Darek Oczki ››› Podr?e szlakiem zegar闚 s?onecznych

Przydatna aplikacja: Sundial Atlas Mobile v2.4

12 stycznia 2016, godz. 18:59
Aktualizacja: 15 stycznia 2016, godz. 19:15
Zdarzy?o ci si? podr?owa? po kraju i przy okazji szuka? nowych s?onecznik闚? A mo?e by?e? kiedy? w delegacji w innym mie?cie i mia?e? troch? wolnego czasu? M鏬?by? wtedy odwiedzi? kt鏎y? zegar i wykona? mu foto-sesj?. A co, je?li nie wiedzia?e? gdzie go znale??? Wiele podobnych dylemat闚 rozwi??e bezp?atna aplikacja Sundial Atlas Mobile v2.4 (SAM) na smartfony i tablety, kt鏎ej autorem jest Gian Casalegno zwi?zany z w?oskim stowarzyszeniem mi?o?nik闚 zegar闚 s?onecznych.
Dzia?anie programu opiera si? o doskonale wszystkim znane mapy serwisu Google Maps, na kt鏎ych wy?wietlane s? wszystkie zegary s?oneczne zlokalizowane w twojej okolicy. Oznaczane s? one ikonkami ??tych pinesek rozrzuconych po widocznym aktualnie fragmencie mapy. Klikni?cie kt鏎ej? z pinesek wy?wietla kilka wst?pnych informacji o zegarze (tj. jego numer w bazie danych, czy wsp?rz?dne geograficzne) oraz daje trzy mo?liwo?ci dzia?ania:
  Po lewej: standardowa mapa z pogrupowanymi ikonkami zegar闚. W ?rodku: standardowa mapa z ikonkami rozgrupowanymi. Po prawej: mapa satelitarna.
 1. obejrzenie szczeg?owej karty w serwisie Sundial Atlas (SA)
  z informacjami o danym zegarze,
 2. uruchomienie aplikacji nawigacyjnej, kt鏎a poprowadzi
  we wskazane miejsce, oraz
 3. w??czenie widoku Street View pozwalaj?cego zobaczy? obiekt z zegarem (ko?ci?, budynek, park) wraz z jego otoczeniem.
Jak nietrudno si? domy?li? aplikacja ta powi?zana jest z serwisem Sundial Atlas, kt鏎y stworzony zosta? przez Fabio Saviana, w?oskiego pasjonata gnomoniki. SAM do pokazywania lokalizacji zegar闚 na mapie ?wiata korzysta z bazy danych serwisu SA. Innymi s?owy, je?li doda? do bazy SA nowy zegar, to po kilku sekundach pojawi si? on tak?e na mapie w aplikacji mobilnej. Wa?ne jest tylko, by lokalizacj? zegar闚 podawa? z najwy?sz? mo?liw? precyzj? przy u?yciu wsp?rz?dnych geograficznych.
Po lewej: ekran z ustawieniami aplikacji. W ?rodku: menu podr?czne. Po prawej: plansza statystyk.Program jest wr?cz banalnie prosty w konfiguracji i obs?udze. W zasadzie na pocz?tku musisz tylko zdecydowa? jaki format map ci odpowiada (satelitarne czy zwyk?e – osobi?cie uwa?am, ?e te drugie lepiej si? tu sprawdzaj?), i od razu mo?esz zobaczy? wszystkie okoliczne s?oneczniki. Jak to jednak bywa z wszelkiego rodzaju urz?dzeniami komunikacyjnymi, tw鎩 smartfon musi spe?nia? pewne niewyg鏎owana wymagania. Po pierwsze musi dzia?a? w oparciu o system Android – SAM jak do tej pory opracowano wy??cznie na t? jedn? platform?. Drugi warunek to posiadanie aktywnego ??cza internetowego. Rzecz ostatnia to uruchomienie modu?u GPS, kt鏎y powie aplikacji gdzie aktualnie jeste?. I to wszystko. Nie musisz nawet zna? ?adnego obcego j?zyka, gdy? zar闚no serwis Sundial Atlas, jak i aplikacja Sundial Atlas Mobile, zosta?y w ca?o?ci przet?umaczone na polski.
Po lewej: widok mapy Polski. W ?rodku: okienko wy?wietlane po klikni?ciu wybranego zegara (zawiera kilka podstawowych o nim informacji). Po prawej: efekt klikni?cia og鏊nego info o zegarze – wy?wietlone zostaj? trzy najwa?niejsze dzia?ania: prezentacja zegara w serwisie Sundial Atlas, prze??czenie do nawigacji i podgl?d okolicy zegara na Street View.Jako ?e autorem obu przek?ad闚 jestem ja, to z r?k? na sercu przyznaj?, i? nie s? one do ko?ca udane, za? tryb t?umaczenia nie u?atwia? tej pracy, gdy? otrzyma?em sam? list? ponad 1500 hase? i komend bez zwi?zku z kontekstem ich wyst?powania. My?l? jednak, ?e na t? chwil? zar闚no serwis jak i aplikacja s? ju? na tyle sprawne, ?e poruszanie si? po nich nie b?dzie nikomu nastr?cza? ?adnych problem闚. Proces t?umaczenia zaj?? bardzo du?o czasu ze wzgl?du na spor? liczb? hase?, oraz przypominaj?ce chodzenie po ciemnym pokoju pr鏏y zrozumienia faktycznego sensu i znaczenia poszczeg鏊nych fraz. Niemniej ca?y ten projekt zosta? ostatecznie zako?czony i chyba mo?na go uzna? za sukces.
Jestem w ?cis?ym kontakcie z zespo?em tworz?cym SA/SAM i zabiegam o wprowadzenie kilku opcji, kt鏎e w moim odczuciu b?d? przydatne wszystkim u?ytkownikom. Moje sugestie dotycz? g?闚nie dw鏂h rzeczy:
 1. mo?liwo?ci indywidualnego oznaczania w systemie ju? odwiedzonych zegar闚 (np. innym kolorem pineski), dzi?ki czemu patrz?c na swoj? map? ka?dy b?dzie wiedzia? gdzie ju? by?, a co jeszcze na niego czeka, oraz
 2. mo?liwo?ci dodawania nowych zegar闚 do bazy za pomoc? aparatu fotograficznego wbudowanego w ka?dy telefon i tablet (modu? GPS pozwoli?by automatycznie okre?li? po?o?enie zegara i przypisa? go do konkretnego terytorium).
Po lewej: prezentacja danych o wybranym zegarze w serwisie Sundial Atlas. W ?rodku: okno nawigacji kieruj?cej do wybranego zegara z aktualnego miejsca pobytu. Po prawej: podgl?d otoczenia zegara na Street View.Wszystkie znane obecnie polskie zegary s?oneczne (a na t? chwil? wiemy o 1115 obiektach) zosta?y ju? dodane do bazy danych SA, tote? aplikacja bez w?tpienia przyda si? polskim pasjonatom pragn?cym dociera? do zegar闚 s?onecznych naszego kraju. Dotyczy to zar闚no nas samych, jak i obcokrajowc闚 odwiedzaj?cych Polsk?. Oczywi?cie w podobny spos鏏 mo?na uatrakcyjni? sobie wyjazd zagraniczny, gdy? SA i SAM obejmuj? przecie? ca?y ?wiat. Niestety nie mo?na jeszcze liczy? na to, ?e wszystkie istniej?ce zegary zosta?y ju? skatalogowane. W tej kwestii prym wiod? W?osi, kt鏎zy do tej chwili dodali niemal 13 000 swoich s?onecznik闚, cho? to nadal nie jest koniec ich pracy. Popularno?? rozwijaj?cego si? serwisu i zbudowanej na jego podstawie aplikacji sprawi?a, ?e u?ytkownicy z ca?ego ?wiata udost?pnili ju? prawie 25 000 obiekt闚, co bez w?tpienia mo?e pom鏂 w planowaniu kolejnych woja?y.
Aby unikn?? szukania aplikacji Sundial Atlas Mobile, zeskanuj telefonem lub tabletem poni?szy kod, dzi?ki czemu zostaniesz od razu przekierowany do procedury instalacyjnej.
© 2016 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 4350 | ocena: 5,00 (g這s闚: 1) | komentarze: 2
Przypisy
Komentarze z Forum
14.01.2016 10:54
WojtekG
Zauwa?y?em, ?e w ilo?ci zarejestrowanych zegar闚 wyprzedzaja nas tylko Niemcy.
Wielkie brawa dla Rejestratora!
14.01.2016 10:59
Dharani
No chyba nie do ko?ca – wyprzedzaj? nas przede wszystkim W?ochy, Francja, Hiszpania i Niemcy. S? te? inne kraje bogatsze w zegary ni? Polska, ale jeszcze nie wszystkie swoje dobra dodali.
Chcesz skomentowa ten artyku b康 do陰czy do trwaj帷ej dyskusji?
Wejd na Forum i podziel si z nami swoimi przemy郵eniami i wra瞠niami.