Darek Oczki ››› Nasz projekt wydawniczy

Gnomonic Library – reprinty starych ksi?g o gnomonice

5 grudnia 2011, godz. 23:24
 
Poczynaj?c od doby Renesansu poprzez wszystkie kolejne wieki, europejscy uczeni pisali opas?e tomy traktuj?ce o sztuce tworzenia zegarów s?onecznych. W swych badaniach odkrywali nowe zasady rz?dz?ce gnomonik?, rozwijali te ju? znane, podsumowywali dotychczasow? wiedz?, a tak?e szukali rozwi?za? napotykanych zwykle problemów. Ci wygodniejsi po prostu t?umaczyli istniej?ce dzie?a na rodzime j?zyki, i tym samym dawali dost?p do wiedzy wszystkim rzemie?lnikom i pasjonatom tematu.
W rezultacie owych dzia?a? powsta?o kilkaset ksi?g, w których dzisiejsi badacze szukaj? wyja?nie? zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zasad gnomoniki. Za s?owem pisanym pod??a ogromna ilo?? schematów i wykresów, kursów krok po kroku jak zrobi? zegar dowolnego typu na ka?dej niemal powierzchni oraz tabel zape?nionych danymi czekaj?cymi tylko na wykorzystanie ich w obliczeniach. Jedynym problemem dla dzisiejszego czytelnika jest fakt, ?e owa literatura jest niezwykle rzadka i co wi?cej bardzo kosztowna.
Logo serii wydawniczej Gnomonic LibraryGnomonic Library to projekt wydawniczy prowadzony przez serwis Gnomonika.pl, którego celem jest publikowanie reprintów dawnych ksi?g. Cel jest oczywisty: umo?liwienie zainteresowanym dost?pu do kultowych ?róde? wiedzy o gnomonice i u?atwienie nad nimi studiów. Zapewne na tej inicjatywie skorzystaj? nie tylko mi?o?nicy samej gnomoniki, ale tak?e kolekcjonerzy historycznej literatury, a tak?e badacze dziejów nauki i sztuki. W dobie posuchy na fachow? literatur? takie ?ród?a mog? okaza? si? niewyczerpanym rezerwuarem wiedzy.
Orygina?y ksi?g s? od pewnego czasu profesjonalnie skanowane przez zagraniczne biblioteki w ramach projektów digitalizacji zasobów historycznych. Efekty tej pracy udost?pniane s? w internecie przez znane nielicznym kana?y, jednak ich stan zazwyczaj wyklucza efektywne studiowanie. Dlatego w?a?nie prowadzimy szeroko zakrojone prace nad dostosowaniem zeskanowanych stronic do wydruku i czytania niezale?nego od ekranów komputerowych. Ka?da pojedyncza strona poddana zostaje cyfrowej obróbce w programach graficznych, czego efektem jest oczyszczenie z wszelkich plam, przebi? druku i przebarwie? papieru, które powsta?y b?d? to pod wp?ywem czasu, b?d? te? u?ytkowania przez czytelników. Cz?sto do uszkodze? do?o?y?y si? swoje trzy grosze tak?e owady i gryzonie buszuj?ce w starych bibliotekach. Wszystkie tego rodzaju defekty zostaj? usuni?te podczas obróbki oraz nast?puj?cego pó?niej starannego retuszu.
Po zako?czeniu tych prac gotowa ksi??ka zostaje wydrukowana na laserowej drukarce i opatrzona kolorow? kart? na frontowej stronie. Ca?o?? ko?czy oprawa klejona z foli? ochronn? z przodu. Efekt jest imponuj?cy i na pewno nie powstydzi si? go ?aden bibliofil. Stosowana technika oprawy ma pewne ograniczenia je?li chodzi o mo?liw? obj?to?? ksi??ki, tote? niektóre pozycje wydawane b?d? w kilku tomach. Ksi??ki wydawane w ramach projektu Gnomonic Library maj? na celu szerzenie wiedzy i nauki o gnomonice, a jednoczenie wspomaganie dzia?a? serwisu Gnomonika.pl.
Fragment przyk?adowej strony z ksi??ki Speculum Solis Franza Rittera przed i po obróbce.
[QUOTE SOURCE="Tytu?y ju? dost?pne w dystrybucji"]
Ancient Sundials of ScotlandAncient Sundials of Scotland
Thomas Ross
Szkocja, 1890 r.
124 strony
Arboretum MathematicumArboretum Mathematicum
Tobias Beutel
Drezno, 1669 r.
388 stron
Compendium Horologico-SciotericumCompendium Horologico-Sciotericum
Christoph Zwicker
Norymberga, 1675 r.
202 strony
Compositio HorologiorumCompositio Horologiorum
Sebastian Münster
Bazylea, 1531 r.
250 stron
Conformatio Horologiorum SciotericorumConformatio Horologiorum Sciotericorum
Hermann Witekind
Heidelberg, 1576 r.
88 stron
Epitome GnomonicaEpitome Gnomonica
Carlo Scaletti
Bolonia, 1702 r.
130 stron
Fabrica et usus Instrumenti ad HorologiorumFabrica et usus Instrumenti ad Horologiorum
Christoph Clavius
Rzym, 1586 r.
156 stron
Furmalung und kunstlich beschreibung der HorologienFürmalung und künstlich beschreibung der Horologien
Sebastian Münster
Bazylea, 1544 r.
174 strony
Welperi GnomonicaWelperi Gnomonica
Eberhard Welper
Strasburg, 1625 r.
188 stron
GnomonicaGnomonica, Das ist, Gründtlicher Underricht und Beschreibung
Eberhard Welper
Norymberga, 1672 r.
64 strony
Gnomonica Fundamentalis & MechanicaGnomonica Fundamentalis & Mechanica
Johann Frederich Penther
Augsburg, 1734 r.
64 strony
La Maniere Universelle de Mr DesarguesLa Maniere Universelle de Mr Desargues
Gérard Desargues
Pary?, 1643 r.
170 stron
Primitiae GnomonicaePrimitiae Gnomonicae
Athanasius Kircher
Avignon, 1635 r.
256 stron
Retta Linea GnomonicaRetta Linea Gnomonica
Giuseppe Maria Figatelli
Awinion, 1675 r.
98 stron
Rudimenta MathematicaRudimenta Mathematica
Sebastian Münster
Bazylea, 1551 r.
256 stron
Speculum SolisSpeculum Solis
Franz Ritter
Norymberga, 1653 r.
106 stron
W przygotowaniu:
Perspectiva HorariaPerspectiva Horaria
Emanuele Maignan
Rzym, 1648 r.
Ars Magna Lucis et UmbraeArs Magna Lucis et Umbrae
Athanasius Kircher
Rzym, 1646 r.
Gnomonica UniversalisGnomonica Universalis
Johann Peterson Stengel
Pary?, 1665 r.
Instrumentum Instrumentorum Horologiorum SciotericorumInstrumentum Instrumentorum Horologiorum Sciotericorum
Burkhard Leemann
Bazylea, 1615 r.
Gnomonices Libri OctoGnomonices Libri Octo
Christoph Clavius
Rzym, 1583 r.
La GnomoniqueLa Gnomonique
Philippe de la Hire
Pary?, 1698 r.
Opere di Orontio FineoOpere di Orontio Fineo
Oronce Fine
Wenecja, 1587 r.
Das ander neuwe volkommene FundamentDas ander neuwe volkommene Fundament
Franz Kessler
Frankfurt, 1611 r.
Wszystkie nasze reprinty dost?pne b?d? w dystrybucji jedynie poprzez internetowe serwisy aukcyjne, oraz sklep, który wkrótce uruchomimy na Gnomonice. Gnomonic Library to projekt unikatowy w skali ca?ego ?wiata – nikt inny tego nie robi – jest to zatem wyj?tkowa sposobno?? do zaopatrzenia si? w rzadk? literatur? omawiaj?c? zegary s?oneczne z ka?dej strony znanej dawnym uczonym.
Z przyjemno?ci? odpowiemy na wszystkie pytania dotycz?ce tej wyj?tkowej serii wydawniczej. Prosimy o kontakt pod adres e-mail: gnomonika@gnomonika.pl
© 2011 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 4310 | ocena: 4,40 (głosów: 5) | komentarze: 2
Komentarze z Forum
06.12.2011 06:38
jacekk
pi?kne te stare woluminy!!!!
maj? swój smak i urok.
proces digitalizacji troch? go przy?mi?,ale przynajmniej zwi?kszy si? mam nadziej? dost?pno??
06.12.2011 10:25
Dharani
No niestety to nieuniknione. Obróbka cyfrowa ma sens dla pó?niejszego druku i tym samym studiowania tej literatury. Oczywi?cie oryginalne skany wygl?daj? znacznie bardziej klimatycznie, ale niestety to cz?sto utrudnia czytanie. Przyk?ady, które pokaza?em w tek?cie s? bardzo proste i przejrzyste, jednak wiele stron jest w takim stanie, ?e nawet skany wygl?daj? fatalnie. Dopiero obróbka komputerowa wyci?ga z nich niemal nieczyteln? tre??. Jest to wi?c wr?cz konieczno?ci?, gdy? orygina?ów nikt nawet nie ma szansy wzi?? do r?ki. No chyba, ?e kto? posiada w kieszeni 2000 € i trafi na okazj? w jakim? zagranicznym antykwariacie.
Chcesz skomentować ten artykuł bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.