Darek Oczki ››› S?onecznikowa turystyka

Briancon – serce alpejskiego Eldorado zegar闚 s?onecznych

18 wrze郾ia 2010, godz. 13:54
 
Briancon le?y na 1326 metrach n.p.m., co wed?ug Wikipedii daje mu pierwsz? pozycj? w Unii Europejskiej pod wzgl?dem wysoko?ci po?o?enia. Historia miasta si?ga jeszcze Imperium Rzymskiego, kiedy to nazywano je z ?aci?ska Brigantum. Jest to kilkunastotysi?czne miasteczko o charakterze turystycznym, kt鏎e wraz ze stopniowym rozrostem wch?ania?o kolejne przylegaj?ce do niego wioski. Star闚ka Briancon po zmroku – wielki i majestatyczny zegar s?oneczny na Place a'Armes W wyniku tego procesu ka?da dzielnica kszta?tuj?ca si? wok? dawnej wsi posiada w?asne centrum z ma?ym rynkiem i ko?cio?em o strzelistej wie?y. Najstarsza cz??? miasta jest widoczna ze wszystkich stron, gdy? le?y na szczycie naturalnego wzniesienia przytulonego do jednego z ?a?cuch闚 g鏎skich otaczaj?cych dolin?. Z tego miejsca dawni mieszczanie doskonale widzieli wszystko, co dzia?o si? u podn?a grodu. Star闚ka Briancon otoczona jest bardzo silnymi fortyfikacjami, za? na wzniesieniu, kt鏎e przylega bezpo?rednio do niej, powsta?a twierdza informuj?ca swoim majestatem i pot??nymi murami, ?e szkoda czasu na pr鏏y jej zdobycia.
Serwis Google Maps oferuje mo?liwo?? ogl?dania widoku ulic – w Briancon zobaczy? tak mo?na kilkana?cie zegar闚 s?onecznychTrudno powiedzie? co sprawi?o, ?e tak wiele zegar闚 s?onecznych wybra?o Briancon na sw鎩 dom, faktem jednak jest, ?e miasto i jego okolice to prawdziwe Eldorado dla poszukiwaczy s?onecznego czasu. G?闚nym podejrzanym za ten stan rzeczy jest S?o?ce, kt鏎e w Briancon go?ci ponad 300 dni w roku. Je?li kto? nie ma mo?liwo?ci pojecha? tam osobi?cie, to polecam odwiedzenie strony Google Maps, kt鏎a oferuje opcj? ogl?dania widoku ulic z punktu widzenia kierowcy. Cz??? ulic odwiedzi? samoch鏚 skanuj?cy Google'a i dzi?ki temu podczas wirtualnej wycieczki, mo?na zobaczy? na ?cianach budynk闚 Briancon i okolicznych miejscowo?ci przynajmniej kilkana?cie s?onecznik闚. ?eby jednak fizycznie odnale?? wszystkie zegary w mie?cie potrzeba co najmniej kilku dni.
Kolegiata Notre Dame na starym mie?cie w Briancon – na jednej z wie? widnieje zegar mechaniczny, na drugiej s?oneczny, za? w ?rodku nad organami zobaczy? mo?na zegar umieszczony na suficie oraz wielk? map? pokazuj?c? szlaki zegar闚 s?oneczych w okolicach miastaPierwszym i naturalnym krokiem jest wiedzenie star闚ki, czyli Cite Vauban, jak okre?lana jest przez Francuz闚. Nazwa ta wywodzi si? od Sebastiana Vaubana, ?yj?cego w XVII wieku in?yniera wojskowego, architekta i marsza?ka Francji. Specjalizowa? si? on w projektowaniu miast-twierdz, kt鏎e zwykle budowa? na planie wieloramiennych gwiazd. Wiele miast we Francji do dzi? zachowa?o t? struktur?. Stare miasto w Briancon nie nale?y do bardzo du?ych – to zaledwie dwie r闚noleg?e ulice wplecione w paj?czyn? ma?ych i w?skich przej??. Tutaj jednak znale?? mo?na cztery pi?kne s?oneczniki: dwa na ?cianie budynku przy Place d'Armes, jeden na wie?y kolegiaty Notre Dame i jeszcze jeden na ?cianie ko?cio?a Cordeliers.
Wej?cie do Muzeum Czasu w BrianconPonadto na terenie star闚ki znajduje si? Muzeum Czasu, w kt鏎ym poznawa? mo?na histori? zegar闚 s?onecznych. Niestety tym razem muzeum by?o w przebudowie i dopiero w przysz?ym roku b?dzie je mo?na odwiedzi?. Wej?cie do muzeum ozdobione jest fantastyczn? witryn? nawi?zuj?c? do prac Zarbuli, kt鏎ego z reszt? mo?na na niej zobaczy? przy pracy nad s?onecznikiem z Valloiuse. Tu? obok znajduj? si? dwa sklepy z kamiennymi zegarami s?onecznymi, bi?uteri? inspirowan? s?onecznikami oraz replikami dawnych zegar闚 przeno?nych.
Pami?tki zwi?zane z zegarami s?onecznymi s? dos?ownie wsz?dzieW zasadzie gdziekolwiek nie p鎩??, to wsz?dzie wida? s?oneczniki: na poczt闚kach, plakatach, kalendarzach, podk?adkach na st? i oczywi?cie w ksi?garniach, kt鏎e oferuj? co najmniej 10 tytu?闚, i to nie jakie? tam ksi??ki, w kt鏎ych tylko prze okazji poruszono ten temat – s? to pozycje w ca?o?ci po?wi?conym zegarom s?onecznym (ceny wahaj? si? w przedziale od 2 do 42 €, jednak wi?kszo?? w okolicach 15-20 €). W jednym ze sklep闚 z pami?tkami zobaczyli?my prace lokalnego artysty, kt鏎y zdj?cia s?onecznik闚 pouk?ada? w ciekawe kompozycje i oprawi? je w ramki. Jakie? by?o moje zdziwienie, gdy niemal rzuci? si? na mnie, kiedy robi?em zdj?cie jednej z takich prac. Natychmiast kaza? mi zdj?cia usun??, jednak szcz??liwie jedno ocala?o. Swoj? drog? nie rozumiem jego reakcji, nie by? autorem tych zegar闚, a jedynie umie?ci? trzy zdj?cia w ramce. Ach ci arty?ci.
Tabliczka z nazw? uliczki w Villard St. Pancrace: Impasse du Cadran Solaire, co znaczy Ulica (?lepa) zegara s?onecznego – na tej samej ?cianie znajduje si? wielki s?onecznikNie wiem czemu, ale dost?pne ?r鏚?a nie s? zgodne co do przynale?no?ci administracyjnej wiosek otaczaj?cych Briancon – czasem s? one wliczane w obszar miasta w charakterze dzielnic, a czasem m闚i si? o nich jako o autonomicznych miejscowo?ciach. By? mo?e dla Francuz闚 nie ma to znaczenia. W ka?dym razie w Briancon odwiedzili?my dzielnice Cite Vauban, Fonchristiane, Fortville Les Queyrelles, Ville i Pont-de-Cervieres oraz wioski Fontenil, Puy St. Andre, Puy St. Pierre, Saint Blaise, Chamadrin i Villard St. Pancrace.
Oronce Fine i jego ksi??ka prze?o?ona na angielski przez Petera DrinwateraTa ostatnia miejscowo?? zas?uguje na szczeg鏊n? uwag?, gdy? to w?a?nie st?d pochodzi znany francuski matematyk i tw鏎ca zegar闚 s?onecznych Oronce Fine. Jest on tak?e autorem ksi??ki "Opere di Orontio Fineo del Delfinato", w kt鏎ej zaprezentowa? s?oneczniki swojego w?asnego pomys?u. Jeden zegar闚 w kszta?cie ?odzi wytworzonych przez samego Finego z ko?ci s?oniowej nadal istnieje i mo?na go ogl?da? w muzeum we Francji.
© 2010 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 10589 | ocena: 3,00 (g這s闚: 1) | komentarze: brak
Galeria
1 2 3 4
Seria: Zegary s?oneczne Francji
Chcesz skomentowa ten artyku b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.