?? lub innych ?róde? historycznych wiadomo, ?e lata temu istnia? gdzie? s?onecznik, to praktykuje si? bardzo dobry zwyczaj odtwarzania lub robienia ca?kowicie nowych w tym samym miejscu. Po znakach umieszczanych na zegarach mo?na rozpozna? dzie?a dzisiejszych twórców i ?ledzi? ich prace rozrzucone po ca?ej prowincji (we Francji okre?la si? mianem departament).
Taki widok niezmiennie dowodzi pot?gi francuskiej gnomoniki – dwa zegary s?oneczne na s?siednich budynkach w miasteczku Val-des-PresW punktach informacji turystycznej mo?na zdoby? wiele wiadomo?ci o lokalizacji s?oneczników, naby? pocztówki z miejscowymi okazami, a dla dzieci niewielk? ksi??eczk? ucz?c? przez zabaw? historii zegarów i zasad ich dzia?ania. Jedna z wi?kszych miejscowo?ci w dolinie, Val-des-Pres, ma zegar s?oneczny w swoim logo, wykorzystywanym we wszystkich materia?ach promocyjnych. Nic dziwnego, je?li wzi?? pod uwag? fakt, ?e w tym niewielkim miasteczku jest a? dziesi?? s?oneczników.
Dziewi??si? bez?odygowy to symbol Alp – ro?lina chroniona w Polsce, a we Francji przyczepiona do co drugiego domuPrzez ca?y czas w naszych wypadach pos?ugiwali?my si? ksi??k? omawiaj?c? zegary s?oneczne okolic miasta Briancon, ale to w?a?nie w dolinie Klary znale?li?my zegar ozdabiaj?cy jej frontow? ok?adk?. To bardzo charakterystyczny s?onecznik w pomara?czowej tonacji z namalowanym ko?owrotkiem, jaki nasze prababki u?ywa?y do prz?dzenia w?ókien. S?onecznika tego zobaczy? mo?na w miejscowo?ci Les Alberts na domu pani Roselyne Deschamps.
© 2010 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 5000 | ocena: 4,00 (głosów: 3) | komentarze: brak
Galeria
1 2
Seria: Zegary s?oneczne Francji
Chcesz skomentować ten artykuł bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.