Darek Oczki ››› Museo Poldi Pezzoli

Bogata kolekcja zegarów s?onecznych w Mediolanie

25 stycznia 2016, godz. 19:36
 
Jedna z gablot w sali z zegarami mechanicznymi – tu te? mo?na znale?? jakiego? s?onecznikaB?d?c w grudniu w Italii, w do?? niespodziewany sposób dowiedzieli?my si? o ciekawej kolekcji zegarów s?onecznych, której w ?aden sposób nie nale?y pomin?? przy cho?by krótkiej wizycie w Mediolanie. Zbiór ten, na który sk?ada si? nieco ponad 200 rozmaitych s?oneczników, ogl?da? mo?na w Museo Poldi Pezzoli. Mediolan to w uj?ciu wszelkich turystycznych przewodników zazwyczaj tylko Katedra Duomo z rozleg?ym plac przed ni? oraz kilka okolicznych ulic n?c?cych przechodniów markami najznamienitszych domów mody. Museo Poldi Pezzoli na szcz??cie znajduje si? w odleg?o?ci zaledwie kilometra od owej strefy zakupów i zwiedzania.
Mia?em okazj? odwiedza? wiele ró?nych muzeów w naszym kraju, ale to, co zobaczy?em sprawi?o, ?e naprawd? doceni?em sztuk? i kunszt dawnych mistrzów – bogactwo i urok zebranych tam dzie? robi ogromne wra?enie. Tak?e tamtejsza kolekcja zegarów s?onecznych – cho? jest zaledwie fragmentem ekspozycji – przykuwa oczy na bardzo d?ugi czas. ?wietna organizacja gablot mieszcz?cych ca?y zbiór sprawia, ?e pomimo niewielkiej przestrzeni jak? zajmuj?, pozwala do?? dok?adnie obejrze? ka?dy eksponat.
Jeden z witra?y zdobi?cych okna muzeumOgromn? wi?kszo?? mediola?skich s?oneczników zobaczy? mo?na w jednej sali, któr? nazwano Palmow? (Palma Room). Ustawiono tam wielk?, trzysegmentow? gablot?, we wn?trzu której znajduj? si? schodkowe pó?ki o kszta?cie ?cian piramidy. Konstrukcja taka naturalnie tworzy kilka odr?bnych stref, które zape?niono grupami zegarów o jednakowej budowie lub zasadzie dzia?ania. Dla przyk?adu jedna z takich trójk?tnych ?cian zape?niona zosta?a wy??cznie drewnianymi zegarami dyptykowymi typu norymberskiego, a inna mosi??nymi równikowymi zegarkami pochodz?cych z Augsburga.
Uk?ad ten jest o tyle przejrzysty, ?e bez trudu ogarnia si? wzrokiem ca?o?? zbiorów jednego rodzaju, co u?atwia badania porównawcze. I faktycznie dobrze jest stan?? przez któr?? z tych cz??ci ekspozycji i porówna? sobie mo?liwo?ci na przyk?ad zegarów z ko?ci s?oniowej pochodz?cych w manufaktur w Dieppe we Francji, lub wisz?cych powy?ej wysoko?ciowych zegarów pier?cieniowych.
Ok?adka ksi??ki Monks, Manuscripts and Sundials: The Navicula in Medieval EnglandCentraln? cz??? ekspozycji zajmuje eksponat najcenniejszy i jednocze?nie najbardziej wyró?niaj?cy si? z ca?ej kolekcji. Jest nim wykonany w 1524 "Navicula Venitiis" – zegar s?oneczny w kszta?cie weneckiego okr?tu handlowego. W zbiorach i kolekcjach ca?ego ?wiata zachowa?o si? zaledwie kilka egzemplarzy tego rodzaju zegarów, wyj?tkowo?? których podkre?la monografia Monks, Manuscripts and Sundials: The Navicula in Medieval England autorstwa Catherine Eagleton. Twórc? Naviculi z Museo Poldi Pezzoli by? Oronce Fine (o czym ?wiadczy widoczna na zegarze inskrypcja: OP[VS] ORONTII F[INAEI] 1524), francuski matematyk i uznany autor instrumentów naukowych. Zegar ten jest stosunkowo niewielki (166x149x9mm) jednak robi du?e wra?enie, tote? nic dziwnego, ?e stanowi pere?k? w zbiorach, któr? cz?sto u?ywa si? w charakterze ikony kolekcji.
Museo Poldi Pezzoli warto zwiedzi? nie tylko ze wzgl?du na kolekcj? zegarów s?onecznych, ale tak?e inne zbiory i wn?trza, które robi? ogromne wra?enieTen niezwyk?y zbiór przeno?nych s?oneczników stanowi? prywatn? kolekcj? Piero Portaluppi, mediola?skiego architekta, który od 1920 roku gromadzi? wszelkiego rodzaju zegary – zarówno s?oneczne, jak i mechaniczne. W roku 1978 kolekcja zosta?a przekazana Museo Poldi Pezzoli. Znajduje si? ono w Mediolanie przy ulicy Manzoni 12 (Via Manzoni). Wst?p kosztuje 10 euro. Dla posiadaczy karty turystycznej Mediolanu oferowane s? zni?ki.
© 2016 by GNOMONIKA.pl
Autor: Darek Oczki
liczba wizyt: 5805 | ocena: brak | komentarze: brak
Przypisy
Galeria
Seria: Zegary s?oneczne Italii
Chcesz skomentować ten artykuł bądź dołączyć do trwającej dyskusji?
Wejdź na Forum i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wrażeniami.